Hanxiong Chen


2022

doi dblp
Graph Collaborative Reasoning
Hanxiong Chen | Yunqi Li | Shaoyun Shi | Shuchang Liu | He Zhu | Yongfeng Zhang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Learn Basic Skills and Reuse: Modularized Adaptive Neural Architecture Search (MANAS)
Hanxiong Chen | Yunqi Li | He Zhu | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
The 1st International Workshop on Machine Reasoning: International Machine Reasoning Conference (MRC 2021)
Yongfeng Zhang | Min Zhang | Hanxiong Chen | Xu Chen | Xianjie Chen | Chuang Gan | Tong Sun | Xin Luna Dong
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Towards Personalized Fairness based on Causal Notion
Yunqi Li | Hanxiong Chen | Shuyuan Xu | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Neural Collaborative Reasoning
Hanxiong Chen | Shaoyun Shi | Yunqi Li | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
User-oriented Fairness in Recommendation
Yunqi Li | Hanxiong Chen | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Neural Logic Reasoning
Shaoyun Shi | Hanxiong Chen | Weizhi Ma | Jiaxin Mao | Min Zhang | Yongfeng Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network: Towards Visually Explainable Recommendation
Xu Chen | Hanxiong Chen | Hongteng Xu | Yongfeng Zhang | Yixin Cao | Zheng Qin | Hongyuan Zha
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Unified Collaborative Filtering over Graph Embeddings
Pengfei Wang | Hanxiong Chen | Yadong Zhu | Huawei Shen | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

1993

doi dblp
A Method of Using Semijoins to Optimizing Queries with ADT Functions
Xiaodong Zhang | Nobuo Ohbo | Hanxiong Chen | Yuzuru Fujiwara
CIKM 93, Proceedings of the Second International Conference on Information and Knowledge Management, Washington, DC, USA, November 1-5, 1993