Hao Sun


2023

doi dblp
S2TUL: A Semi-Supervised Framework for Trajectory-User Linking
Liwei Deng | Hao Sun | Yan Zhao | Shuncheng Liu | Kai Zheng
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Sequential-Knowledge-Aware Next POI Recommendation: A Meta-Learning Approach
Yue Cui | Hao Sun | Yan Zhao | Hongzhi Yin | Kai Zheng
2022 Volume 40 Issue 2

doi dblp
Efficient and Effective Similar Subtrajectory Search: A Spatial-aware Comprehension Approach
Liwei Deng | Hao Sun | Rui Sun | Yan Zhao | Han Su
2022 Volume 13 Issue 3

doi dblp
Distill-VQ: Learning Retrieval Oriented Vector Quantization By Distilling Knowledge from Dense Embeddings
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Defu Lian | Yeyun Gong | Qi Chen | Fan Yang | Hao Sun | Yingxia Shao | Xing Xie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Geometric Disentangled Collaborative Filtering
Yiding Zhang | Chaozhuo Li | Xing Xie | Xiao Wang | Chuan Shi | Yuming Liu | Hao Sun | Liangjie Zhang | Weiwei Deng | Qi Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Efficient Trajectory Similarity Computation with Contrastive Learning
Liwei Deng | Yan Zhao | Zidan Fu | Hao Sun | Shuncheng Liu | Kai Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Progressively Optimized Bi-Granular Document Representation for Scalable Embedding Based Retrieval
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Yingxia Shao | Defu Lian | Chaozhuo Li | Hao Sun | Denvy Deng | Liangjie Zhang | Qi Zhang | Xing Xie
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
AdsGNN: Behavior-Graph Augmented Relevance Modeling in Sponsored Search
Chaozhuo Li | Bochen Pang | Yuming Liu | Hao Sun | Zheng Liu | Xing Xie | Tianqi Yang | Yanling Cui | Liangjie Zhang | Qi Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
PeriodicMove: Shift-aware Human Mobility Recovery with Graph Neural Network
Hao Sun | Changjie Yang | Liwei Deng | Fan Zhou | Feiteng Huang | Kai Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021