Hao Jiang


2022

doi dblp
Webformer: Pre-training with Web Pages for Information Retrieval
Yu Guo | Zhengyi Ma | Jiaxin Mao | Hongjin Qian | Xinyu Zhang | Hao Jiang | Zhao Cao | Zhicheng Dou
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Diverse Effective Relationship Exploration for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Hao Jiang | Yuntao Liu | Shengze Li | Jieyuan Zhang | Xinhai Xu | Donghong Liu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Proactive Retrieval-based Chatbots based on Relevant Knowledge and Goals
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Kun Zhou | Pan Du | Hao Jiang | Zhicheng Dou
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Answer Complex Questions: Path Ranker Is All You Need
Xinyu Zhang | Ke Zhan | Enrui Hu | Chengzhen Fu | Lan Luo | Hao Jiang | Yantao Jia | Fan Yu | Zhicheng Dou | Zhao Cao | Lei Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Contrastive Learning of User Behavior Sequence for Context-Aware Document Ranking
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Zhicheng Dou | Zhengyi Ma | Xinyu Zhang | Pan Du | Xiaochen Zuo | Hao Jiang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Pre-training for Ad-hoc Retrieval: Hyperlink is Also You Need
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Wei Xu | Xinyu Zhang | Hao Jiang | Zhao Cao | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2018

doi dblp
Comparison of Users' and Designers' Differences in Mobile Shopping App Interface Preferences and Designs
Yu Fu | Dongliang Zhang | Hao Jiang
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Navigation Configuration and Placement Influences the Visual Search Efficiency and Preference
Fan Zhang | Siyuan Lin | Xuan Li | Yingbin Shuai | Hao Jiang | Cheng Yao | Fangtian Ying | Feng Gao
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
A Study of How List Format Influences the Visual Search Performance
Fan Zhang | Yingbin Shuai | Siyuan Lin | Xuan Li | Hao Jiang | Cheng Yao | Fangtian Ying | Minneng Lin
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017