Han Yu


2022

doi dblp
Federated Learning for Personalized Humor Recognition
Xu Guo | Han Yu | Boyang Li | Hao Wang | Pengwei Xing | Siwei Feng | Zaiqing Nie | Chunyan Miao
2022 Volume 13 Issue 4

doi dblp
GTG-Shapley: Efficient and Accurate Participant Contribution Evaluation in Federated Learning
Zelei Liu | Yuanyuan Chen | Han Yu | Yang Liu | Lizhen Cui
2022 Volume 13 Issue 4

2021

doi dblp
DEKR: Description Enhanced Knowledge Graph for Machine Learning Method Recommendation
Xianshuai Cao | Yuliang Shi | Han Yu | Jihu Wang | Xinjun Wang | Zhongmin Yan | Zhiyong Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Transfer Learning with Dynamic Distribution Adaptation
Jindong Wang | Yiqiang Chen | Wenjie Feng | Han Yu | Meiyu Huang | Qiang Yang
2020 Volume 11 Issue 1

2019

doi dblp
Federated Learning
Qiang Yang | Yang Liu | Yong Cheng | Yan Kang | Tianjian Chen | Han Yu
2019

doi dblp
A Survey of Zero-Shot Learning: Settings, Methods, and Applications
Wei Wang | Vincent W. Zheng | Han Yu | Chunyan Miao
2019 Volume 10 Issue 2

doi dblp
Privacy-preserving Crowd-guided AI Decision-making in Ethical Dilemmas
Teng Wang | Jun Zhao | Han Yu | Jinyan Liu | Xinyu Yang | Xuebin Ren | Shuyu Shi
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Generating Persuasive Visual Storylines for Promotional Videos
Chang Liu | Yi Dong | Han Yu | Zhiqi Shen | Zhanning Gao | Pan Wang | Changgong Zhang | Peiran Ren | Xuansong Xie | Lizhen Cui | Chunyan Miao
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019