Fuli Feng


2023

doi dblp
Unbiased Knowledge Distillation for Recommendation
Gang Chen | Jiawei Chen | Fuli Feng | Sheng Zhou | Xiangnan He
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
A Causal View for Item-level Effect of Recommendation on User Preference
Wei Cai | Fuli Feng | Qifan Wang | Tian Yang | Zhenguang Liu | Congfu Xu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
User-controllable Recommendation Against Filter Bubbles
Wenjie Wang | Fuli Feng | Liqiang Nie | Tat-Seng Chua
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Structured and Natural Responses Co-generation for Conversational Search
Chenchen Ye | Lizi Liao | Fuli Feng | Wei Ji | Tat-Seng Chua
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Interpolative Distillation for Unifying Biased and Debiased Recommendation
Sihao Ding | Fuli Feng | Xiangnan He | Jinqiu Jin | Wenjie Wang | Yong Liao | Yongdong Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Causal Representation Learning for Out-of-Distribution Recommendation
Wenjie Wang | Xinyu Lin | Fuli Feng | Xiangnan He | Min Lin | Tat-Seng Chua
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
WebFormer: The Web-page Transformer for Structure Information Extraction
Qifan Wang | Yi Fang | Anirudh Ravula | Fuli Feng | Xiaojun Quan | Dongfang Liu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Re4: Learning to Re-contrast, Re-attend, Re-construct for Multi-interest Recommendation
Shengyu Zhang | Lingxiao Yang | Dong Yao | Yujie Lu | Fuli Feng | Zhou Zhao | Tat-Seng Chua | Fei Wu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Learning Robust Recommenders through Cross-Model Agreement
Yu Wang | Xin Xin | Zaiqiao Meng | Joemon M. Jose | Fuli Feng | Xiangnan He
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Accepted Tutorials at The Web Conference 2022
Riccardo Tommasini | Senjuti Basu Roy | Xuan Wang | Hongwei Wang | Heng Ji | Jiawei Han | Preslav Nakov | Giovanni Da San Martino | Firoj Alam | Markus Schedl | Elisabeth Lex | Akash Bharadwaj | Graham Cormode | Milan Dojchinovski | Jan Forberg | Johannes Frey | Pieter Bonte | Marco Balduini | Matteo Belcao | Emanuele Della Valle | Junliang Yu | Hongzhi Yin | Tong Chen | Haochen Liu | Yiqi Wang | Wenqi Fan | Xiaorui Liu | Jamell Dacon | Lingjuan Lye | Jiliang Tang | Aristides Gionis | Stefan Neumann | Bruno Ordozgoiti | Simon Razniewski | Hiba Arnaout | Shrestha Ghosh | Fabian M. Suchanek | Lingfei Wu | Yu Chen | Yunyao Li | Bang Liu | Filip Ilievski | Daniel Garijo | Hans Chalupsky | Pedro A. Szekely | Ilias Kanellos | Dimitris Sacharidis | Thanasis Vergoulis | Nurendra Choudhary | Nikhil Rao | Karthik Subbian | Srinivasan H. Sengamedu | Chandan K. Reddy | Friedhelm Victor | Bernhard Haslhofer | George Katsogiannis-Meimarakis | Georgia Koutrika | Shengmin Jin | Danai Koutra | Reza Zafarani | Yulia Tsvetkov | Vidhisha Balachandran | Sachin Kumar | Xiangyu Zhao | Bo Chen | Huifeng Guo | Yejing Wang | Ruiming Tang | Yang Zhang | Wenjie Wang | Peng Wu | Fuli Feng | Xiangnan He
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Denoising Implicit Feedback for Recommendation
Wenjie Wang | Fuli Feng | Xiangnan He | Liqiang Nie | Tat-Seng Chua
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Clicks can be Cheating: Counterfactual Recommendation for Mitigating Clickbait Issue
Wenjie Wang | Fuli Feng | Xiangnan He | Hanwang Zhang | Tat-Seng Chua
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Should Graph Convolution Trust Neighbors? A Simple Causal Inference Method
Fuli Feng | Weiran Huang | Xiangnan He | Xin Xin | Qifan Wang | Tat-Seng Chua
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Self-supervised Graph Learning for Recommendation
Jiancan Wu | Xiang Wang | Fuli Feng | Xiangnan He | Liang Chen | Jianxun Lian | Xing Xie
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Hybrid Learning to Rank for Financial Event Ranking
Fuli Feng | Moxin Li | Cheng Luo | Ritchie Ng | Tat-Seng Chua
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Causal Intervention for Leveraging Popularity Bias in Recommendation
Yang Zhang | Fuli Feng | Xiangnan He | Tianxin Wei | Chonggang Song | Guohui Ling | Yongdong Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Deconfounded Video Moment Retrieval with Causal Intervention
Xun Yang | Fuli Feng | Wei Ji | Meng Wang | Tat-Seng Chua
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Learning to Learn the Future: Modeling Concept Drifts in Time Series Prediction
Xiaoyu You | Mi Zhang | Daizong Ding | Fuli Feng | Yuanmin Huang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
On the Equivalence of Decoupled Graph Convolution Network and Label Propagation
Hande Dong | Jiawei Chen | Fuli Feng | Xiangnan He | Shuxian Bi | Zhaolin Ding | Peng Cui
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Large-Scale Question Tagging via Joint Question-Topic Embedding Learning
Liqiang Nie | Yongqi Li | Fuli Feng | Xuemeng Song | Meng Wang | Yinglong Wang
2020 Volume 38 Issue 2

doi dblp
FinIR 2020: The First Workshop on Information Retrieval in Finance
Fuli Feng | Cheng Luo | Xiangnan He | Yiqun Liu | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
How to Retrain Recommender System?: A Sequential Meta-Learning Method
Yang Zhang | Fuli Feng | Chenxu Wang | Xiangnan He | Meng Wang | Yan Li | Yongdong Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Enhancing Text Classification via Discovering Additional Semantic Clues from Logograms
Chen Qian | Fuli Feng | Lijie Wen | Li Lin | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Temporal Relational Ranking for Stock Prediction
Fuli Feng | Xiangnan He | Xiang Wang | Cheng Luo | Yiqun Liu | Tat-Seng Chua
2019 Volume 37 Issue 2

doi dblp
Interpretable Fashion Matching with Rich Attributes
Xun Yang | Xiangnan He | Xiang Wang | Yunshan Ma | Fuli Feng | Meng Wang | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Supervised Hierarchical Cross-Modal Hashing
Changchang Sun | Xuemeng Song | Fuli Feng | Wayne Xin Zhao | Hao Zhang | Liqiang Nie
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Neural Graph Collaborative Filtering
Xiang Wang | Xiangnan He | Meng Wang | Fuli Feng | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Cross-domain Recommendation Without Sharing User-relevant Data
Chen Gao | Xiangning Chen | Fuli Feng | Kai Zhao | Xiangnan He | Yong Li | Depeng Jin
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Neural Compatibility Modeling with Attentive Knowledge Distillation
Xuemeng Song | Fuli Feng | Xianjing Han | Xin Yang | Wei Liu | Liqiang Nie
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
TEM: Tree-enhanced Embedding Model for Explainable Recommendation
Xiang Wang | Xiangnan He | Fuli Feng | Liqiang Nie | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
Learning on Partial-Order Hypergraphs
Fuli Feng | Xiangnan He | Yiqun Liu | Liqiang Nie | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
An Improved Sampler for Bayesian Personalized Ranking by Leveraging View Data
Jingtao Ding | Fuli Feng | Xiangnan He | Guanghui Yu | Yong Li | Depeng Jin
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Computational Social Indicators: A Case Study of Chinese University Ranking
Fuli Feng | Liqiang Nie | Xiang Wang | Richang Hong | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

Search
Co-authors
Venues