Guojie Song


2022

doi dblp
Taxonomy-Enhanced Graph Neural Networks
Lingjun Xu | Shiyin Zhang | Guojie Song | Junshan Wang | Tianshu Wu | Guojun Liu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Polarized Graph Neural Networks
Zheng Fang | Lingjun Xu | Guojie Song | Qingqing Long | Yingxue Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Meta-Weight Graph Neural Network: Push the Limits Beyond Global Homophily
Xiaojun Ma | Qin Chen | Yuanyi Ren | Guojie Song | Liang Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
LEReg: Empower Graph Neural Networks with Local Energy Regularization
Xiaojun Ma | Hanyue Chen | Guojie Song
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Improving Graph Neural Networks with Structural Adaptive Receptive Fields
Xiaojun Ma | Junshan Wang | Hanyue Chen | Guojie Song
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Lorentzian Graph Convolutional Networks
Yiding Zhang | Xiao Wang | Chuan Shi | Nian Liu | Guojie Song
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Theoretically Improving Graph Neural Networks via Anonymous Walk Graph Kernels
Qingqing Long | Yilun Jin | Yi Wu | Guojie Song
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Streaming Graph Neural Networks via Continual Learning
Junshan Wang | Guojie Song | Yi Wu | Liang Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Active Domain Transfer on Network Embedding
Lichen Jin | Yizhou Zhang | Guojie Song | Yilun Jin
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Hierarchical Community Structure Preserving Network Embedding: A Subspace Approach
Qingqing Long | Yiming Wang | Lun Du | Guojie Song | Yilun Jin | Wei Lin
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Tag2Vec: Learning Tag Representations in Tag Networks
Junshan Wang | Zhicong Lu | Guojie Song | Yue Fan | Lun Du | Wei Lin
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
MEgo2Vec: Embedding Matched Ego Networks for User Alignment Across Social Networks
Jing Zhang | Bo Chen | Xianming Wang | Hong Chen | Cuiping Li | Fengmei Jin | Guojie Song | Yutao Zhang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018