Feng-Lin Li


2021

doi dblp
AliMe DA: A Data Augmentation Framework for Question Answering in Cold-start Scenarios
Guohai Xu | Yan Shao | Chenliang Li | Feng-Lin Li | Bin Bi | Ji Zhang | Haiqing Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AliMe Avatar: Multi-modal Content Production and Presentation for Live-streaming E-commerce
Feng-Lin Li | Zhongzhou Zhao | Qin Lu | Xuming Lin | Hehong Chen | Bo Chen | Liming Pu | Jiashuo Zhang | Fu Sun | Xikai Liu | Liqun Xie | Qi Huang | Ji Zhang | Haiqing Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AliMe MKG: A Multi-modal Knowledge Graph for Live-streaming E-commerce
Guohai Xu | Hehong Chen | Feng-Lin Li | Fu Sun | Yunzhou Shi | Zhixiong Zeng | Wei Zhou | Zhongzhou Zhao | Ji Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering
Fu Sun | Feng-Lin Li | Ruize Wang | Qianglong Chen | Xingyi Cheng | Ji Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
AliMeKG: Domain Knowledge Graph Construction and Application in E-commerce
Feng-Lin Li | Hehong Chen | Guohai Xu | Tian Qiu | Feng Ji | Ji Zhang | Haiqing Chen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2017

doi dblp
AliMe Assist : An Intelligent Assistant for Creating an Innovative E-commerce Experience
Feng-Lin Li | Minghui Qiu | Haiqing Chen | Xiongwei Wang | Xing Gao | Jun Huang | Juwei Ren | Zhongzhou Zhao | Weipeng Zhao | Lei Wang | Guwei Jin | Wei Chu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017