Gang Wang


2022

doi dblp
Beyond Bot Detection: Combating Fraudulent Online Survey Takers10033
Ziyi Zhang | Shuofei Zhu | Jaron Mink | Aiping Xiong | Linhai Song | Gang Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Revisiting Email Forwarding Security under the Authenticated Received Chain Protocol
Chenkai Wang | Gang Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Linking Multiple User Identities of Multiple Services from Massive Mobility Traces
Huandong Wang | Yong Li | Gang Wang | Depeng Jin
2021 Volume 12 Issue 4

2020

doi dblp
Read Between the Lines: An Empirical Measurement of Sensitive Applications of Voice Personal Assistant Systems
Faysal Hossain Shezan | Hang Hu | Jiamin Wang | Gang Wang | Yuan Tian
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2017

doi dblp
Value and Misinformation in Collaborative Investing Platforms
Tianyi Wang | Gang Wang | Bolun Wang | Divya Sambasivan | Zengbin Zhang | Xing Li | Haitao Zheng | Ben Y. Zhao
2017 Volume 11 Issue 2

doi dblp
Clickstream User Behavior Models
Gang Wang | Xinyi Zhang | Shiliang Tang | Christo Wilson | Haitao Zheng | Ben Y. Zhao
2017 Volume 11 Issue 4

doi dblp
On Migratory Behavior in Video Consumption
Huan Yan | Tzu-Heng Lin | Gang Wang | Yong Li | Haitao Zheng | Depeng Jin | Ben Y. Zhao
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Crowdsourcing Cybersecurity: Cyber Attack Detection using Social Media
Rupinder Paul Khandpur | Taoran Ji | Steve T. K. Jan | Gang Wang | Chang-Tien Lu | Naren Ramakrishnan
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2013

doi dblp
Wisdom in the social crowd: an analysis of quora
Gang Wang | Konark Gill | Manish Mohanlal | Haitao Zheng | Ben Y. Zhao
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013

2012

doi dblp
Serf and turf: crowdturfing for fun and profit
Gang Wang | Christo Wilson | Xiaohan Zhao | Yibo Zhu | Manish Mohanlal | Haitao Zheng | Ben Y. Zhao
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference 2012, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012