Hongbo Deng


2022

doi dblp
Are Topics Interesting or Not? An LDA-based Topic-graph Probabilistic Model for Web Search Personalization
Jiashu Zhao | Jimmy Xiangji Huang | Hongbo Deng | Yi Chang | Long Xia
2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
CAN: Feature Co-Action Network for Click-Through Rate Prediction
Weijie Bian | Kailun Wu | Lejian Ren | Qi Pi | Yujing Zhang | Can Xiao | Xiang-Rong Sheng | Yong-Nan Zhu | Zhangming Chan | Na Mou | Xinchen Luo | Shiming Xiang | Guorui Zhou | Xiaoqiang Zhu | Hongbo Deng
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Joint Optimization of Ad Ranking and Creative Selection
Kaiyi Lin | Xiang Zhang | Feng Li | Pengjie Wang | Qingqing Long | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Visual Encoding and Debiasing for CTR Prediction
Guipeng Xv | Si Chen | Chen Lin | Wanxian Guan | Xingyuan Bu | Xubin Li | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
KEEP: An Industrial Pre-Training Framework for Online Recommendation via Knowledge Extraction and Plugging
Yujing Zhang | Zhangming Chan | Shuhao Xu | Weijie Bian | Shuguang Han | Hongbo Deng | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Graph-based Weakly Supervised Framework for Semantic Relevance Learning in E-commerce
Zhiyuan Zeng | Yuzhi Huang | Tianshu Wu | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
STARDOM: Semantic Aware Deep Hierarchical Forecasting Model for Search Traffic Prediction
Yucheng Lu | Qiang Ji | Liang Wang | Tianshu Wu | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation
Rihan Chen | Bin Liu | Han Zhu | Yaoxuan Wang | Qi Li | Buting Ma | Qingbo Hua | Jun Jiang | Yunlong Xu | Hongbo Deng | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Towards Understanding the Overfitting Phenomenon of Deep Click-Through Rate Models
Zhao-Yu Zhang | Xiang-Rong Sheng | Yujing Zhang | Biye Jiang | Shuguang Han | Hongbo Deng | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Comparative Explanations of Recommendations
Aobo Yang | Nan Wang | Renqin Cai | Hongbo Deng | Hongning Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
KoMen: Domain Knowledge Guided Interaction Recommendation for Emerging Scenarios
Yiqing Xie | Zhen Wang | Carl Yang | Yaliang Li | Bolin Ding | Hongbo Deng | Jiawei Han
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Heterogeneous Graph Augmented Multi-Scenario Sharing Recommendation with Tree-Guided Expert Networks
Xichuan Niu | Bofang Li | Chenliang Li | Jun Tan | Rong Xiao | Hongbo Deng
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Explanation as a Defense of Recommendation
Aobo Yang | Nan Wang | Hongbo Deng | Hongning Wang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Modeling Across-Context Attention For Long-Tail Query Classification in E-commerce
Junhao Zhang | Weidi Xu | Jianhui Ji | Xi Chen | Hongbo Deng | Keping Yang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders
Houyi Li | Zhihong Chen | Chenliang Li | Rong Xiao | Hongbo Deng | Peng Zhang | Yongchao Liu | Haihong Tang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Xiang-Rong Sheng | Liqin Zhao | Guorui Zhou | Xinyao Ding | Binding Dai | Qiang Luo | Siran Yang | Jingshan Lv | Chi Zhang | Hongbo Deng | Xiaoqiang Zhu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Learning a Product Relevance Model from Click-Through Data in E-Commerce
Shaowei Yao | Jiwei Tan | Xi Chen | Keping Yang | Rong Xiao | Hongbo Deng | Xiaojun Wan
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
FINN: Feedback Interactive Neural Network for Intent Recommendation
Yatao Yang | Biyu Ma | Jun Tan | Hongbo Deng | Haikuan Huang | Zibin Zheng
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
ESAM: Discriminative Domain Adaptation with Non-Displayed Items to Improve Long-Tail Performance
Zhihong Chen | Rong Xiao | Chenliang Li | Gangfeng Ye | Haochuan Sun | Hongbo Deng
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
CATN: Cross-Domain Recommendation for Cold-Start Users via Aspect Transfer Network
Cheng Zhao | Chenliang Li | Rong Xiao | Hongbo Deng | Aixin Sun
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Gated Heterogeneous Graph Representation Learning for Shop Search in E-commerce
Xichuan Niu | Bofang Li | Chenliang Li | Rong Xiao | Haochuan Sun | Honggang Wang | Hongbo Deng | Zhenzhong Chen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
AliISA: Creating an Interactive Search Experience in E-commerce Platforms
Fei Xiao | Zhen Wang | Haikuan Huang | Jun Huang | Xi Chen | Hongbo Deng | Minghui Qiu | Xiaoli Gong
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Multi-view Embedding-based Synonyms for Email Search
Cheng Li | Mingyang Zhang | Michael Bendersky | Hongbo Deng | Donald Metzler | Marc Najork
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
An Active and Deep Semantic Matching Framework for Query Rewrite in E-Commercial Search Engine
Yatao Yang | Jun Tan | Hongbo Deng | Zibin Zheng | Yutong Lu | Xiangke Liao
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2017

doi dblp
Learning Parametric Models for Context-Aware Query Auto-Completion via Hawkes Processes
Liangda Li | Hongbo Deng | Jianhui Chen | Yi Chang
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
Exploring Query Auto-Completion and Click Logs for Contextual-Aware Web Search and Query Suggestion
Liangda Li | Hongbo Deng | Anlei Dong | Yi Chang | Ricardo Baeza-Yates | Hongyuan Zha
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
Query Understanding for Search on All Devices at WSDM 2016
Amit Goyal | Jianfeng Gao | Hongbo Deng | Yi Chang
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

doi dblp
Towards Mobile Query Auto-Completion: An Efficient Mobile Application-Aware Approach
Aston Zhang | Amit Goyal | Ricardo Baeza-Yates | Yi Chang | Jiawei Han | Carl A. Gunter | Hongbo Deng
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

doi dblp
Behavior Driven Topic Transition for Search Task Identification
Liangda Li | Hongbo Deng | Yunlong He | Anlei Dong | Yi Chang | Hongyuan Zha
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

2015

doi dblp
adaQAC: Adaptive Query Auto-Completion via Implicit Negative Feedback
Aston Zhang | Amit Goyal | Weize Kong | Hongbo Deng | Anlei Dong | Yi Chang | Carl A. Gunter | Jiawei Han
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015

doi dblp
Analyzing User's Sequential Behavior in Query Auto-Completion via Markov Processes
Liangda Li | Hongbo Deng | Anlei Dong | Yi Chang | Hongyuan Zha | Ricardo Baeza-Yates
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015

2014

doi dblp
A two-dimensional click model for query auto-completion
Yanen Li | Anlei Dong | Hongning Wang | Hongbo Deng | Yi Chang | ChengXiang Zhai
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

2012

doi dblp
Analysis and Refinement of Cross-Lingual Entity Linking
Taylor Cassidy | Heng Ji | Hongbo Deng | Jing Zheng | Jiawei Han
Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and Visual Analytics - Third International Conference of the CLEF Initiative, CLEF 2012, Rome, Italy, September 17-20, 2012. Proceedings

2011

doi dblp
Collective topic modeling for heterogeneous networks
Hongbo Deng | Bo Zhao | Jiawei Han
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

2010

doi dblp
SHRINK: a structural clustering algorithm for detecting hierarchical communities in networks
Jianbin Huang | Heli Sun | Jiawei Han | Hongbo Deng | Yizhou Sun | Yaguang Liu
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

2009

doi dblp
Effective latent space graph-based re-ranking model with global consistency
Hongbo Deng | Michael R. Lyu | Irwin King
Proceedings of the Second International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2009, Barcelona, Spain, February 9-11, 2009

doi dblp
Entropy-biased models for query representation on the click graph
Hongbo Deng | Irwin King | Michael R. Lyu
Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009

doi dblp
Enhancing expertise retrieval using community-aware strategies
Hongbo Deng | Irwin King | Michael R. Lyu
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

doi dblp
A social recommendation framework based on multi-scale continuous conditional random fields
Xin Xin | Irwin King | Hongbo Deng | Michael R. Lyu
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

Search
Co-authors
Venues