Han Zhang


2017

doi dblp
Smart Jump: Automated Navigation Suggestion for Videos in MOOCs
Han Zhang | Maosong Sun | Xiaochen Wang | Zhengyang Song | Jie Tang | Jimeng Sun
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Smart Jump: Automated Navigation Suggestion for Videos in MOOCs
Han Zhang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2020

doi dblp
Distributed Equivalent Substitution Training for Large-Scale Recommender Systems
Haidong Rong | Yangzihao Wang | Feihu Zhou | Junjie Zhai | Haiyang Wu | Rui Lan | Fan Li | Han Zhang | Yuekui Yang | Zhenyu Guo | Di Wang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Towards Personalized and Semantic Retrieval: An End-to-End Solution for E-commerce Search via Embedding Learning
Han Zhang | Songlin Wang | Kang Zhang | Zhiling Tang | Yunjiang Jiang | Yun Xiao | Weipeng Yan | Wenyun Yang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Modeling Heterogeneous Statistical Patterns in High-dimensional Data by Adversarial Distributions: An Unsupervised Generative Framework
Han Zhang | Wenhao Zheng | Charley Chen | Kevin Gao | Yao Hu | Ling Huang | Wei Xu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
HKGB: An Inclusive, Extensible, Intelligent, Semi-auto-constructed Knowledge Graph Framework for Healthcare with Clinicians' Expertise Incorporated
Yong Zhang | Ming Sheng | Rui Zhou | Ye Wang | Guangjie Han | Han Zhang | Chunxiao Xing | Jing Dong
2020 Volume 57 Issue 6

2021

doi dblp
Relation Prediction via Graph Neural Network in Heterogeneous Information Networks with Missing Type Information
Han Zhang | Yu Hao | Xin Cao | Yixiang Fang | Won-Yong Shin | Wei Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Joint Learning of Deep Retrieval Model and Product Quantization based Embedding Index
Han Zhang | Hongwei Shen | Yiming Qiu | Yunjiang Jiang | Songlin Wang | Sulong Xu | Yun Xiao | Bo Long | Wen-Yun Yang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
SearchGCN: Powering Embedding Retrieval by Graph Convolution Networks for E-Commerce Search
Xinlin Xia | Shang Wang | Han Zhang | Songlin Wang | Sulong Xu | Yun Xiao | Bo Long | Wen-Yun Yang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2022

doi dblp
Leveraging statistical information in fine-grained financial sentiment analysis
Han Zhang | Zongxi Li | Haoran Xie | Raymond Y. K. Lau | Gary Cheng | Qing Li | Dian Zhang
2022 Volume 25 Issue 2