Hongyu Zhang


2023

doi dblp
Revisiting Code Search in a Two-Stage Paradigm
Fan Hu | Yanlin Wang | Lun Du | Xirong Li | Hongyu Zhang | Shi Han | Dongmei Zhang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
UniParser: A Unified Log Parser for Heterogeneous Log Data
Yudong Liu | Xu Zhang | Shilin He | Hongyu Zhang | Liqun Li | Yu Kang | Yong Xu | Minghua Ma | Qingwei Lin | Yingnong Dang | Saravan Rajmohan | Dongmei Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
NTAM: Neighborhood-Temporal Attention Model for Disk Failure Prediction in Cloud Platforms
Chuan Luo | Pu Zhao | Bo Qiao | Youjiang Wu | Hongyu Zhang | Wei Wu | Weihai Lu | Yingnong Dang | Saravanakumar Rajmohan | Qingwei Lin | Dongmei Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2019

doi dblp
Outage Prediction and Diagnosis for Cloud Service Systems
Yujun Chen | Xian Yang | Qingwei Lin | Hongyu Zhang | Feng Gao | Zhangwei Xu | Yingnong Dang | Dongmei Zhang | Hang Dong | Yong Xu | Hao Li | Yu Kang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2012

doi dblp
Learning to rank duplicate bug reports
Jian Zhou | Hongyu Zhang
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2009

doi dblp
Discovering power laws in computer programs
Hongyu Zhang
2009 Volume 45 Issue 4

2008

doi dblp
The scale-free nature of semantic web ontology
Hongyu Zhang
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

2005

doi dblp
Verify Feature Models using protegeowl
Hai H. Wang | Yuan-Fang Li | Jing Sun | Hongyu Zhang
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005 - Special interest tracks and posters