Ji Zhang


2021

doi dblp
TARA-Net: A Fusion Network for Detecting Takeaway Rider Accidents
Yifan He | Zhao Li | Lei Fu | Anhui Wang | Peng Zhang | Shuigeng Zhou | Ji Zhang | Ting Yu
2021 Volume 12 Issue 6

doi dblp
Improving Irregularly Sampled Time Series Learning with Time-Aware Dual-Attention Memory-Augmented Networks
Zhen Wang | Yang Zhang | Ai Jiang | Ji Zhang | Zhao Li | Jun Gao | Ke Li | Chenhao Lu | Zujie Ren
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
What Happens Behind the Scene? Towards Fraud Community Detection in E-Commerce from Online to Offline
Zhao Li | Pengrui Hui | Peng Zhang | Jiaming Huang | Biao Wang | Ling Tian | Ji Zhang | Jianliang Gao | Xing Tang
Companion of The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
ATJ-Net: Auto-Table-Join Network for Automatic Learning on Relational Databases
Jinze Bai | Jialin Wang | Zhao Li | Donghui Ding | Ji Zhang | Jun Gao
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Mining health knowledge graph for health risk prediction
Xiaohui Tao | Thuan Pham | Ji Zhang | Jianming Yong | Wee Pheng Goh | Wenping Zhang | Yi Cai
2020 Volume 23 Issue 4

doi dblp
Category-aware Graph Neural Networks for Improving E-commerce Review Helpfulness Prediction
Xiaoru Qu | Zhao Li | Jialin Wang | Zhipeng Zhang | Pengcheng Zou | Junxiao Jiang | Jiaming Huang | Rong Xiao | Ji Zhang | Jun Gao
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
The 1st International Workshop on Context-Aware Recommendation Systems with Big Data Analytics (CARS-BDA)
Xiangmin Zhou | Ji Zhang | Yanchun Zhang
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

2018

doi dblp
A novel social network hybrid recommender system based on hypergraph topologic structure
Xiaoyao Zheng | Yonglong Luo | Liping Sun | Xintao Ding | Ji Zhang
2018 Volume 21 Issue 4

doi dblp
An infrastructure framework for privacy protection of community medical internet of things - Transmission protection, storage protection and access control
Fulong Chen | Yonglong Luo | Ji Zhang | Junru Zhu | Ziyang Zhang | Chuanxin Zhao | Taochun Wang
2018 Volume 21 Issue 1

2014

doi dblp
Outlier detection from large distributed databases
Ji Zhang | Xiaohui Tao | Hua Wang
2014 Volume 17 Issue 4

2013

doi dblp
An efficient and robust privacy protection technique for massive streaming choice-based information
Ji Zhang | Xuemei Liu | Yonglong Luo
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2011

doi dblp
Privacy-aware access control with trust management in web service
Min Li | Xiaoxun Sun | Hua Wang | Yanchun Zhang | Ji Zhang
2011 Volume 14 Issue 4