Ji Zhang


2005

doi dblp
XAR-miner: efficient association rules mining for XML data
Sheng Zhang | Ji Zhang | Han Liu | Wei Wang
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005 - Special interest tracks and posters

doi dblp
X-warehouse: building query pattern-driven data
Ji Zhang | Wei Wang | Han Liu | Sheng Zhang
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005 - Special interest tracks and posters

2011

doi dblp
Privacy-aware access control with trust management in web service
Min Li | Xiaoxun Sun | Hua Wang | Yanchun Zhang | Ji Zhang
2011 Volume 14 Issue 4

2013

doi dblp
Classification of Opinion Questions
Hongping Fu | Zhendong Niu | Chunxia Zhang | Lu Wang | Peng Jiang | Ji Zhang
Advances in Information Retrieval - 35th European Conference on IR Research, ECIR 2013, Moscow, Russia, March 24-27, 2013. Proceedings

2019

doi dblp
The 1st International Workshop on Context-Aware Recommendation Systems with Big Data Analytics (CARS-BDA)
Xiangmin Zhou | Ji Zhang | Yanchun Zhang
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

2020

doi dblp
Query-to-Session Matching: Do NOT Forget History and Future during Response Selection for Multi-Turn Dialogue Systems
Zhenxin Fu | Shaobo Cui | Feng Ji | Ji Zhang | Haiqing Chen | Dongyan Zhao | Rui Yan
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
AliMeKG: Domain Knowledge Graph Construction and Application in E-commerce
Feng-Lin Li | Hehong Chen | Guohai Xu | Tian Qiu | Feng Ji | Ji Zhang | Haiqing Chen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Category-aware Graph Neural Networks for Improving E-commerce Review Helpfulness Prediction
Xiaoru Qu | Zhao Li | Jialin Wang | Zhipeng Zhang | Pengcheng Zou | Junxiao Jiang | Jiaming Huang | Rong Xiao | Ji Zhang | Jun Gao
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2021

doi dblp
GGP: A Graph-based Grouping Planner for Explicit Control of Long Text Generation
Xuming Lin | Shaobo Cui | Zhongzhou Zhao | Wei Zhou | Ji Zhang | Haiqing Chen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Improving Irregularly Sampled Time Series Learning with Time-Aware Dual-Attention Memory-Augmented Networks
Zhen Wang | Yang Zhang | Ai Jiang | Ji Zhang | Zhao Li | Jun Gao | Ke Li | Chenhao Lu | Zujie Ren
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering
Fu Sun | Feng-Lin Li | Ruize Wang | Qianglong Chen | Xingyi Cheng | Ji Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
AliMe MKG: A Multi-modal Knowledge Graph for Live-streaming E-commerce
Guohai Xu | Hehong Chen | Feng-Lin Li | Fu Sun | Yunzhou Shi | Zhixiong Zeng | Wei Zhou | Zhongzhou Zhao | Ji Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
AliMe Avatar: Multi-modal Content Production and Presentation for Live-streaming E-commerce
Feng-Lin Li | Zhongzhou Zhao | Qin Lu | Xuming Lin | Hehong Chen | Bo Chen | Liming Pu | Jiashuo Zhang | Fu Sun | Xikai Liu | Liqun Xie | Qi Huang | Ji Zhang | Haiqing Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AliMe DA: A Data Augmentation Framework for Question Answering in Cold-start Scenarios
Guohai Xu | Yan Shao | Chenliang Li | Feng-Lin Li | Bin Bi | Ji Zhang | Haiqing Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
ATJ-Net: Auto-Table-Join Network for Automatic Learning on Relational Databases
Jinze Bai | Jialin Wang | Zhao Li | Donghui Ding | Ji Zhang | Jun Gao
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
What Happens Behind the Scene? Towards Fraud Community Detection in E-Commerce from Online to Offline
Zhao Li | Pengrui Hui | Peng Zhang | Jiaming Huang | Biao Wang | Ling Tian | Ji Zhang | Jianliang Gao | Xing Tang
Companion of The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
TARA-Net: A Fusion Network for Detecting Takeaway Rider Accidents
Yifan He | Zhao Li | Lei Fu | Anhui Wang | Peng Zhang | Shuigeng Zhou | Ji Zhang | Ting Yu
2021 Volume 12 Issue 6