Hongxu Chen


2022

doi dblp
Reinforced KGs reasoning for explainable sequential recommendation
Zhihong Cui | Hongxu Chen | Lizhen Cui | Shijun Liu | Xueyan Liu | Guandong Xu | Hongzhi Yin
2022 Volume 25 Issue 2

doi dblp
Geometric Inductive Matrix Completion: A Hyperbolic Approach with Unified Message Passing
Chengkun Zhang | Hongxu Chen | Sixiao Zhang | Guandong Xu | Junbin Gao
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
MGPolicy: Meta Graph Enhanced Off-policy Learning for Recommendations
Xiangmeng Wang | Qian Li | Dianer Yu | Zhichao Wang | Hongxu Chen | Guandong Xu
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
DA-Net: Distributed Attention Network for Temporal Knowledge Graph Reasoning
Kangzheng Liu | Feng Zhao | Hongxu Chen | Yicong Li | Guandong Xu | Hai Jin
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Towards Unsupervised Deep Graph Structure Learning
Yixin Liu | Yu Zheng | Daokun Zhang | Hongxu Chen | Hao Peng | Shirui Pan
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Unsupervised Graph Poisoning Attack via Contrastive Loss Back-propagation
Sixiao Zhang | Hongxu Chen | Xiangguo Sun | Yicong Li | Guandong Xu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Dual Space Graph Contrastive Learning
Haoran Yang | Hongxu Chen | Shirui Pan | Lin Li | Philip S. Yu | Guandong Xu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Explaining similarity for SPARQL queries
Meng Wang | Kefei Chen | Gang Xiao | Xinyue Zhang | Hongxu Chen | Sen Wang
2021 Volume 24 Issue 5

doi dblp
A block-based generative model for attributed network embedding
Xueyan Liu | Bo Yang | Wenzhuo Song | Katarzyna Musial | Wanli Zuo | Hongxu Chen | Hongzhi Yin
2021 Volume 24 Issue 5

doi dblp
Temporal Meta-path Guided Explainable Recommendation
Hongxu Chen | Yicong Li | Xiangguo Sun | Guandong Xu | Hongzhi Yin
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Heterogeneous Hypergraph Embedding for Graph Classification
Xiangguo Sun | Hongzhi Yin | Bo Liu | Hongxu Chen | Jiuxin Cao | Yingxia Shao | Nguyen Quoc Viet Hung
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
TagPick: A System for Bridging Micro-Video Hashtags and E-commerce Categories
Li He | Dingxian Wang | Hanzhang Wang | Hongxu Chen | Guandong Xu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Hyperbolic Hypergraphs for Sequential Recommendation
Yicong Li | Hongxu Chen | Xiangguo Sun | Zhenchao Sun | Lin Li | Lizhen Cui | Philip S. Yu | Guandong Xu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Click-Through Rate Prediction with Multi-Modal Hypergraphs
Li He | Hongxu Chen | Dingxian Wang | Shoaib Jameel | Philip S. Yu | Guandong Xu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Multi-level Hyperedge Distillation for Social Linking Prediction on Sparsely Observed Networks
Xiangguo Sun | Hongzhi Yin | Bo Liu | Hongxu Chen | Qing Meng | Wang Han | Jiuxin Cao
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2017

doi dblp
People Opinion Topic Model: Opinion based User Clustering in Social Networks
Hongxu Chen | Hongzhi Yin | Xue Li | Meng Wang | Weitong Chen | Tong Chen
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017