Ji-Rong Wen


2023

doi dblp
Separating Examination and Trust Bias from Click Predictions for Unbiased Relevance Ranking
Haiyuan Zhao | Jun Xu | Xiao Zhang | Guohao Cai | Zhenhua Dong | Ji-Rong Wen
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Directed Acyclic Graph Factorization Machines for CTR Prediction via Knowledge Distillation
Zhen Tian | Ting Bai | Zibin Zhang | Zhiyuan Xu | Kangyi Lin | Ji-Rong Wen | Wayne Xin Zhao
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Clarifying Ambiguous Keywords with Personal Word Embeddings for Personalized Search
Jing Yao | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
Interpretable Aspect-Aware Capsule Network for Peer Review Based Citation Count Prediction
Siqing Li | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Bolin Ding | Ji-Rong Wen
2022 Volume 40 Issue 1

doi dblp
Knowledge-Guided Disentangled Representation Learning for Recommender Systems
Shanlei Mu | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Siqing Li | Ji-Rong Wen
2022 Volume 40 Issue 1

doi dblp
Improving Session Search by Modeling Multi-Granularity Historical Query Change
Xiaochen Zuo | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
A Tag-Based Post-Hoc Framework for Explainable Conversational Recommendation
Kerui Xu | Jun Xu | Sheng Gao | Si Li | Jun Guo | Ji-Rong Wen
ICTIR '22: The 2022 ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 12, 2022

doi dblp
Alleviating Spurious Correlations in Knowledge-aware Recommendations through Counterfactual Generator
Shanlei Mu | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Jingyuan Wang | Bolin Ding | Ji-Rong Wen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Explainable Legal Case Matching via Inverse Optimal Transport-based Rationale Extraction
Weijie Yu | Zhongxiang Sun | Jun Xu | Zhenhua Dong | Xu Chen | Hongteng Xu | Ji-Rong Wen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Generating Clarifying Questions with Web Search Results
Ziliang Zhao | Zhicheng Dou | Jiaxin Mao | Ji-Rong Wen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library
Wayne Xin Zhao | Yupeng Hou | Xingyu Pan | Chen Yang | Zeyu Zhang | Zihan Lin | Jingsen Zhang | Shuqing Bian | Jiakai Tang | Wenqi Sun | Yushuo Chen | Lanling Xu | Gaowei Zhang | Zhen Tian | Changxin Tian | Shanlei Mu | Xinyan Fan | Xu Chen | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
A Relevant and Diverse Retrieval-enhanced Data Augmentation Framework for Sequential Recommendation
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Jinpeng Wang | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Dually Enhanced Propensity Score Estimation in Sequential Recommendation
Chen Xu | Jun Xu | Xu Chen | Zhenhua Dong | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Enhancing User Behavior Sequence Modeling by Generative Tasks for Session Search
Haonan Chen | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Zhao Cao | Xiaohua Cheng | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Filter-enhanced MLP is All You Need for Sequential Recommendation
Kun Zhou | Hui Yu | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Unbiased Sequential Recommendation with Latent Confounders
Zhenlei Wang | Shiqi Shen | Zhipeng Wang | Bo Chen | Xu Chen | Ji-Rong Wen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Learning Probabilistic Box Embeddings for Effective and Efficient Ranking
Lang Mei | Jiaxin Mao | Gang Guo | Ji-Rong Wen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
A Category-aware Multi-interest Model for Personalized Product Search
Jiongnan Liu | Zhicheng Dou | Qiannan Zhu | Ji-Rong Wen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
A Model-Agnostic Causal Learning Framework for Recommendation using Search Data
Zihua Si | Xueran Han | Xiao Zhang | Jun Xu | Yue Yin | Yang Song | Ji-Rong Wen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
RLPS: A Reinforcement Learning-Based Framework for Personalized Search
Jing Yao | Zhicheng Dou | Jun Xu | Ji-Rong Wen
2021 Volume 39 Issue 3

doi dblp
Multi-Response Awareness for Retrieval-Based Conversations: Respond with Diversity via Dynamic Representation Learning
Rui Yan | Weiheng Liao | Dongyan Zhao | Ji-Rong Wen
2021 Volume 39 Issue 4

doi dblp
Pyramid regional graph representation learning for content-based video retrieval
Guoping Zhao | Mingyu Zhang | Yaxian Li | Jiajun Liu | Bingqing Zhang | Ji-Rong Wen
2021 Volume 58 Issue 3

doi dblp
Improving Multi-hop Knowledge Base Question Answering by Learning Intermediate Supervision Signals
Gaole He | Yunshi Lan | Jing Jiang | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Adapting User Preference to Online Feedback in Multi-round Conversational Recommendation
Kerui Xu | Jingxuan Yang | Jun Xu | Sheng Gao | Jun Guo | Ji-Rong Wen
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Pchatbot: A Large-Scale Dataset for Personalized Chatbot
Hongjin Qian | Xiaohe Li | Hanxun Zhong | Yu Guo | Yueyuan Ma | Yutao Zhu | Zhanliang Liu | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Lighter and Better: Low-Rank Decomposed Self-Attention Networks for Next-Item Recommendation
Xinyan Fan | Zheng Liu | Jianxun Lian | Wayne Xin Zhao | Xing Xie | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Modeling Intent Graph for Search Result Diversification
Zhan Su | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Xubo Qin | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
One Chatbot Per Person: Creating Personalized Chatbots based on Implicit User Profiles
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Hanxun Zhong | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Counterfactual Data-Augmented Sequential Recommendation
Zhenlei Wang | Jingsen Zhang | Hongteng Xu | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Knowledge-based Review Generation by Coherence Enhanced Text Planning
Junyi Li | Wayne Xin Zhao | Zhicheng Wei | Nicholas Jing Yuan | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Group based Personalized Search by Integrating Search Behaviour and Friend Network
Yujia Zhou | Zhicheng Dou | Bingzheng Wei | Ruobing Xie | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Counterfactual Reward Modification for Streaming Recommendation with Delayed Feedback
Xiao Zhang | Haonan Jia | Hanjing Su | Wenhan Wang | Jun Xu | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Shanlei Mu | Yupeng Hou | Zihan Lin | Yushuo Chen | Xingyu Pan | Kaiyuan Li | Yujie Lu | Hui Wang | Changxin Tian | Yingqian Min | Zhichao Feng | Xinyan Fan | Xu Chen | Pengfei Wang | Wendi Ji | Yaliang Li | Xiaoling Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Contrastive Curriculum Learning for Sequential User Behavior Modeling via Data Augmentation
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Jing Cai | Yancheng He | Cunxiang Yin | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
PSSL: Self-supervised Learning for Personalized Search with Contrastive Sampling
Yujia Zhou | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
USER: A Unified Information Search and Recommendation Model based on Integrated Behavior Sequence
Jing Yao | Zhicheng Dou | Ruobing Xie | Yanxiong Lu | Zhiping Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Learning Implicit User Profile for Personalized Retrieval-Based Chatbot
Hongjin Qian | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Yueyuan Ma | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Pre-training for Ad-hoc Retrieval: Hyperlink is Also You Need
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Wei Xu | Xinyu Zhang | Hao Jiang | Zhao Cao | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
FedPS: A Privacy Protection Enhanced Personalized Search Framework
Jing Yao | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
A Novel Macro-Micro Fusion Network for User Representation Learning on Mobile Apps
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Xu Chen | Jing Cai | Yancheng He | Xingji Luo | Ji-Rong Wen
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Interaction-Based Document Matching for Implicit Search Result Diversification
Xubo Qin | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Ji-Rong Wen
Information Retrieval - 27th China Conference, CCIR 2021, Dalian, China, October 29-31, 2021, Proceedings

2020

doi dblp
Learning Semantic Representations from Directed Social Links to Tag Microblog Users at Scale
Wayne Xin Zhao | Yupeng Hou | Junhua Chen | Jonathan J. H. Zhu | Eddy Jing Yin | Hanting Su | Ji-Rong Wen
2020 Volume 38 Issue 2

doi dblp
Low-cost, bottom-up measures for evaluating search result diversification
Zhicheng Dou | Xue Yang | Diya Li | Ji-Rong Wen | Tetsuya Sakai
2020 Volume 23 Issue 1

doi dblp
ReBoost: a retrieval-boosted sequence-to-sequence model for neural response generation
Yutao Zhu | Zhicheng Dou | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
2020 Volume 23 Issue 1

doi dblp
Deep cross-platform product matching in e-commerce
Juan Li | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Xiaochen Zuo | Ji-Rong Wen
2020 Volume 23 Issue 2

doi dblp
Enhancing Re-finding Behavior with External Memories for Personalized Search
Yujia Zhou | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Employing Personal Word Embeddings for Personalized Search
Jing Yao | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Encoding History with Context-aware Representation Learning for Personalized Search
Yujia Zhou | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Knowledge Enhanced Personalized Search
Shuqi Lu | Zhicheng Dou | Chenyan Xiong | Xiaojie Wang | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Reinforcement Learning to Rank with Pairwise Policy Gradient
Jun Xu | Zeng Wei | Long Xia | Yanyan Lan | Dawei Yin | Xueqi Cheng | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
DVGAN: A Minimax Game for Search Result Diversification Combining Explicit and Implicit Features
Jiongnan Liu | Zhicheng Dou | Xiaojie Wang | Shuqi Lu | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Sequential Recommendation with Self-Attentive Multi-Adversarial Network
Ruiyang Ren | Zhaoyang Liu | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Hui Wang | Bolin Ding | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Leveraging Historical Interaction Data for Improving Conversational Recommender System
Kun Zhou | Wayne Xin Zhao | Hui Wang | Sirui Wang | Fuzheng Zhang | Zhongyuan Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Revisiting Alternative Experimental Settings for Evaluating Top-N Item Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Junhua Chen | Pengfei Wang | Qi Gu | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
S3-Rec: Self-Supervised Learning for Sequential Recommendation with Mutual Information Maximization
Kun Zhou | Hui Wang | Wayne Xin Zhao | Yutao Zhu | Sirui Wang | Fuzheng Zhang | Zhongyuan Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Diversifying Search Results using Self-Attention Network
Xubo Qin | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
PSTIE: Time Information Enhanced Personalized Search
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Guanyue Bian | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Knowledge-Enhanced Personalized Review Generation with Capsule Graph Neural Network
Junyi Li | Siqing Li | Wayne Xin Zhao | Gaole He | Zhicheng Wei | Nicholas Jing Yuan | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network
Shuqing Bian | Xu Chen | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Yupeng Hou | Yang Song | Tao Zhang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
RLPer: A Reinforcement Learning Model for Personalized Search
Jing Yao | Zhicheng Dou | Jun Xu | Ji-Rong Wen
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Mining Implicit Entity Preference from User-Item Interaction Data for Knowledge Graph Completion via Adversarial Learning
Gaole He | Junyi Li | Wayne Xin Zhao | Peiju Liu | Ji-Rong Wen
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

pdf dblp
News Graph: An Enhanced Knowledge Graph for News Recommendation
Danyang Liu | Ting Bai | Jianxun Lian | Xin Zhao | Guangzhong Sun | Ji-Rong Wen | Xing Xie
Proceedings of the Second Workshop on Knowledge-aware and Conversational Recommender Systems, co-located with 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, KaRS@CIKM 2019, Beijing, China, November 7, 2019

doi dblp
Taxonomy-Aware Multi-Hop Reasoning Networks for Sequential Recommendation
Jin Huang | Zhaochun Ren | Wayne Xin Zhao | Gaole He | Ji-Rong Wen | Daxiang Dong
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

pdf dblp
RUCIR at TREC 2019: Conversational Assistance Track
Xiaochen Zuo | Xue Yang | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
Proceedings of the Twenty-Eighth Text REtrieval Conference, TREC 2019, Gaithersburg, Maryland, USA, November 13-15, 2019

doi dblp
Name Entity Recognition with Policy-Value Networks
Yadi Lao | Jun Xu | Sheng Gao | Jun Guo | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Coarse-to-Fine Grained Classification
Yuqi Huo | Yao Lu | Yulei Niu | Zhiwu Lu | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
CTRec: A Long-Short Demands Evolution Model for Continuous-Time Recommendation
Ting Bai | Lixin Zou | Wayne Xin Zhao | Pan Du | Weidong Liu | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
PSGAN: A Minimax Game for Personalized Search with Limited and Noisy Click Data
Shuqi Lu | Zhicheng Dou | Jun Xu | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Document-Level Named Entity Recognition by Incorporating Global and Neighbor Features
Anwen Hu | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
Information Retrieval - 25th China Conference, CCIR 2019, Fuzhou, China, September 20-22, 2019, Proceedings

2018

doi dblp
Automatically Learning Topics and Difficulty Levels of Problems in Online Judge Systems
Wayne Xin Zhao | Wenhui Zhang | Yulan He | Xing Xie | Ji-Rong Wen
2018 Volume 36 Issue 3

pdf dblp
KB4Rec: A Dataset for Linking Knowledge Bases with Recommender Systems
Wayne Xin Zhao | Gaole He | Hongjian Dou | Jin Huang | Siqi Ouyang | Ji-Rong Wen
Proceedings of the CIKM 2018 Workshops co-located with 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2018), Torino, Italy, October 22, 2018

doi dblp
A Neural Labeled Network Embedding Approach to Product Adopter Prediction
Qi Gu | Ting Bai | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen
Information Retrieval Technology - 14th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2018, Taipei, Taiwan, November 28-30, 2018, Proceedings

doi dblp
An Attribute-aware Neural Attentive Model for Next Basket Recommendation
Ting Bai | Jian-Yun Nie | Wayne Xin Zhao | Yutao Zhu | Pan Du | Ji-Rong Wen
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Improving Sequential Recommendation with Knowledge-Enhanced Memory Networks
Jin Huang | Wayne Xin Zhao | Hongjian Dou | Ji-Rong Wen | Edward Y. Chang
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Personalizing Search Results Using Hierarchical RNN with Query-aware Attention
Songwei Ge | Zhicheng Dou | Zhengbao Jiang | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Entity Set Expansion via Knowledge Graphs
Xiangling Zhang | Yueguo Chen | Jun Chen | Xiaoyong Du | Ke Wang | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Learning to Diversify Search Results via Subtopic Attention
Zhengbao Jiang | Ji-Rong Wen | Zhicheng Dou | Wayne Xin Zhao | Jian-Yun Nie | Ming Yue
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
A Neural Collaborative Filtering Model with Interaction-based Neighborhood
Ting Bai | Ji-Rong Wen | Jun Zhang | Wayne Xin Zhao
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Information Retrieval - 23rd China conference, CCIR 2017, Shanghai, China, July 13-14, 2017, Proceedings

Information Retrieval - 23rd China conference, CCIR 2017, Shanghai, China, July 13-14, 2017, Proceedings

2016

doi dblp
Following the dynamic block on the Web
Sha Hu | Ji-Rong Wen | Zhicheng Dou | Shuo Shang
2016 Volume 19 Issue 6

doi dblp
A computational approach to measuring the correlation between expertise and social media influence for celebrities on microblogs
Wayne Xin Zhao | Jing Liu | Yulan He | Chin-Yew Lin | Ji-Rong Wen
2016 Volume 19 Issue 5

doi dblp
A Probabilistic Lifestyle-Based Trajectory Model for Social Strength Inference from Human Trajectory Data
Wayne Xin Zhao | Ningnan Zhou | Wenhui Zhang | Ji-Rong Wen | Shan Wang | Edward Y. Chang
2016 Volume 35 Issue 1

doi dblp
Enhancing web search with queries of equivalent intents
Ruihua Song | Dingquan Wang | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen | Yong Yu
2016 Volume 19 Issue 6

pdf dblp
RUCIR at NTCIR-12 IMINE-2 Task
Ming Yue | Zhicheng Dou | Sha Hu | Jinxiu Li | Xiaojie Wang | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016

doi dblp
Learning Distributed Representations for Recommender Systems with a Network Embedding Approach
Wayne Xin Zhao | Jin Huang | Ji-Rong Wen
Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

doi dblp
Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

doi dblp
Evaluating Search Result Diversity using Intent Hierarchies
Xiaojie Wang | Zhicheng Dou | Tetsuya Sakai | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

2015

doi dblp
A General SIMD-Based Approach to Accelerating Compression Algorithms
Wayne Xin Zhao | Xudong Zhang | Daniel Lemire | Dongdong Shan | Jian-Yun Nie | Hongfei Yan | Ji-Rong Wen
2015 Volume 33 Issue 3

doi dblp
An Inference Approach to Basic Level of Categorization
Zhongyuan Wang | Haixun Wang | Ji-Rong Wen | Yanghua Xiao
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

doi dblp
Contextual Text Understanding in Distributional Semantic Space
Jianpeng Cheng | Zhongyuan Wang | Ji-Rong Wen | Jun Yan | Zheng Chen
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

doi dblp
Search Result Diversification Based on Hierarchical Intents
Sha Hu | Zhicheng Dou | Xiaojie Wang | Tetsuya Sakai | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2014

doi dblp
Personalizing Web Search Results Based on Subspace Projection
Jingfei Li | Dawei Song | Peng Zhang | Ji-Rong Wen | Zhicheng Dou
Information Retrieval Technology - 10th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2014, Kuching, Malaysia, December 3-5, 2014. Proceedings

doi dblp
Within-Network Classification Using Radius-Constrained Neighborhood Patterns
Jialong Han | Ji-Rong Wen | Jian Pei
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

doi dblp
Concept-based Short Text Classification and Ranking
Fang Wang | Zhongyuan Wang | Zhoujun Li | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
SocialSearch + : enriching social network with web evidences
Gae-won You | Jin-Woo Park | Seung-won Hwang | Zaiqing Nie | Ji-Rong Wen
2013 Volume 16 Issue 5-6

doi dblp
Using Dempster-Shafer's Evidence Theory for Query Expansion Based on Freebase Knowledge
Dazhao Pan | Peng Zhang | Jingfei Li | Dawei Song | Ji-Rong Wen | Yuexian Hou | Bin Hu | Yuan Jia | Anne N. De Roeck
Information Retrieval Technology - 9th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2013, Singapore, December 9-11, 2013. Proceedings

doi dblp
Mining frequent neighborhood patterns in a large labeled graph
Jialong Han | Ji-Rong Wen
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Numeric query ranking approach
Jie Wu | Yi Liu | Ji-Rong Wen
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2012

doi dblp
New assessment criteria for query suggestion
Zhongrui Ma | Yu Chen | Ruihua Song | Tetsuya Sakai | Jiaheng Lu | Ji-Rong Wen
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

doi dblp
Multi-aspect query summarization by composite query
Wei Song | Qing Yu | Zhiheng Xu | Ting Liu | Sheng Li | Ji-Rong Wen
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

doi dblp
AspecTiles: tile-based visualization of diversified web search results
Mayu Iwata | Tetsuya Sakai | Takehiro Yamamoto | Yu Chen | Yi Liu | Ji-Rong Wen | Shojiro Nishio
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

doi dblp
Adaptive query suggestion for difficult queries
Yang Liu | Ruihua Song | Yu Chen | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

doi dblp
The wisdom of advertisers: mining subgoals via query clustering
Takehiro Yamamoto | Tetsuya Sakai | Mayu Iwata | Chen Yu | Ji-Rong Wen | Katsumi Tanaka
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2011

doi dblp
The first international workshop on entity-oriented search (EOS)
Krisztian Balog | Arjen P. de Vries | Pavel Serdyukov | Ji-Rong Wen
2011 Volume 45 Issue 2

doi dblp
Select-the-Best-Ones: A new way to judge relative relevance
Ruihua Song | Qingwei Guo | Ruochi Zhang | Guomao Xin | Ji-Rong Wen | Yong Yu | Hsiao-Wuen Hon
2011 Volume 47 Issue 1

doi dblp
Multi-dimensional search result diversification
Zhicheng Dou | Sha Hu | Kun Chen | Ruihua Song | Ji-Rong Wen
Proceedings of the Forth International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2011, Hong Kong, China, February 9-12, 2011

doi dblp
Finding dimensions for queries
Zhicheng Dou | Sha Hu | Yulong Luo | Ruihua Song | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

2010

doi dblp
Revisiting globally sorted indexes for efficient document retrieval
Fan Zhang | Shuming Shi | Hao Yan | Ji-Rong Wen
Proceedings of the Third International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2010, New York, NY, USA, February 4-6, 2010

doi dblp
Efficient term proximity search with term-pair indexes
Hao Yan | Shuming Shi | Fan Zhang | Torsten Suel | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

2009

doi dblp
Effective top-k computation with term-proximity support
Mingjie Zhu | Shuming Shi | Mingjing Li | Ji-Rong Wen
2009 Volume 45 Issue 4

pdf dblp
Microsoft Research Asia at the Web Track of TREC 2009
Zhicheng Dou | Kun Chen | Ruihua Song | Yunxiao Ma | Shuming Shi | Ji-Rong Wen
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

doi dblp
Using anchor texts with their hyperlink structure for web search
Zhicheng Dou | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009

doi dblp
Clustering queries for better document ranking
Yi Liu | Liangjie Zhang | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

doi dblp
Nonlinear static-rank computation
Shuming Shi | Bin Lu | Yunxiao Ma | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

doi dblp
Efficient record-level wrapper induction
Shuyi Zheng | Ruihua Song | Ji-Rong Wen | C. Lee Giles
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

doi dblp
StatSnowball: a statistical approach to extracting entity relationships
Jun Zhu | Zaiqing Nie | Xiaojiang Liu | Bo Zhang | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

2008

doi dblp
Pattern-based semantic class discovery with multi-membership support
Shuming Shi | Xiaokang Liu | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008

doi dblp
Closing the loop in webpage understanding
Chunyu Yang | Yong Cao | Zaiqing Nie | Jie Zhou | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008

doi dblp
Scalable community discovery on textual data with relations
Huajing Li | Zaiqing Nie | Wang-Chien Lee | C. Lee Giles | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008

doi dblp
Can phrase indexing help to process non-phrase queries?
Mingjie Zhu | Shuming Shi | Nenghai Yu | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008

doi dblp
Are click-through data adequate for learning web search rankings?
Zhicheng Dou | Ruihua Song | Xiaojie Yuan | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008

doi dblp
Viewing Term Proximity from a Different Perspective
Ruihua Song | Michael J. Taylor | Ji-Rong Wen | Hsiao-Wuen Hon | Yong Yu
Advances in Information Retrieval , 30th European Conference on IR Research, ECIR 2008, Glasgow, UK, March 30-April 3, 2008. Proceedings

2007

doi dblp
Effective top-k computation in retrieving structured documents with term-proximity support
Mingjie Zhu | Shuming Shi | Mingjing Li | Ji-Rong Wen
Proceedings of the Sixteenth ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2007, Lisbon, Portugal, November 6-10, 2007

doi dblp
Identifying ambiguous queries in web search
Ruihua Song | Zhenxiao Luo | Ji-Rong Wen | Yong Yu | Hsiao-Wuen Hon
Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007

doi dblp
A large-scale evaluation and analysis of personalized search strategies
Zhicheng Dou | Ruihua Song | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007

doi dblp
Web object retrieval
Zaiqing Nie | Yunxiao Ma | Shuming Shi | Ji-Rong Wen | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007

doi dblp
Improve Ranking by Using Image Information
Qing Yu | Shuming Shi | Zhiwei Li | Ji-Rong Wen | Wei-Ying Ma
Advances in Information Retrieval, 29th European Conference on IR Research, ECIR 2007, Rome, Italy, April 2-5, 2007, Proceedings

2006

doi dblp
Pseudo-anchor text extraction for searching vertical objects
Shuming Shi | Fei Xing | Mingjie Zhu | Zaiqing Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 2006 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Arlington, Virginia, USA, November 6-11, 2006

doi dblp
Detecting online commercial intention (OCI)
Honghua (Kathy) Dai | Lingzhi Zhao | Zaiqing Nie | Ji-Rong Wen | Lee Wang | Ying Li
Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, WWW 2006, Edinburgh, Scotland, UK, May 23-26, 2006

doi dblp
Exploring URL Hit Priors for Web Search
Ruihua Song | Guomao Xin | Shuming Shi | Ji-Rong Wen | Wei-Ying Ma
Advances in Information Retrieval, 28th European Conference on IR Research, ECIR 2006, London, UK, April 10-12, 2006, Proceedings

2005

doi dblp
Gravitation-based model for information retrieval
Shuming Shi | Ji-Rong Wen | Qing Yu | Ruihua Song | Wei-Ying Ma
SIGIR 2005: Proceedings of the 28th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Salvador, Brazil, August 15-19, 2005

doi dblp
Object-level ranking: bringing order to Web objects
Zaiqing Nie | Yuanzhi Zhang | Ji-Rong Wen | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005

2004

pdf dblp
Microsoft Research Asia at Web Track and Terabyte Track of TREC 2004
Ruihua Song | Ji-Rong Wen | Shuming Shi | Guomao Xin | Tie-Yan Liu | Tao Qin | Xin Zheng | Jiyu Zhang | Gui-Rong Xue | Wei-Ying Ma
Proceedings of the Thirteenth Text REtrieval Conference, TREC 2004, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2004

doi dblp
Block-based web search
Deng Cai | Shipeng Yu | Ji-Rong Wen | Wei-Ying Ma
SIGIR 2004: Proceedings of the 27th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Sheffield, UK, July 25-29, 2004

doi dblp
Block-level link analysis
Deng Cai | Xiaofei He | Ji-Rong Wen | Wei-Ying Ma
SIGIR 2004: Proceedings of the 27th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Sheffield, UK, July 25-29, 2004

doi dblp
Probabilistic model for contextual retrieval
Ji-Rong Wen | Ni Lao | Wei-Ying Ma
SIGIR 2004: Proceedings of the 27th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Sheffield, UK, July 25-29, 2004

doi dblp
Learning block importance models for web pages
Ruihua Song | Haifeng Liu | Ji-Rong Wen | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web, WWW 2004, New York, NY, USA, May 17-20, 2004

2003

pdf dblp
Microsoft Research Asia at the Web Track of TREC 2003
Ji-Rong Wen | Ruihua Song | Deng Cai | Kaihua Zhu | Shipeng Yu | Shaozhi Ye | Wei-Ying Ma
Proceedings of The Twelfth Text REtrieval Conference, TREC 2003, Gaithersburg, Maryland, USA, November 18-21, 2003

doi dblp
Improving pseudo-relevance feedback in web information retrieval using web page segmentation
Shipeng Yu | Deng Cai | Ji-Rong Wen | Wei-Ying Ma
Proceedings of the Twelfth International World Wide Web Conference, WWW 2003, Budapest, Hungary, May 20-24, 2003

doi dblp
Hierarchical Indexing and Flexible Element Retrieval for Structured Document
Hang Cui | Ji-Rong Wen | Tat-Seng Chua
Advances in Information Retrieval, 25th European Conference on IR Research, ECIR 2003, Pisa, Italy, April 14-16, 2003, Proceedings

2002

doi dblp
Query clustering using user logs
Ji-Rong Wen | Jian-Yun Nie | HongJiang Zhang
2002 Volume 20 Issue 1

doi dblp
Probabilistic query expansion using query logs
Hang Cui | Ji-Rong Wen | Jian-Yun Nie | Wei-Ying Ma
Proceedings of the Eleventh International World Wide Web Conference, WWW 2002, May 7-11, 2002, Honolulu, Hawaii, USA

2001

doi dblp
Query Clustering Using Content Words and User Feedback
Ji-Rong Wen | HongJiang Zhang | Jian-Yun Nie
SIGIR 2001: Proceedings of the 24th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, September 9-13, 2001, New Orleans, Louisiana, USA

doi dblp
Clustering user queries of a search engine
Ji-Rong Wen | Jian-Yun Nie | HongJiang Zhang
Proceedings of the Tenth International World Wide Web Conference, WWW 10, Hong Kong, China, May 1-5, 2001

Search
Co-authors
Venues