Jia Chen


2022

doi dblp
Pre-training Methods in Information Retrieval
Yixing Fan | Xiaohui Xie | Yinqiong Cai | Jia Chen | Xinyu Ma | Xiangsheng Li | Ruqing Zhang | Jiafeng Guo
2022 Volume 16 Issue 3

doi dblp
Axiomatically Regularized Pre-training for Ad hoc Search
Jia Chen | Yiqun Liu | Yan Fang | Jiaxin Mao | Hui Fang | Shenghao Yang | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
A Hybrid Framework for Session Context Modeling
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Ziyi Ye | Weizhi Ma | Chao Wang | Min Zhang | Shaoping Ma
2021 Volume 39 Issue 3

doi dblp
Incorporating Query Reformulating Behavior into Web Search Evaluation
Jia Chen | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Fan Zhang | Tetsuya Sakai | Weizhi Ma | Min Zhang | Shaoping Ma
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Towards a Better Understanding of Query Reformulation Behavior in Web Search
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Fan Zhang | Min Zhang | Shaoping Ma
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Beyond Sessions: Exploiting Hybrid Contextual Information for Web Search
Jia Chen
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
A Context-Aware Click Model for Web Search
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Improving Search Snippets in Context-Aware Web Search Scenarios
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings

2019

doi dblp
TianGong-ST: A New Dataset with Large-scale Refined Real-world Web Search Sessions
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Investigating Query Reformulation Behavior of Search Users
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval - 25th China Conference, CCIR 2019, Fuzhou, China, September 20-22, 2019, Proceedings

2018

doi dblp
Improving Session Search Performance with a Multi-MDP Model
Jia Chen | Yiqun Liu | Cheng Luo | Jiaxin Mao | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval Technology - 14th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2018, Taipei, Taiwan, November 28-30, 2018, Proceedings

2017

pdf dblp
THUIR at NTCIR-13 WWW Task
Yukun Zheng | Cheng Luo | Weixuan Wu | Jia Chen | Yiqun Liu | Huanbo Luan | Min Zhang | Shaoping Ma
The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017