Haiming Jin


2022

doi dblp
Make More Connections: Urban Traffic Flow Forecasting with Spatiotemporal Adaptive Gated Graph Convolution Network
Bin Lu | Xiaoying Gan | Haiming Jin | Luoyi Fu | Xinbing Wang | Haisong Zhang
2022 Volume 13 Issue 2

2020

doi dblp
STP-TrellisNets: Spatial-Temporal Parallel TrellisNets for Metro Station Passenger Flow Prediction
Junjie Ou | Jiahui Sun | Yichen Zhu | Haiming Jin | Yijuan Liu | Fan Zhang | Jianqiang Huang | Xinbing Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Spatiotemporal Adaptive Gated Graph Convolution Network for Urban Traffic Flow Forecasting
Bin Lu | Xiaoying Gan | Haiming Jin | Luoyi Fu | Haisong Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
CIKM 2019 Workshop on Artificial Intelligence in Transportation (AI in transportation)
Weinan Zhang | Haiming Jin | Lingyu Zhang | Hongtu Zhu | Zhenhui Jessie Li | Jieping Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
CityFlow: A Multi-Agent Reinforcement Learning Environment for Large Scale City Traffic Scenario
Huichu Zhang | Siyuan Feng | Chang Liu | Yaoyao Ding | Yichen Zhu | Zihan Zhou | Weinan Zhang | Yong Yu | Haiming Jin | Zhenhui Li
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019