Han Wu


2020

doi dblp
Convolutional Knowledge Tracing: Modeling Individualization in Student Learning Process
Shuanghong Shen | Qi Liu | Enhong Chen | Han Wu | Zhenya Huang | Weihao Zhao | Yu Su | Haiping Ma | Shijin Wang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2021

doi dblp
Privacy-Preserving Batch-based Task Assignment in Spatial Crowdsourcing with Untrusted Server
Maocheng Li | Jiachuan Wang | Libin Zheng | Han Wu | Peng Cheng | Lei Chen | Xuemin Lin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
NeurJudge: A Circumstance-aware Neural Framework for Legal Judgment Prediction
Linan Yue | Qi Liu | Binbin Jin | Han Wu | Kai Zhang | Yanqing An | Mingyue Cheng | Biao Yin | Dayong Wu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Circumstances enhanced Criminal Court View Generation
Linan Yue | Qi Liu | Han Wu | Yanqing An | Li Wang | Senchao Yuan | Dayong Wu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Patent2Vec: Multi-view representation learning on patent-graphs for patent classification
Lintao Fang | Le Zhang | Han Wu | Tong Xu | Ding Zhou | Enhong Chen
2021 Volume 24 Issue 5