Feng Xia


2023

doi dblp
Lost at starting line: Predicting maladaptation of university freshmen based on educational big data
Teng Guo | Xiaomei Bai | Shihao Zhen | Shagufta Abid | Feng Xia
2023 Volume 74 Issue 1

doi dblp
Student Behavior Pattern Mining and Analysis: Towards Smart Campuses
Teng Guo | Feng Xia
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Web of Conferences: A Conference Knowledge Graph
Shuo Yu | Ciyuan Peng | Chengchuan Xu | Chen Zhang | Feng Xia
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Edge data based trailer inception probabilistic matrix factorization for context-aware movie recommendation
Honglong Chen | Zhe Li | Zhu Wang | Zhichen Ni | Junjian Li | Ge Xu | Abdul Aziz | Feng Xia
2022 Volume 25 Issue 5

doi dblp
MET-Meme: A Multimodal Meme Dataset Rich in Metaphors
Bo Xu | Tingting Li | Junzhe Zheng | Mehdi Naseriparsa | Zhehuan Zhao | Hongfei Lin | Feng Xia
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Expressing Metaphorically, Writing Creatively: Metaphor Identification for Creativity Assessment in Writing
Dongyu Zhang | Minghao Zhang | Ciyuan Peng | Feng Xia
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Graph Augmentation Learning
Shuo Yu | Huafei Huang | Minh N. Dao | Feng Xia
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
GraphLearning'22: 1st International Workshop on Graph Learning
Feng Xia | Renaud Lambiotte | Charu Aggarwal
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Attributed Collaboration Network Embedding for Academic Relationship Mining
Wei Wang | Jiaying Liu | Tao Tang | Suppawong Tuarob | Feng Xia | Zhiguo Gong | Irwin King
2021 Volume 15 Issue 1

2020

doi dblp
TBI2Flow: Travel behavioral inertia based long-term taxi passenger flow prediction
Xiangjie Kong | Feng Xia | Zhenhuan Fu | Xiaoran Yan | Amr Tolba | Zafer Al-Makhadmeh
2020 Volume 23 Issue 2

doi dblp
Web of Scholars: A Scholar Knowledge Graph
Jiaying Liu | Jing Ren | Wenqing Zheng | Lianhua Chi | Ivan Lee | Feng Xia
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
OFFER: A Motif Dimensional Framework for Network Representation Learning
Shuo Yu | Feng Xia | Jin Xu | Zhikui Chen | Ivan Lee
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
CSTeller: forecasting scientific collaboration sustainability based on extreme gradient boosting
Wei Wang | Bo Xu | Jiaying Liu | Zixin Cui | Shuo Yu | Xiangjie Kong | Feng Xia
2019 Volume 22 Issue 6

doi dblp
CoPFun: an urban co-occurrence pattern mining scheme based on regional function discovery
Xiangjie Kong | Menglin Li | Jianxin Li | Kaiqi Tian | Xiping Hu | Feng Xia
2019 Volume 22 Issue 3

doi dblp
Deep Reinforcement Learning for Vehicular Edge Computing: An Intelligent Offloading System
Zhaolong Ning | Peiran Dong | Xiaojie Wang | Joel J. P. C. Rodrigues | Feng Xia
2019 Volume 10 Issue 6

doi dblp
BigScholar 2019: The 6th Workshop on Big Scholarly Data
Feng Xia | Huan Liu | Irwin King | Kuansan Wang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Judging a Book by Its Cover: The Effect of Facial Perception on Centrality in Social Networks
Dongyu Zhang | Teng Guo | Hanxiao Pan | Jie Hou | Zhitao Feng | Liang Yang | Hongfei Lin | Feng Xia
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
LoTAD: long-term traffic anomaly detection based on crowdsourced bus trajectory data
Xiangjie Kong | Ximeng Song | Feng Xia | Haochen Guo | Jinzhong Wang | Amr Tolba
2018 Volume 21 Issue 3

2017

doi dblp
An Observation of Research Complexity in Top Universities Based on Research Publications
Ivan Lee | Feng Xia | Göran Roos
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Evaluating the Impact of Articles with Geographical Distances between Institutions
Xiaomei Bai | Jie Hou | Hongzhuang Du | Xiangjie Kong | Feng Xia
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Is Scientific Collaboration Sustainability Predictable?
Wei Wang | Zixin Cui | Tong Gao | Shuo Yu | Xiangjie Kong | Feng Xia
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Shifu: Deep Learning Based Advisor-advisee Relationship Mining in Scholarly Big Data
Wei Wang | Jiaying Liu | Feng Xia | Irwin King | Hanghang Tong
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
iTopic: Influential Topic Discovery from Information Networks via Keyword Query
Jianxin Li | Chengfei Liu | Lu Chen | Zhenying He | Amitava Datta | Feng Xia
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
CocaRank: A Collaboration Caliber-based Method for Finding Academic Rising Stars
Jun Zhang | Feng Xia | Wei Wang | Xiaomei Bai | Shuo Yu | Teshome Megersa Bekele | Zhong Peng
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume

doi dblp
PNCOIRank: Evaluating the Impact of Scholarly Articles with Positive and Negative Citations
Xiaomei Bai | Jun Zhang | Hai Cui | Zhaolong Ning | Feng Xia
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume

2015

doi dblp
AVER: Random Walk Based Academic Venue Recommendation
Zhen Chen | Feng Xia | Huizhen Jiang | Haifeng Liu | Jun Zhang
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 - Companion Volume

2014

doi dblp
ACRec: a co-authorship based random walk model for academic collaboration recommendation
Jing Li | Feng Xia | Wei Wang | Zhen Chen | Nana Yaw Asabere | Huizhen Jiang
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

doi dblp
Folksonomy based socially-aware recommendation of scholarly papers for conference participants
Feng Xia | Nana Yaw Asabere | Haifeng Liu | Nakema Deonauth | Fengqi Li
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

doi dblp
Multi-category item recommendation using neighborhood associations in trust networks
Feng Xia | Haifeng Liu | Nana Yaw Asabere | Wei Wang | Zhuo Yang
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

doi dblp
ComPAS: maximizing data availability with replication in ad-hoc social networks
Ahmedin Mohammed Ahmed | Qiuyuan Yang | Nana Yaw Asabere | Tie Qiu | Feng Xia
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume