Hao Wang


2023

doi dblp
Knowledge-Adaptive Contrastive Learning for Recommendation
Hao Wang | Yao Xu | Cheng Yang | Chuan Shi | Xin Li | Ning Guo | Zhiyuan Liu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Federated Unlearning for On-Device Recommendation
Wei Yuan | Hongzhi Yin | Fangzhao Wu | Shijie Zhang | Tieke He | Hao Wang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Counterfactual Collaborative Reasoning
Jianchao Ji | Zelong Li | Shuyuan Xu | Max Xiong | Juntao Tan | Yingqiang Ge | Hao Wang | Yongfeng Zhang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Research of Chinese intangible cultural heritage knowledge graph construction and attribute value extraction with graph attention network
Tao Fan | Hao Wang
2022 Volume 59 Issue 1

doi dblp
Preference Enhanced Social Influence Modeling for Network-Aware Cascade Prediction
Likang Wu | Hao Wang | Enhong Chen | Zhi Li | Hongke Zhao | Jianhui Ma
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
ESCM2: Entire Space Counterfactual Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate Estimation
Hao Wang | Tai-Wei Chang | Tianqiao Liu | Jianmin Huang | Zhichao Chen | Chao Yu | Ruopeng Li | Wei Chu
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
A Hyperbolic-to-Hyperbolic User Representation with Multi-aspect for Social Recommendation
Hang Zhang | Hao Wang | Guifeng Wang | Jiayu Liu | Qi Liu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
QCluster: Clustering Packets for Flow Scheduling
Tong Yang | Jizhou Li | Yikai Zhao | Kaicheng Yang | Hao Wang | Jie Jiang | Yinda Zhang | Nicholas Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Accelerating Serverless Computing by Harvesting Idle Resources
Hanfei Yu | Hao Wang | Jian Li | Xu Yuan | Seung-Jong Park
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Conditional Text Generation for Harmonious Human-Machine Interaction
Bin Guo | Hao Wang | Yasan Ding | Wei Wu | Shaoyang Hao | Yueqi Sun | Zhiwen Yu
2021 Volume 12 Issue 2

doi dblp
Relational Learning with Gated and Attentive Neighbor Aggregator for Few-Shot Knowledge Graph Completion
Guanglin Niu | Yang Li | Chengguang Tang | Ruiying Geng | Jian Dai | Qiao Liu | Hao Wang | Jian Sun | Fei Huang | Luo Si
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Neural Information Diffusion Prediction with Topic-Aware Attention Network
Hao Wang | Cheng Yang | Chuan Shi
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Super-Resolution Coding Defense Against Adversarial Examples
Yanjie Chen | Likun Cai | Wei Cheng | Hao Wang
Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020

doi dblp
FashionBERT: Text and Image Matching with Adaptive Loss for Cross-modal Retrieval
Dehong Gao | Linbo Jin | Ben Chen | Minghui Qiu | Peng Li | Yi Wei | Yi Hu | Hao Wang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Deep Multi-Interest Network for Click-through Rate Prediction
Zhibo Xiao | Luwei Yang | Wen Jiang | Yi Wei | Yi Hu | Hao Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Dynamic Heterogeneous Graph Embedding Using Hierarchical Attentions
Luwei Yang | Zhibo Xiao | Wen Jiang | Yi Wei | Yi Hu | Hao Wang
Advances in Information Retrieval - 42nd European Conference on IR Research, ECIR 2020, Lisbon, Portugal, April 14-17, 2020, Proceedings, Part II

2019

doi dblp
FID-sketch: an accurate sketch to store frequencies in data streams
Tong Yang | Haowei Zhang | Hao Wang | Muhammad Shahzad | Xue Liu | Qin Xin | Xiaoming Li
2019 Volume 22 Issue 6

doi dblp
Fine-grained probability counting for cardinality estimation of data streams
Lun Wang | Tong Yang | Hao Wang | Jie Jiang | Zekun Cai | Bin Cui | Xiaoming Li
2019 Volume 22 Issue 5

2018

doi dblp
The Whole-Page Optimization via Dynamic Ad Allocation
Weiru Zhang | Chao Wei | Xiaonan Meng | Yi Hu | Hao Wang
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

doi dblp
Uniform Random Sampling Not Recommended
Jianguo Lu | Hao Wang | Dingding Li
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2014

doi dblp
Variance reduction in large graph sampling
Jianguo Lu | Hao Wang
2014 Volume 50 Issue 3

2013

doi dblp
G-path: flexible path pattern query on large graphs
Yiyuan Bai | Chaokun Wang | Yuanchi Ning | Hanzhao Wu | Hao Wang
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2012

doi dblp
Recommending Flickr groups with social topic model
Jingdong Wang | Zhe Zhao | Jiazhen Zhou | Hao Wang | Bin Cui | Guojun Qi
2012 Volume 15 Issue 3-4