Haoyu Wang


2022

doi dblp
Lie to Me: Abusing the Mobile Content Sharing Service for Fun and Profit
Guosheng Xu | Siyi Li | Hao Zhou | Shucen Liu | Yutian Tang | Li Li | Xiapu Luo | Xusheng Xiao | Guoai Xu | Haoyu Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Demystifying Illegal Mobile Gambling Apps
Yuhao Gao | Haoyu Wang | Li Li | Xiapu Luo | Guoai Xu | Xuanzhe Liu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
A Longitudinal Study of Removed Apps in iOS App Store
Fuqi Lin | Haoyu Wang | Liu Wang | Xuanzhe Liu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Towards Understanding and Demystifying Bitcoin Mixing Services
Lei Wu | Yufeng Hu | Yajin Zhou | Haoyu Wang | Xiapu Luo | Zhi Wang | Fan Zhang | Kui Ren
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Mobile App Squatting
Yangyu Hu | Haoyu Wang | Ren He | Li Li | Gareth Tyson | Ignacio Castro | Yao Guo | Lei Wu | Guoai Xu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
MadDroid: Characterizing and Detecting Devious Ad Contents for Android Apps
Tianming Liu | Haoyu Wang | Li Li | Xiapu Luo | Feng Dong | Yao Guo | Liu Wang | Tegawendé F. Bissyandé | Jacques Klein
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Understanding the Evolution of Mobile App Ecosystems: A Longitudinal Measurement Study of Google Play
Haoyu Wang | Hao Li | Yao Guo
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2017

doi dblp
Understanding the Purpose of Permission Use in Mobile Apps
Haoyu Wang | Yuanchun Li | Yao Guo | Yuvraj Agarwal | Jason I. Hong
2017 Volume 35 Issue 4

doi dblp
An Explorative Study of the Mobile App Ecosystem from App Developers' Perspective
Haoyu Wang | Zhe Liu | Yao Guo | Xiangqun Chen | Miao Zhang | Guoai Xu | Jason I. Hong
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2014

doi dblp
Similarity-based web browser optimization
Haoyu Wang | Mengxin Liu | Yao Guo | Xiangqun Chen
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014