Huajun Chen


2022

doi dblp
DualDE: Dually Distilling Knowledge Graph Embedding for Faster and Cheaper Reasoning
Yushan Zhu | Wen Zhang | Mingyang Chen | Hui Chen | Xu Cheng | Wei Zhang | Huajun Chen
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
NeuralKG: An Open Source Library for Diverse Representation Learning of Knowledge Graphs
Wen Zhang | Xiangnan Chen | Zhen Yao | Mingyang Chen | Yushan Zhu | Hongtao Yu | Yufeng Huang | Yajing Xu | Ningyu Zhang | Zezhong Xu | Zonggang Yuan | Feiyu Xiong | Huajun Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Relation Extraction as Open-book Examination: Retrieval-enhanced Prompt Tuning
Xiang Chen | Lei Li | Ningyu Zhang | Chuanqi Tan | Fei Huang | Luo Si | Huajun Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Meta-Knowledge Transfer for Inductive Knowledge Graph Embedding
Mingyang Chen | Wen Zhang | Yushan Zhu | Hongting Zhou | Zonggang Yuan | Changliang Xu | Huajun Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Hybrid Transformer with Multi-level Fusion for Multimodal Knowledge Graph Completion
Xiang Chen | Ningyu Zhang | Lei Li | Shumin Deng | Chuanqi Tan | Changliang Xu | Fei Huang | Luo Si | Huajun Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
KnowPrompt: Knowledge-aware Prompt-tuning with Synergistic Optimization for Relation Extraction
Xiang Chen | Ningyu Zhang | Xin Xie | Shumin Deng | Yunzhi Yao | Chuanqi Tan | Fei Huang | Luo Si | Huajun Chen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Ontology-enhanced Prompt-tuning for Few-shot Learning
Hongbin Ye | Ningyu Zhang | Shumin Deng | Xiang Chen | Hui Chen | Feiyu Xiong | Xi Chen | Huajun Chen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
From Discrimination to Generation: Knowledge Graph Completion with Generative Transformer
Xin Xie | Ningyu Zhang | Zhoubo Li | Shumin Deng | Hui Chen | Feiyu Xiong | Mosha Chen | Huajun Chen
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
OntoZSL: Ontology-enhanced Zero-shot Learning
Yuxia Geng | Jiaoyan Chen | Zhuo Chen | Jeff Z. Pan | Zhiquan Ye | Zonggang Yuan | Yantao Jia | Huajun Chen
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Meta-Learning with Dynamic-Memory-Based Prototypical Network for Few-Shot Event Detection
Shumin Deng | Ningyu Zhang | Jiaojian Kang | Yichi Zhang | Wei Zhang | Huajun Chen
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Relation Adversarial Network for Low Resource Knowledge Graph Completion
Ningyu Zhang | Shumin Deng | Zhanlin Sun | Jiaoyan Chen | Wei Zhang | Huajun Chen
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Interaction Embeddings for Prediction and Explanation in Knowledge Graphs
Wen Zhang | Bibek Paudel | Wei Zhang | Abraham Bernstein | Huajun Chen
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
Iteratively Learning Embeddings and Rules for Knowledge Graph Reasoning
Wen Zhang | Bibek Paudel | Liang Wang | Jiaoyan Chen | Hai Zhu | Wei Zhang | Abraham Bernstein | Huajun Chen
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Knowledge-Driven Stock Trend Prediction and Explanation via Temporal Convolutional Network
Shumin Deng | Ningyu Zhang | Wen Zhang | Jiaoyan Chen | Jeff Z. Pan | Huajun Chen
Companion of The 2019 World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2014

doi dblp
Big smog meets web science: smog disaster analysis based on social media and device data on the web
Jiaoyan Chen | Huajun Chen | Guozhou Zheng | Jeff Z. Pan | Honghan Wu | Ningyu Zhang
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

2009

doi dblp
sMash: semantic-based mashup navigation for data API network
Bin Lu | Zhaohui Wu | Yuan Ni | Guo Tong Xie | Chunying Zhou | Huajun Chen
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

2008

pdf dblp
Browser-based Semantic Mapping Tool for Linked Data in Semantic Web
Chunying Zhou | Chengli Xu | Huajun Chen | Kingsley Idehen
Proceedings of the WWW2008 Workshop on Linked Data on the Web, LDOW 2008, Beijing, China, April 22, 2008

doi dblp
Report on semantic web for health care and life sciences workshop
Huajun Chen | Kei-Hoi Cheung | Michel Dumontier | Eric Prud'hommeaux | Alan Ruttenberg | Susie Stephens | Yimin Wang
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

doi dblp
Information retrieval and knowledge discovery on the semantic web of traditional chinese medicine
Zhaohui Wu | Tong Yu | Huajun Chen | Xiaohong Jiang | Yi Feng | Yuxin Mao | Heng Wang | Jingming Tang | Chunying Zhou
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008