Hui Ning


2016

doi dblp
Sentence Paraphrase Detection Using Classification Models
Liuyang Tian | Hui Ning | Leilei Kong | Kaisheng Chen | Haoliang Qi | Zhongyuan Han
Text Processing - FIRE 2016 International Workshop, Kolkata, India, December 7-10, 2016, Revised Selected Papers

2017

pdf dblp
HLJIT2017-IRMIDIS@IRMiDis-FIRE2017: Information Retrieval from Microblogs during Disasters
Zicheng Zhao | Hui Ning | Ziyao Zhuang | Jinmei Zhao | Jun Li
Working notes of FIRE 2017 - Forum for Information Retrieval Evaluation, Bangalore, India, December 8-10, 2017

pdf dblp
HLJIT2017@IRLed-FIRE2017: Information Retrieval From Legal Documents
Liuyang Tian | Hui Ning | Leilei Kong | Zhongyuan Han | Ruiming Xiao | Haoliang Qi
Working notes of FIRE 2017 - Forum for Information Retrieval Evaluation, Bangalore, India, December 8-10, 2017

2019

pdf dblp
FIRE2019@AILA: Legal Information Retrieval Using Improved BM25
Zicheng Zhao | Hui Ning | Liang Liu | Chengzhe Huang | Leilei Kong | Yong Han | Zhongyuan Han
Working Notes of FIRE 2019 - Forum for Information Retrieval Evaluation, Kolkata, India, December 12-15, 2019

pdf dblp
FIRE2019@AILA: Legal Retrieval Based on Information Retrieval Model
Jiaming Gao | Hui Ning | Huilin Sun | Ruifeng Liu | Zhongyuan Han | Leilei Kong | Haoliang Qi
Working Notes of FIRE 2019 - Forum for Information Retrieval Evaluation, Kolkata, India, December 12-15, 2019

pdf dblp
Author Profiling in Arabic Tweets: An Approach based on Multi-Classification with Word and Character Features
Yutong Sun | Hui Ning | Kaisheng Chen | Leilei Kong | Yunpeng Yang | Jiexi Wang | Haoliang Qi
Working Notes of FIRE 2019 - Forum for Information Retrieval Evaluation, Kolkata, India, December 12-15, 2019

2020

pdf dblp
Legal text classification model based on text statistical features and deep semantic features
Jiaming Gao | Hui Ning | Zhongyuan Han | Leilei Kong | Haoliang Qi
Working Notes of FIRE 2020 - Forum for Information Retrieval Evaluation, Hyderabad, India, December 16-20, 2020