Hai Jin


2022

doi dblp
FedBERT: When Federated Learning Meets Pre-training
Yuanyishu Tian | Yao Wan | Lingjuan Lyu | Dezhong Yao | Hai Jin | Lichao Sun
2022 Volume 13 Issue 4

doi dblp
Show Me the Whole World: Towards Entire Item Space Exploration for Interactive Personalized Recommendations
Yu Song | Shuai Sun | Jianxun Lian | Hong Huang | Yu Li | Hai Jin | Xing Xie
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Ada-GNN: Adapting to Local Patterns for Improving Graph Neural Networks
Zihan Luo | Jianxun Lian | Hong Huang | Hai Jin | Xing Xie
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Learning Chinese Word Embeddings By Discovering Inherent Semantic Relevance in Sub-characters
Wei Lu | Zhaobo Zhang | Pingpeng Yuan | Hai Jin | Qiang-Sheng Hua
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
DA-Net: Distributed Attention Network for Temporal Knowledge Graph Reasoning
Kangzheng Liu | Feng Zhao | Hongxu Chen | Yicong Li | Guandong Xu | Hai Jin
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Core decomposition and maintenance in weighted graph
Wei Zhou | Hong Huang | Qiang-Sheng Hua | Dongxiao Yu | Hai Jin | Xiaoming Fu
2021 Volume 24 Issue 2

doi dblp
Path-enhanced explainable recommendation with knowledge graphs
Yafan Huang | Feng Zhao | Xiangyu Gui | Hai Jin
2021 Volume 24 Issue 5

doi dblp
CoopEdge: A Decentralized Blockchain-based Platform for Cooperative Edge Computing
Liang Yuan | Qiang He | Siyu Tan | Bo Li | Jiangshan Yu | Feifei Chen | Hai Jin | Yun Yang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2019

doi dblp
Parallel computation of hierarchical closeness centrality and applications
Hai Jin | Chen Qian | Dongxiao Yu | Qiang-Sheng Hua | Xuanhua Shi | Xia Xie
2019 Volume 22 Issue 6

2018

doi dblp
Privacy-Preserving Triangle Counting in Large Graphs
Xiaofeng Ding | Xiaodong Zhang | Zhifeng Bao | Hai Jin
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
A Cross-Platform Consumer Behavior Analysis of Large-Scale Mobile Shopping Data
Hong Huang | Bo Zhao | Hao Zhao | Zhou Zhuang | Zhenxuan Wang | Xiaoming Yao | Xinggang Wang | Hai Jin | Xiaoming Fu
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2014

doi dblp
SemStore: A Semantic-Preserving Distributed RDF Triple Store
Buwen Wu | Yongluan Zhou | Pingpeng Yuan | Hai Jin | Ling Liu
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2012

doi dblp
Probabilistic critical path identification for cost-effective monitoring of service-based web applications
Qiang He | Jun Han | Yun Yang | Jean-Guy Schneider | Hai Jin | Steven Versteeg
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012 (Companion Volume)

2009

doi dblp
Practical and effective IR-style keyword search over semantic web
Xiaomin Ning | Hai Jin | Weijia Jia | Pingpeng Yuan
2009 Volume 45 Issue 2

2008

doi dblp
RSS: A framework enabling ranked search on the semantic web
Xiaomin Ning | Hai Jin | Hao Wu
2008 Volume 44 Issue 2

doi dblp
Efficient multi-keyword search over p2p web
Hanhua Chen | Hai Jin | Jiliang Wang | Lei Chen | Yunhao Liu | Lionel M. Ni
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

2006

doi dblp
Efficient search for peer-to-peer information retrieval using semantic small world
Hai Jin | Xiaomin Ning | Hanhua Chen
Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, WWW 2006, Edinburgh, Scotland, UK, May 23-26, 2006