Guanjie Zheng


2022

doi dblp
CTRL: Cooperative Traffic Tolling via Reinforcement Learning
Yiheng Wang | Hexi Jin | Guanjie Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2020

doi dblp
GeneraLight: Improving Environment Generalization of Traffic Signal Control via Meta Reinforcement Learning
Huichu Zhang | Chang Liu | Weinan Zhang | Guanjie Zheng | Yong Yu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Learning Traffic Signal Control from Demonstrations
Yuanhao Xiong | Guanjie Zheng | Kai Xu | Zhenhui Li
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Learning Phase Competition for Traffic Signal Control
Guanjie Zheng | Yuanhao Xiong | Xinshi Zang | Jie Feng | Hua Wei | Huichu Zhang | Yong Li | Kai Xu | Zhenhui Li
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
CoLight: Learning Network-level Cooperation for Traffic Signal Control
Hua Wei | Nan Xu | Huichu Zhang | Guanjie Zheng | Xinshi Zang | Chacha Chen | Weinan Zhang | Yanmin Zhu | Kai Xu | Zhenhui Li
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
DRN: A Deep Reinforcement Learning Framework for News Recommendation
Guanjie Zheng | Fuzheng Zhang | Zihan Zheng | Yang Xiang | Nicholas Jing Yuan | Xing Xie | Zhenhui Li
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018