Guang Chen


2018

doi dblp
Word-Driven and Context-Aware Review Modeling for Recommendation
Qianqian Wang | Si Li | Guang Chen
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
A Compare-Aggregate Model with Dynamic-Clip Attention for Answer Selection
Weijie Bian | Si Li | Zhao Yang | Guang Chen | Zhiqing Lin
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2014

pdf dblp
The Information Extraction systems of BUPT_PRIS at TREC2014 Temporal Summarization Track
Yuanyuan Qi | Qinlong Wang | Chuchu Huang | Bo Tang | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

2012

pdf dblp
PRIS at TREC 2012 KBA Track
Yan Li | Zhaozhao Wang | Baojin Yu | Yong Zhang | Ruiyang Luo | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

pdf dblp
PRIS at TREC 2012 Contextual Suggestion Track
Lin Qiu | JunRui Peng | Qianqian Wang | Yue Liu | Zhihua Zhou | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

2011

pdf dblp
PRIS at TREC 2011 Microblog Track
Yan Li | Zhenhua Zhang | Wenlong Lv | Qianlong Xie | Yuhang Lin | Rao Xu | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

pdf dblp
PRIS at TREC 2011 Medical Record Track
Jiayue Zhang | Xueneng Lin | Yang Zou | Shuai Zhu | Jing Xiao | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

pdf dblp
PRIS at TREC 2011 Legal Track Discovery Based on Relevant Feedback
Jiayue Zhang | Wenyi Yang | Xi Wang | Lihua Wu | Yongtian Zhang | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

pdf dblp
PRIS at TREC 2011 Entity Track: Related Entity Finding and Entity List Completion
Zhanyi Wang | Wenlong Lv | Heng Li | Wenyuan Zhou | Li Zhang | Xiao Mo | Liaoming Zhou | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

2010

pdf dblp
PRIS at TREC 2010: Related Entity Finding Task of Entity Track
Zhanyi Wang | Chunsong Tang | Xueji Sun | Haoyi Ouyang | Ru Lan | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
PRIS at TREC 2010 Blog Track: Faceted Blog Distillaton
Si Li | Yan Li | Jiayue Zhang | Jingyi Guan | Xueji Sun | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

2009

pdf dblp
PRIS at 2009 Relevance Feedback Track: Experiments in Language Model for Relevance Feedback
Si Li | Xinsheng Li | Hao Zhang | Sanyuan Gao | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

pdf dblp
BUPT at TREC 2009: Entity Track
Zhanyi Wang | Dong-xin Liu | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

pdf dblp
A Study of Faceted Blog Distillation–PRIS at TREC 2009 Blog Track
Si Li | Huiji Gao | Hao Sun | Fei Chen | Oupeng Feng | Sanyuan Gao | Hao Zhang | Xinsheng Li | Caili Tan | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009