Hao Sun


2022

doi dblp
Efficient and Effective Similar Subtrajectory Search: A Spatial-aware Comprehension Approach
Liwei Deng | Hao Sun | Rui Sun | Yan Zhao | Han Su
2022 Volume 13 Issue 3

doi dblp
Sequential-Knowledge-Aware Next POI Recommendation: A Meta-Learning Approach
Yue Cui | Hao Sun | Yan Zhao | Hongzhi Yin | Kai Zheng
2022 Volume 40 Issue 2

doi dblp
Progressively Optimized Bi-Granular Document Representation for Scalable Embedding Based Retrieval
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Yingxia Shao | Defu Lian | Chaozhuo Li | Hao Sun | Denvy Deng | Liangjie Zhang | Qi Zhang | Xing Xie
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Distill-VQ: Learning Retrieval Oriented Vector Quantization By Distilling Knowledge from Dense Embeddings
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Defu Lian | Yeyun Gong | Qi Chen | Fan Yang | Hao Sun | Yingxia Shao | Xing Xie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Geometric Disentangled Collaborative Filtering
Yiding Zhang | Chaozhuo Li | Xing Xie | Xiao Wang | Chuan Shi | Yuming Liu | Hao Sun | Liangjie Zhang | Weiwei Deng | Qi Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
DANet: Dimension Apart Network for Radar Object Detection
Bo Ju | Wei Yang | Jinrang Jia | Xiaoqing Ye | Qu Chen | Xiao Tan | Hao Sun | Yifeng Shi | Errui Ding
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

doi dblp
TextGNN: Improving Text Encoder via Graph Neural Network in Sponsored Search
Jason Zhu | Yanling Cui | Yuming Liu | Hao Sun | Xue Li | Markus Pelger | Tianqi Yang | Liangjie Zhang | Ruofei Zhang | Huasha Zhao
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
AdsGNN: Behavior-Graph Augmented Relevance Modeling in Sponsored Search
Chaozhuo Li | Bochen Pang | Yuming Liu | Hao Sun | Zheng Liu | Xing Xie | Tianqi Yang | Yanling Cui | Liangjie Zhang | Qi Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
PeriodicMove: Shift-aware Human Mobility Recovery with Graph Neural Network
Hao Sun | Changjie Yang | Liwei Deng | Fan Zhou | Feiteng Huang | Kai Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
Learning Fast Matching Models from Weak Annotations
Xue Li | Zhipeng Luo | Hao Sun | Jianjin Zhang | Weihao Han | Xianqi Chu | Liangjie Zhang | Qi Zhang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2009

pdf dblp
A Study of Faceted Blog Distillation–PRIS at TREC 2009 Blog Track
Si Li | Huiji Gao | Hao Sun | Fei Chen | Oupeng Feng | Sanyuan Gao | Hao Zhang | Xinsheng Li | Caili Tan | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009