Hongzhi Yin


2023

doi dblp
Federated Unlearning for On-Device Recommendation
Wei Yuan | Hongzhi Yin | Fangzhao Wu | Shijie Zhang | Tieke He | Hao Wang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Knowledge Enhancement for Contrastive Multi-Behavior Recommendation
Hongrui Xuan | Yi Liu | Bohan Li | Hongzhi Yin
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Learning to Distill Graph Neural Networks
Cheng Yang | Yuxin Guo | Yao Xu | Chuan Shi | Jiawei Liu | Chunchen Wang | Xin Li | Ning Guo | Hongzhi Yin
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Simplifying Graph-based Collaborative Filtering for Recommendation
Li He | Xianzhi Wang | Dingxian Wang | Haoyuan Zou | Hongzhi Yin | Guandong Xu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Reinforced KGs reasoning for explainable sequential recommendation
Zhihong Cui | Hongxu Chen | Lizhen Cui | Shijun Liu | Xueyan Liu | Guandong Xu | Hongzhi Yin
2022 Volume 25 Issue 2

doi dblp
Exploiting Positional Information for Session-Based Recommendation
Ruihong Qiu | Zi Huang | Tong Chen | Hongzhi Yin
2022 Volume 40 Issue 2

doi dblp
Multi-Graph Heterogeneous Interaction Fusion for Social Recommendation
Chengyuan Zhang | Yang Wang | Lei Zhu | Jiayu Song | Hongzhi Yin
2022 Volume 40 Issue 2

doi dblp
Sequential-Knowledge-Aware Next POI Recommendation: A Meta-Learning Approach
Yue Cui | Hao Sun | Yan Zhao | Hongzhi Yin | Kai Zheng
2022 Volume 40 Issue 2

doi dblp
Hierarchical Hyperedge Embedding-Based Representation Learning for Group Recommendation
Lei Guo | Hongzhi Yin | Tong Chen | Xiangliang Zhang | Kai Zheng
2022 Volume 40 Issue 1

doi dblp
Passenger Mobility Prediction via Representation Learning for Dynamic Directed and Weighted Graphs
Yuandong Wang | Hongzhi Yin | Tong Chen | Chunyang Liu | Ben Wang | Tianyu Wo | Jie Xu
2022 Volume 13 Issue 1

doi dblp
Introduction to the Special Issue on Intelligent Trajectory Analytics: Part I
Kai Zheng | Yong Li | Cyrus Shahabi | Hongzhi Yin
2022 Volume 13 Issue 1

doi dblp
Introduction to the Special Issue on Intelligent Trajectory Analytics: Part II
Kai Zheng | Yong Li | Cyrus Shahabi | Hongzhi Yin
2022 Volume 13 Issue 3

doi dblp
PipAttack: Poisoning Federated Recommender Systems for Manipulating Item Promotion
Shijie Zhang | Hongzhi Yin | Tong Chen | Zi Huang | Quoc Viet Hung Nguyen | Lizhen Cui
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Contrastive Learning for Representation Degeneration Problem in Sequential Recommendation
Ruihong Qiu | Zi Huang | Hongzhi Yin | Zijian Wang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Thinking inside The Box: Learning Hypercube Representations for Group Recommendation
Tong Chen | Hongzhi Yin | Jing Long | Quoc Viet Hung Nguyen | Yang Wang | Meng Wang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Are Graph Augmentations Necessary?: Simple Graph Contrastive Learning for Recommendation
Junliang Yu | Hongzhi Yin | Xin Xia | Tong Chen | Lizhen Cui | Quoc Viet Hung Nguyen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
On-Device Next-Item Recommendation with Self-Supervised Knowledge Distillation
Xin Xia | Hongzhi Yin | Junliang Yu | Qinyong Wang | Guandong Xu | Quoc Viet Hung Nguyen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Single-shot Embedding Dimension Search in Recommender System
Liang Qu | Yonghong Ye | Ningzhi Tang | Lixin Zhang | Yuhui Shi | Hongzhi Yin
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Locality Aware Temporal FMs for Crime Prediction
Sameen Mansha | Abdur Rehman | Shaaf Abdullah | Faisal Kamiran | Hongzhi Yin
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
ClusterSCL: Cluster-Aware Supervised Contrastive Learning on Graphs
Yanling Wang | Jing Zhang | Haoyang Li | Yuxiao Dong | Hongzhi Yin | Cuiping Li | Hong Chen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Unified Question Generation with Continual Lifelong Learning
Wei Yuan | Hongzhi Yin | Tieke He | Tong Chen | Qiufeng Wang | Lizhen Cui
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Accepted Tutorials at The Web Conference 2022
Riccardo Tommasini | Senjuti Basu Roy | Xuan Wang | Hongwei Wang | Heng Ji | Jiawei Han | Preslav Nakov | Giovanni Da San Martino | Firoj Alam | Markus Schedl | Elisabeth Lex | Akash Bharadwaj | Graham Cormode | Milan Dojchinovski | Jan Forberg | Johannes Frey | Pieter Bonte | Marco Balduini | Matteo Belcao | Emanuele Della Valle | Junliang Yu | Hongzhi Yin | Tong Chen | Haochen Liu | Yiqi Wang | Wenqi Fan | Xiaorui Liu | Jamell Dacon | Lingjuan Lye | Jiliang Tang | Aristides Gionis | Stefan Neumann | Bruno Ordozgoiti | Simon Razniewski | Hiba Arnaout | Shrestha Ghosh | Fabian M. Suchanek | Lingfei Wu | Yu Chen | Yunyao Li | Bang Liu | Filip Ilievski | Daniel Garijo | Hans Chalupsky | Pedro A. Szekely | Ilias Kanellos | Dimitris Sacharidis | Thanasis Vergoulis | Nurendra Choudhary | Nikhil Rao | Karthik Subbian | Srinivasan H. Sengamedu | Chandan K. Reddy | Friedhelm Victor | Bernhard Haslhofer | George Katsogiannis-Meimarakis | Georgia Koutrika | Shengmin Jin | Danai Koutra | Reza Zafarani | Yulia Tsvetkov | Vidhisha Balachandran | Sachin Kumar | Xiangyu Zhao | Bo Chen | Huifeng Guo | Yejing Wang | Ruiming Tang | Yang Zhang | Wenjie Wang | Peng Wu | Fuli Feng | Xiangnan He
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
An integrated model based on deep multimodal and rank learning for point-of-interest recommendation
Jianxin Liao | Tongcun Liu | Hongzhi Yin | Tong Chen | Jingyu Wang | Yulong Wang
2021 Volume 24 Issue 2

doi dblp
A block-based generative model for attributed network embedding
Xueyan Liu | Bo Yang | Wenzhuo Song | Katarzyna Musial | Wanli Zuo | Hongxu Chen | Hongzhi Yin
2021 Volume 24 Issue 5

doi dblp
Temporal Meta-path Guided Explainable Recommendation
Hongxu Chen | Yicong Li | Xiangguo Sun | Guandong Xu | Hongzhi Yin
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Heterogeneous Hypergraph Embedding for Graph Classification
Xiangguo Sun | Hongzhi Yin | Bo Liu | Hongxu Chen | Jiuxin Cao | Yingxia Shao | Nguyen Quoc Viet Hung
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Pre-Training Graph Neural Networks for Cold-Start Users and Items Representation
Bowen Hao | Jing Zhang | Hongzhi Yin | Cuiping Li | Hong Chen
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Decoupling Representation Learning and Classification for GNN-based Anomaly Detection
Yanling Wang | Jing Zhang | Shasha Guo | Hongzhi Yin | Cuiping Li | Hong Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Learning to Ask Appropriate Questions in Conversational Recommendation
Xuhui Ren | Hongzhi Yin | Tong Chen | Hao Wang | Zi Huang | Kai Zheng
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Enhancing Domain-Level and User-Level Adaptivity in Diversified Recommendation
Yile Liang | Tieyun Qian | Qing Li | Hongzhi Yin
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Privacy Protection in Deep Multi-modal Retrieval
Peng-Fei Zhang | Yang Li | Zi Huang | Hongzhi Yin
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
International Workshop on Privacy, Security and Trust in Computational Intelligence (PSTCI2021)
Xuyun Zhang | Deepak Puthal | Chi Yang | Guanfeng Liu | Kim-Kwang Raymond Choo | Hongzhi Yin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
GDFM: Gene Vectors Embodied Deep Attentional Factorization Machines for Interaction prediction
Sameen Mansha | Tayyab Khalid | Faisal Kamiran | Masroor Hussain | Syed Fawad Hussain | Hongzhi Yin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Double-Scale Self-Supervised Hypergraph Learning for Group Recommendation
Junwei Zhang | Min Gao | Junliang Yu | Lei Guo | Jundong Li | Hongzhi Yin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Self-Supervised Graph Co-Training for Session-based Recommendation
Xin Xia | Hongzhi Yin | Junliang Yu | Yingxia Shao | Lizhen Cui
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
A Knowledge-Aware Recommender with Attention-Enhanced Dynamic Convolutional Network
Yi Liu | Bohan Li | Yalei Zang | Aoran Li | Hongzhi Yin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Lightweight Self-Attentive Sequential Recommendation
Yang Li | Tong Chen | Peng-Fei Zhang | Hongzhi Yin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Graph Embedding for Recommendation against Attribute Inference Attacks
Shijie Zhang | Hongzhi Yin | Tong Chen | Zi Huang | Lizhen Cui | Xiangliang Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Multi-level Hyperedge Distillation for Social Linking Prediction on Sparsely Observed Networks
Xiangguo Sun | Hongzhi Yin | Bo Liu | Hongxu Chen | Qing Meng | Wang Han | Jiuxin Cao
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Adapting to Context-Aware Knowledge in Natural Conversation for Multi-Turn Response Selection
Chen Zhang | Hao Wang | Feijun Jiang | Hongzhi Yin
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Self-Supervised Multi-Channel Hypergraph Convolutional Network for Social Recommendation
Junliang Yu | Hongzhi Yin | Jundong Li | Qinyong Wang | Nguyen Quoc Viet Hung | Xiangliang Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Extracting representative user subset of social networks towards user characteristics and topological features
Yiming Zhou | Yuehui Han | An Liu | Zhixu Li | Hongzhi Yin | Wei Chen | Lei Zhao
2020 Volume 23 Issue 5

doi dblp
Group-level personality detection based on text generated networks
Xiangguo Sun | Bo Liu | Qing Meng | Jiuxin Cao | Junzhou Luo | Hongzhi Yin
2020 Volume 23 Issue 3

doi dblp
SGPM: a privacy protected approach of time-constrained graph pattern matching in cloud
Jinjing Huang | Wei Chen | Zhixu Li | Pengpeng Zhao | Weiqing Wang | Hongzhi Yin | Lei Zhao
2020 Volume 23 Issue 1

doi dblp
Semi-supervised clustering with deep metric learning and graph embedding
Xiaocui Li | Hongzhi Yin | Ke Zhou | Xiaofang Zhou
2020 Volume 23 Issue 2

doi dblp
Cluster query: a new query pattern on temporal knowledge graph
Jinjing Huang | Wei Chen | An Liu | Weiqing Wang | Hongzhi Yin | Lei Zhao
2020 Volume 23 Issue 2

doi dblp
Exploiting Cross-session Information for Session-based Recommendation with Graph Neural Networks
Ruihong Qiu | Zi Huang | Jingjing Li | Hongzhi Yin
2020 Volume 38 Issue 3

doi dblp
Local Variational Feature-Based Similarity Models for Recommending Top-N New Items
Yifan Chen | Yang Wang | Xiang Zhao | Hongzhi Yin | Ilya Markov | Maarten de Rijke
2020 Volume 38 Issue 2

doi dblp
CRSAL: Conversational Recommender Systems with Adversarial Learning
Xuhui Ren | Hongzhi Yin | Tong Chen | Hao Wang | Nguyen Quoc Viet Hung | Zi Huang | Xiangliang Zhang
2020 Volume 38 Issue 4

doi dblp
FactCatch: Incremental Pay-as-You-Go Fact Checking with Minimal User Effort
Thanh Tam Nguyen | Matthias Weidlich | Hongzhi Yin | Bolong Zheng | Quang Huy Nguyen | Quoc Viet Hung Nguyen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Try This Instead: Personalized and Interpretable Substitute Recommendation
Tong Chen | Hongzhi Yin | Guanhua Ye | Zi Huang | Yang Wang | Meng Wang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
GCN-Based User Representation Learning for Unifying Robust Recommendation and Fraudster Detection
Shijie Zhang | Hongzhi Yin | Tong Chen | Quoc Viet Hung Nguyen | Zi Huang | Lizhen Cui
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
GAG: Global Attributed Graph Neural Network for Streaming Session-based Recommendation
Ruihong Qiu | Hongzhi Yin | Zi Huang | Tong Chen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Next Point-of-Interest Recommendation on Resource-Constrained Mobile Devices
Qinyong Wang | Hongzhi Yin | Tong Chen | Zi Huang | Hao Wang | Yanchang Zhao | Nguyen Quoc Viet Hung
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
User identity linkage across social networks via linked heterogeneous network embedding
Yaqing Wang | Chunyan Feng | Ling Chen | Hongzhi Yin | Caili Guo | Yunfei Chu
2019 Volume 22 Issue 6

doi dblp
Layered convolutional dictionary learning for sparse coding itemsets
Sameen Mansha | Hoang Thanh Lam | Hongzhi Yin | Faisal Kamiran | Mohsen Ali
2019 Volume 22 Issue 5

doi dblp
Matching user accounts across social networks based on username and display name
Yongjun Li | You Peng | Zhen Zhang | Hongzhi Yin | Quanqing Xu
2019 Volume 22 Issue 3

doi dblp
Leveraging multi-aspect time-related influence in location recommendation
Saeid Hosseini | Hongzhi Yin | Xiaofang Zhou | Shazia W. Sadiq | Mohammad Reza Kangavari | Ngai-Man Cheung
2019 Volume 22 Issue 3

doi dblp
Spatiotemporal Representation Learning for Translation-Based POI Recommendation
Tieyun Qian | Bei Liu | Quoc Viet Hung Nguyen | Hongzhi Yin
2019 Volume 37 Issue 2

doi dblp
Efficient User Guidance for Validating Participatory Sensing Data
Thanh Cong Phan | Thanh Tam Nguyen | Hongzhi Yin | Bolong Zheng | Bela Stantic | Nguyen Quoc Viet Hung
2019 Volume 10 Issue 4

doi dblp
Online User Representation Learning Across Heterogeneous Social Networks
Weiqing Wang | Hongzhi Yin | Xingzhong Du | Wen Hua | Yongjun Li | Quoc Viet Hung Nguyen
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
What Can History Tell Us?
Ke Sun | Tieyun Qian | Hongzhi Yin | Tong Chen | Yiqi Chen | Ling Chen
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Rethinking the Item Order in Session-based Recommendation with Graph Neural Networks
Ruihong Qiu | Jingjing Li | Zi Huang | Hongzhi Yin
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Exploiting detected visual objects for frame-level video filtering
Xingzhong Du | Hongzhi Yin | Zi Huang | Yi Yang | Xiaofang Zhou
2018 Volume 21 Issue 5

doi dblp
TPM: A Temporal Personalized Model for Spatial Item Recommendation
Weiqing Wang | Hongzhi Yin | Xingzhong Du | Quoc Viet Hung Nguyen | Xiaofang Zhou
2018 Volume 9 Issue 6

doi dblp
Discrete Deep Learning for Fast Content-Aware Recommendation
Yan Zhang | Hongzhi Yin | Zi Huang | Xingzhong Du | Guowu Yang | Defu Lian
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
Streaming Ranking Based Recommender Systems
Weiqing Wang | Hongzhi Yin | Zi Huang | Qinyong Wang | Xingzhong Du | Quoc Viet Hung Nguyen
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Adaptive Implicit Friends Identification over Heterogeneous Network for Social Recommendation
Junliang Yu | Min Gao | Jundong Li | Hongzhi Yin | Huan Liu
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
ST-SAGE: A Spatial-Temporal Sparse Additive Generative Model for Spatial Item Recommendation
Weiqing Wang | Hongzhi Yin | Ling Chen | Yizhou Sun | Shazia Wasim Sadiq | Xiaofang Zhou
2017 Volume 8 Issue 3

doi dblp
Exploiting Spatio-Temporal User Behaviors for User Linkage
Wei Chen | Hongzhi Yin | Weiqing Wang | Lei Zhao | Wen Hua | Xiaofang Zhou
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
People Opinion Topic Model: Opinion based User Clustering in Social Networks
Hongxu Chen | Hongzhi Yin | Xue Li | Meng Wang | Weitong Chen | Tong Chen
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Understanding the User Display Names across Social Networks
Yongjun Li | You Peng | Zhen Zhang | Quanqing Xu | Hongzhi Yin
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Recommendation in Context-Rich Environment: An Information Network Analysis Approach
Yizhou Sun | Hongzhi Yin | Xiang Ren
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
Distinguishing re-sharing behaviors from re-creating behaviors in information diffusion
Yiran Xie | Hongzhi Yin | Bin Cui | Junjie Yao | Quanqing Xu
2016 Volume 19 Issue 6

doi dblp
Joint Modeling of User Check-in Behaviors for Real-time Point-of-Interest Recommendation
Hongzhi Yin | Bin Cui | Xiaofang Zhou | Weiqing Wang | Zi Huang | Shazia W. Sadiq
2016 Volume 35 Issue 2

doi dblp
A Spatial-Temporal Topic Model for the Semantic Annotation of POIs in LBSNs
Tieke He | Hongzhi Yin | Zhenyu Chen | Xiaofang Zhou | Shazia W. Sadiq | Bin Luo
2016 Volume 8 Issue 1

doi dblp
Learning Graph-based POI Embedding for Location-based Recommendation
Min Xie | Hongzhi Yin | Hao Wang | Fanjiang Xu | Weitong Chen | Sen Wang
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2015

doi dblp
Dynamic User Modeling in Social Media Systems
Hongzhi Yin | Bin Cui | Ling Chen | Zhiting Hu | Xiaofang Zhou
2015 Volume 33 Issue 3

doi dblp
Joint Modeling of User Check-in Behaviors for Point-of-Interest Recommendation
Hongzhi Yin | Xiaofang Zhou | Yingxia Shao | Hao Wang | Shazia Wasim Sadiq
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2014

doi dblp
LCARS: A Spatial Item Recommender System
Hongzhi Yin | Bin Cui | Yizhou Sun | Zhiting Hu | Ling Chen
2014 Volume 32 Issue 3

Search
Co-authors
Venues