Jia Zeng


2021

doi dblp
Learning to Pack: A Data-Driven Tree Search Algorithm for Large-Scale 3D Bin Packing Problem
Qianwen Zhu | Xihan Li | Zihan Zhang | Zhixing Luo | Xialiang Tong | Mingxuan Yuan | Jia Zeng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Grassland: A Rapid Algebraic Modeling System for Million-variable Optimization
Xihan Li | Xiongwei Han | Zhishuo Zhou | Mingxuan Yuan | Jia Zeng | Jun Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Block Access Pattern Discovery via Compressed Full Tensor Transformer
Xing Li | Qiquan Shi | Gang Hu | Lei Chen | Hui Mao | Yiyuan Yang | Mingxuan Yuan | Jia Zeng | Zhuo Cheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
Experimental Study of Multivariate Time Series Forecasting Models
Jiaming Yin | Weixiong Rao | Mingxuan Yuan | Jia Zeng | Kai Zhao | Chenxi Zhang | Jiangfeng Li | Qinpei Zhao
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
PRNet: Outdoor Position Recovery for Heterogenous Telco Data by Deep Neural Network
Yige Zhang | Weixiong Rao | Kun Zhang | Mingxuan Yuan | Jia Zeng
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
A Two-Layer Algorithmic Framework for Service Provider Configuration and Planning with Optimal Spatial Matching
Xijun Li | Jianguo Yao | Mingxuan Yuan | Jia Zeng
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Mining Business Opportunities from Location-based Social Networks
Shenglin Zhao | Irwin King | Michael R. Lyu | Jia Zeng | Mingxuan Yuan
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

2016

doi dblp
Telco User Activity Level Prediction with Massive Mobile Broadband Data
Chen Luo | Jia Zeng | Mingxuan Yuan | Wenyuan Dai | Qiang Yang
2016 Volume 7 Issue 4

doi dblp
LDA Revisited: Entropy, Prior and Convergence
Jianwei Zhang | Jia Zeng | Mingxuan Yuan | Weixiong Rao | Jianfeng Yan
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

doi dblp
City-Scale Localization with Telco Big Data
Fangzhou Zhu | Chen Luo | Mingxuan Yuan | Yijian Zhu | Zhengqing Zhang | Tao Gu | Ke Deng | Weixiong Rao | Jia Zeng
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2015

doi dblp
Peacock: Learning Long-Tail Topic Features for Industrial Applications
Yi Wang | Xuemin Zhao | Zhenlong Sun | Hao Yan | Lifeng Wang | Zhihui Jin | Liubin Wang | Yang Gao | Ching Law | Jia Zeng
2015 Volume 6 Issue 4

doi dblp
Scalable Parallel EM Algorithms for Latent Dirichlet Allocation in Multi-Core Systems
Xiaosheng Liu | Jia Zeng | Xi Yang | Jianfeng Yan | Qiang Yang
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015

doi dblp
Sampling Big Trajectory Data
Yanhua Li | Chi-Yin Chow | Ke Deng | Mingxuan Yuan | Jia Zeng | Jia-Dong Zhang | Qiang Yang | Zhi-Li Zhang
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2009

doi dblp
Field independent probabilistic model for clustering multi-field documents
Shanfeng Zhu | Ichigaku Takigawa | Jia Zeng | Hiroshi Mamitsuka
2009 Volume 45 Issue 5

2008

doi dblp
Multi-Scale TextTiling for Automatic Story Segmentation in Chinese Broadcast News
Lei Xie | Jia Zeng | Wei Feng
Information Retrieval Technology, 4th Asia Infomation Retrieval Symposium, AIRS 2008, Harbin, China, January 15-18, 2008, Revised Selected Papers

2006

doi dblp
A "stereo" document representation for textual information retrieval
Liang Chen | Jia Zeng | Naoyuki Tokuda
2006 Volume 57 Issue 6