Fei Sun


2022

doi dblp
Semantic Models for the First-Stage Retrieval: A Comprehensive Review
Jiafeng Guo | Yinqiong Cai | Yixing Fan | Fei Sun | Ruqing Zhang | Xueqi Cheng
2022 Volume 40 Issue 4

doi dblp
Multi-interest Diversification for End-to-end Sequential Recommendation
Wanyu Chen | Pengjie Ren | Fei Cai | Fei Sun | Maarten de Rijke
2022 Volume 40 Issue 1

doi dblp
Recommendation Unlearning
Chong Chen | Fei Sun | Min Zhang | Bolin Ding
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Towards Long-term Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Shuchang Liu | Ruoyuan Gao | Yikun Xian | Yunqi Li | Xiangyu Zhao | Changhua Pei | Fei Sun | Junfeng Ge | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Unified Conversational Recommendation Policy Learning via Graph-based Reinforcement Learning
Yang Deng | Yaliang Li | Fei Sun | Bolin Ding | Wai Lam
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
CausCF: Causal Collaborative Filtering for Recommendation Effect Estimation
Xu Xie | Zhaoyang Liu | Shiwen Wu | Fei Sun | Cihang Liu | Jiawei Chen | Jinyang Gao | Bin Cui | Bolin Ding
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Variation Control and Evaluation for Generative Slate Recommendations
Shuchang Liu | Fei Sun | Yingqiang Ge | Changhua Pei | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Report on the international workshop on natural language processing for recommendations (NLP4REC 2020) workshop held at WSDM 2020
Xiao Huang | Pengjie Ren | Zhaochun Ren | Fei Sun | Xiangnan He | Dawei Yin | Maarten de Rijke
2020 Volume 54 Issue 1

doi dblp
Graph-based Regularization on Embedding Layers for Recommendation
Yuan Zhang | Fei Sun | Xiaoyong Yang | Chen Xu | Wenwu Ou | Yan Zhang
2020 Volume 39 Issue 1

doi dblp
NLP4REC: The WSDM 2020 Workshop on Natural Language Processing for Recommendations
Pengjie Ren | Zhaochun Ren | Fei Sun | Xiangnan He | Dawei Yin | Maarten de Rijke
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Understanding Echo Chambers in E-commerce Recommender Systems
Yingqiang Ge | Shuya Zhao | Honglu Zhou | Changhua Pei | Fei Sun | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Learning Personalized Risk Preferences for Recommendation
Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shuchang Liu | Zuohui Fu | Fei Sun | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
MTBRN: Multiplex Target-Behavior Relation Enhanced Network for Click-Through Rate Prediction
Yufei Feng | Fuyu Lv | Binbin Hu | Fei Sun | Kun Kuang | Yang Liu | Qingwen Liu | Wenwu Ou
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Ranking Enhanced Dialogue Generation
Changying Hao | Liang Pang | Yanyan Lan | Fei Sun | Jiafeng Guo | Xueqi Cheng
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Improving End-to-End Sequential Recommendations with Intent-aware Diversification
Wanyu Chen | Pengjie Ren | Fei Cai | Fei Sun | Maarten de Rijke
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
SDM: Sequential Deep Matching Model for Online Large-scale Recommender System
Fuyu Lv | Taiwei Jin | Changlong Yu | Fei Sun | Quan Lin | Keping Yang | Wilfred Ng
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
BERT4Rec: Sequential Recommendation with Bidirectional Encoder Representations from Transformer
Fei Sun | Jun Liu | Jian Wu | Changhua Pei | Xiao Lin | Wenwu Ou | Peng Jiang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Value-aware Recommendation based on Reinforcement Profit Maximization
Changhua Pei | Xinru Yang | Qing Cui | Xiao Lin | Fei Sun | Peng Jiang | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Modeling Consumer Buying Decision for Recommendation Based on Multi-Task Deep Learning
Qiaolin Xia | Peng Jiang | Fei Sun | Yi Zhang | Xiaobo Wang | Zhifang Sui
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Multi-Source Pointer Network for Product Title Summarization
Fei Sun | Peng Jiang | Hanxiao Sun | Changhua Pei | Wenwu Ou | Xiaobo Wang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2011

doi dblp
DOM based content extraction via text density
Fei Sun | Dandan Song | Lejian Liao
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011