Ji Zhang


2022

doi dblp
Multi-label Masked Language Modeling on Zero-shot Code-switched Sentiment Analysis
Zhi Li | Xing Gao | Ji Zhang | Yin Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Generating Persuasive Responses to Customer Reviews with Multi-Source Prior Knowledge in E-commerce
Bo Chen | Jiayi Liu | Mieradilijiang Maimaiti | Xing Gao | Ji Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
AliMe DA: A Data Augmentation Framework for Question Answering in Cold-start Scenarios
Guohai Xu | Yan Shao | Chenliang Li | Feng-Lin Li | Bin Bi | Ji Zhang | Haiqing Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AliMe Avatar: Multi-modal Content Production and Presentation for Live-streaming E-commerce
Feng-Lin Li | Zhongzhou Zhao | Qin Lu | Xuming Lin | Hehong Chen | Bo Chen | Liming Pu | Jiashuo Zhang | Fu Sun | Xikai Liu | Liqun Xie | Qi Huang | Ji Zhang | Haiqing Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AliMe MKG: A Multi-modal Knowledge Graph for Live-streaming E-commerce
Guohai Xu | Hehong Chen | Feng-Lin Li | Fu Sun | Yunzhou Shi | Zhixiong Zeng | Wei Zhou | Zhongzhou Zhao | Ji Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering
Fu Sun | Feng-Lin Li | Ruize Wang | Qianglong Chen | Xingyi Cheng | Ji Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
GGP: A Graph-based Grouping Planner for Explicit Control of Long Text Generation
Xuming Lin | Shaobo Cui | Zhongzhou Zhao | Wei Zhou | Ji Zhang | Haiqing Chen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
AliMeKG: Domain Knowledge Graph Construction and Application in E-commerce
Feng-Lin Li | Hehong Chen | Guohai Xu | Tian Qiu | Feng Ji | Ji Zhang | Haiqing Chen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Query-to-Session Matching: Do NOT Forget History and Future during Response Selection for Multi-Turn Dialogue Systems
Zhenxin Fu | Shaobo Cui | Feng Ji | Ji Zhang | Haiqing Chen | Dongyan Zhao | Rui Yan
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2013

doi dblp
Classification of Opinion Questions
Hongping Fu | Zhendong Niu | Chunxia Zhang | Lu Wang | Peng Jiang | Ji Zhang
Advances in Information Retrieval - 35th European Conference on IR Research, ECIR 2013, Moscow, Russia, March 24-27, 2013. Proceedings

2005

doi dblp
X-warehouse: building query pattern-driven data
Ji Zhang | Wei Wang | Han Liu | Sheng Zhang
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005 - Special interest tracks and posters

doi dblp
XAR-miner: efficient association rules mining for XML data
Sheng Zhang | Ji Zhang | Han Liu | Wei Wang
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005 - Special interest tracks and posters