Fuzhen Zhuang


2022

doi dblp
Self-Supervised learning for Conversational Recommendation
Shuokai Li | Ruobing Xie | Yongchun Zhu | Fuzhen Zhuang | Zhenwei Tang | Wayne Xin Zhao | Qing He
2022 Volume 59 Issue 6

doi dblp
Personalized Transfer of User Preferences for Cross-domain Recommendation
Yongchun Zhu | Zhenwei Tang | Yudan Liu | Fuzhen Zhuang | Ruobing Xie | Xu Zhang | Leyu Lin | Qing He
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Selective Fairness in Recommendation via Prompts
Yiqing Wu | Ruobing Xie | Yongchun Zhu | Fuzhen Zhuang | Xiang Ao | Xu Zhang | Leyu Lin | Qing He
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Generalizing to the Future: Mitigating Entity Bias in Fake News Detection
Yongchun Zhu | Qiang Sheng | Juan Cao | Shuokai Li | Danding Wang | Fuzhen Zhuang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
User-Centric Conversational Recommendation with Multi-Aspect User Modeling
Shuokai Li | Ruobing Xie | Yongchun Zhu | Xiang Ao | Fuzhen Zhuang | Qing He
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Along the Time: Timeline-traced Embedding for Temporal Knowledge Graph Completion
Fuwei Zhang | Zhao Zhang | Xiang Ao | Fuzhen Zhuang | Yongjun Xu | Qing He
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Modeling Dynamic Heterogeneous Graph and Node Importance for Future Citation Prediction
Hao Geng | Deqing Wang | Fuzhen Zhuang | Xuehua Ming | Chenguang Du | Ting Jiang | Haolong Guo | Rui Liu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
EvidenceNet: Evidence Fusion Network for Fact Verification
Zhendong Chen | Siu Cheung Hui | Fuzhen Zhuang | Lejian Liao | Fei Li | Meihuizi Jia | Jiaqi Li
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
A neural topic model with word vectors and entity vectors for short texts
Xiaowei Zhao | Deqing Wang | Zhengyang Zhao | Wei Liu | Chenwei Lu | Fuzhen Zhuang
2021 Volume 58 Issue 2

doi dblp
Transfer-Meta Framework for Cross-domain Recommendation to Cold-Start Users
Yongchun Zhu | Kaikai Ge | Fuzhen Zhuang | Ruobing Xie | Dongbo Xi | Xu Zhang | Leyu Lin | Qing He
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Learning to Warm Up Cold Item Embeddings for Cold-start Recommendation with Meta Scaling and Shifting Networks
Yongchun Zhu | Ruobing Xie | Fuzhen Zhuang | Kaikai Ge | Ying Sun | Xu Zhang | Leyu Lin | Juan Cao
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Low-dimensional Alignment for Cross-Domain Recommendation
Tianxin Wang | Fuzhen Zhuang | Zhiqiang Zhang | Daixin Wang | Jun Zhou | Qing He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Adversarial Domain Adaptation for Cross-lingual Information Retrieval with Multilingual BERT
Runchuan Wang | Zhao Zhang | Fuzhen Zhuang | Dehong Gao | Yi Wei | Qing He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Cost-Effective and Interpretable Job Skill Recommendation with Deep Reinforcement Learning
Ying Sun | Fuzhen Zhuang | Hengshu Zhu | Qing He | Hui Xiong
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Neural Hierarchical Factorization Machines for User's Event Sequence Analysis
Dongbo Xi | Fuzhen Zhuang | Bowen Song | Yongchun Zhu | Shuai Chen | Dan Hong | Tao Chen | Xi Gu | Qing He
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Domain Adaptation with Category Attention Network for Deep Sentiment Analysis
Dongbo Xi | Fuzhen Zhuang | Ganbin Zhou | Xiaohu Cheng | Fen Lin | Qing He
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Exploiting Aesthetic Preference in Deep Cross Networks for Cross-domain Recommendation
Jian Liu | Pengpeng Zhao | Fuzhen Zhuang | Yanchi Liu | Victor S. Sheng | Jiajie Xu | Xiaofang Zhou | Hui Xiong
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Modeling Users' Behavior Sequences with Hierarchical Explainable Network for Cross-domain Fraud Detection
Yongchun Zhu | Dongbo Xi | Bowen Song | Fuzhen Zhuang | Shuai Chen | Xi Gu | Qing He
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Policy Gradients for Contextual Recommendations
Feiyang Pan | Qingpeng Cai | Pingzhong Tang | Fuzhen Zhuang | Qing He
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Supervised Representation Learning with Double Encoding-Layer Autoencoder for Transfer Learning
Fuzhen Zhuang | Xiaohu Cheng | Ping Luo | Sinno Jialin Pan | Qing He
2018 Volume 9 Issue 2

doi dblp
Coupled matrix factorization and topic modeling for aspect mining
Ding Xiao | Yugang Ji | Yitong Li | Fuzhen Zhuang | Chuan Shi
2018 Volume 54 Issue 6

doi dblp
Attention-driven Factor Model for Explainable Personalized Recommendation
Jingwu Chen | Fuzhen Zhuang | Xin Hong | Xiang Ao | Xing Xie | Qing He
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
MultiE: Multi-Task Embedding for Knowledge Base Completion
Zhao Zhang | Fuzhen Zhuang | Zheng-Yu Niu | Deqing Wang | Qing He
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Representation Learning with Pair-wise Constraints for Collaborative Ranking
Fuzhen Zhuang | Dan Luo | Nicholas Jing Yuan | Xing Xie | Qing He
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
Local Ensemble across Multiple Sources for Collaborative Filtering
Jing Zheng | Fuzhen Zhuang | Chuan Shi
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Sequential Transfer Learning: Cross-domain Novelty Seeking Trait Mining for Recommendation
Fuzhen Zhuang | Yingmin Zhou | Fuzheng Zhang | Xiang Ao | Xing Xie | Qing He
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
Ensemble of Anchor Adapters for Transfer Learning
Fuzhen Zhuang | Ping Luo | Sinno Jialin Pan | Hui Xiong | Qing He
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2015

doi dblp
QPLSA: Utilizing quad-tuples for aspect identification and rating
Wenjuan Luo | Fuzhen Zhuang | Weizhong Zhao | Qing He | Zhongzhi Shi
2015 Volume 51 Issue 1

doi dblp
Heterogeneous Multi-task Semantic Feature Learning for Classification
Xin Jin | Fuzhen Zhuang | Sinno Jialin Pan | Changying Du | Ping Luo | Qing He
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

doi dblp
Collaborating between Local and Global Learning for Distributed Online Multiple Tasks
Xin Jin | Ping Luo | Fuzhen Zhuang | Jia He | Qing He
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2014

doi dblp
Multi-task Multi-view Learning for Heterogeneous Tasks
Xin Jin | Fuzhen Zhuang | Hui Xiong | Changying Du | Ping Luo | Qing He
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

doi dblp
Discovering and learning sensational episodes of news events
Xiang Ao | Ping Luo | Chengkai Li | Fuzhen Zhuang | Qing He | Zhongzhi Shi
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

2013

doi dblp
Triplex transfer learning: exploiting both shared and distinct concepts for text classification
Fuzhen Zhuang | Ping Luo | Changying Du | Qing He | Zhongzhi Shi
Sixth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2013, Rome, Italy, February 4-8, 2013

2010

doi dblp
Effectively Leveraging Entropy and Relevance for Summarization
Wenjuan Luo | Fuzhen Zhuang | Qing He | Zhongzhi Shi
Information Retrieval Technology - 6th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2010, Taipei, Taiwan, December 1-3, 2010. Proceedings

doi dblp
Collaborative Dual-PLSA: mining distinction and commonality across multiple domains for text classification
Fuzhen Zhuang | Ping Luo | Zhiyong Shen | Qing He | Yuhong Xiong | Zhongzhi Shi | Hui Xiong
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

2008

doi dblp
Transfer learning from multiple source domains via consensus regularization
Ping Luo | Fuzhen Zhuang | Hui Xiong | Yuhong Xiong | Qing He
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008