Fei Li


2005

pdf dblp
Chinese Information Retrieval Using Lemur: NTCIR-5 CIR Experiments at UNT
Jiangping Chen | Rowena Li | Fei Li
Proceedings of the Fifth NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-5, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2005

pdf dblp
Chinese QA and CLQA: NTCIR-5 QA Experiments at UNT
Jiangping Chen | Rowena Li | Ping Yu | He Ge | Pok Chin | Fei Li | Cong Xuan
Proceedings of the Fifth NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-5, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2005

2020

doi dblp
A gated piecewise CNN with entity-aware enhancement for distantly supervised relation extraction
Haixu Wen | Xinhua Zhu | Lanfang Zhang | Fei Li
2020 Volume 57 Issue 6

2021

doi dblp
Beyond Outlier Detection: Outlier Interpretation by Attention-Guided Triplet Deviation Network
Hongzuo Xu | Yijie Wang | Songlei Jian | Zhenyu Huang | Yongjun Wang | Ning Liu | Fei Li
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Effective Named Entity Recognition with Boundary-aware Bidirectional Neural Networks
Fei Li | Zheng Wang | Siu Cheung Hui | Lejian Liao | Dandan Song | Jing Xu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Fine-grained depression analysis based on Chinese micro-blog reviews
Tingting Yang | Fei Li | Donghong Ji | Xiaohui Liang | Tian Xie | Shuwan Tian | Bobo Li | Peitong Liang
2021 Volume 58 Issue 6

doi dblp
Aspect-Based Pair-Wise Opinion Generation in Chinese automotive reviews: Design of the task, dataset and model
Yijiang Liu | Fei Li | Donghong Ji
2021 Volume 58 Issue 6