Guibing Guo


2021

doi dblp
Target-guided Emotion-aware Chat Machine
Wei Wei | Jiayi Liu | Xianling Mao | Guibing Guo | Feida Zhu | Pan Zhou | Yuchong Hu | Shanshan Feng
2021 Volume 39 Issue 4

2020

doi dblp
Deep Learning for Sequential Recommendation: Algorithms, Influential Factors, and Evaluations
Hui Fang | Danning Zhang | Yiheng Shu | Guibing Guo
2020 Volume 39 Issue 1

doi dblp
Future Data Helps Training: Modeling Future Contexts for Session-based Recommendation
Fajie Yuan | Xiangnan He | Haochuan Jiang | Guibing Guo | Jian Xiong | Zhezhao Xu | Yilin Xiong
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Emotion-aware Chat Machine: Automatic Emotional Response Generation for Human-like Emotional Interaction
Wei Wei | Jiayi Liu | Xianling Mao | Guibing Guo | Feida Zhu | Pan Zhou | Yuchong Hu
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
IFUP: Workshop on Multi-dimensional Information Fusion for User Modeling and Personalization
Feida Zhu | Yongfeng Zhang | Neil Yorke-Smith | Guibing Guo | Xu Chen
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

2016

doi dblp
A Novel Evidence-Based Bayesian Similarity Measure for Recommender Systems
Guibing Guo | Jie Zhang | Neil Yorke-Smith
2016 Volume 10 Issue 2

doi dblp
LambdaFM: Learning Optimal Ranking with Factorization Machines Using Lambda Surrogates
Fajie Yuan | Guibing Guo | Joemon M. Jose | Long Chen | Haitao Yu | Weinan Zhang
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016