Jiaming Shen


2022

doi dblp
TaxoCom: Topic Taxonomy Completion with Hierarchical Discovery of Novel Topic Clusters
Dongha Lee | Jiaming Shen | Seongku Kang | Susik Yoon | Jiawei Han | Hwanjo Yu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2020

doi dblp
Leveraging Personalized Sentiment Lexicons for Sentiment Analysis
Dominic Seyler | Jiaming Shen | Jinfeng Xiao | Yiren Wang | ChengXiang Zhai
ICTIR '20: The 2020 ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval, Virtual Event, Norway, September 14-17, 2020

doi dblp
Guiding Corpus-based Set Expansion by Auxiliary Sets Generation and Co-Expansion
Jiaxin Huang | Yiqing Xie | Yu Meng | Jiaming Shen | Yunyi Zhang | Jiawei Han
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
TaxoExpan: Self-supervised Taxonomy Expansion with Position-Enhanced Graph Neural Network
Jiaming Shen | Zhihong Shen | Chenyan Xiong | Chi Wang | Kuansan Wang | Jiawei Han
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Query-Specific Knowledge Summarization with Entity Evolutionary Networks
Carl Yang | Lingrui Gan | Zongyi Wang | Jiaming Shen | Jinfeng Xiao | Jiawei Han
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Discovering Hypernymy in Text-Rich Heterogeneous Information Network by Exploiting Context Granularity
Yu Shi | Jiaming Shen | Yuchen Li | Naijing Zhang | Xinwei He | Zhengzhi Lou | Qi Zhu | Matthew Walker | Myunghwan Kim | Jiawei Han
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Entity Set Search of Scientific Literature: An Unsupervised Ranking Approach
Jiaming Shen | Jinfeng Xiao | Xinwei He | Jingbo Shang | Saurabh Sinha | Jiawei Han
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Multi-Task Learning for Email Search Ranking with Auxiliary Query Clustering
Jiaming Shen | Maryam Karimzadehgan | Michael Bendersky | Zhen Qin | Donald Metzler
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Investigating Rumor News Using Agreement-Aware Search
Jingbo Shang | Jiaming Shen | Tianhang Sun | Xingbang Liu | Anja Gruenheid | Flip Korn | Ádám D. Lelkes | Cong Yu | Jiawei Han
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Weakly-Supervised Neural Text Classification
Yu Meng | Jiaming Shen | Chao Zhang | Jiawei Han
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2016

doi dblp
AceMap: A Novel Approach towards Displaying Relationship among Academic Literatures
Zhaowei Tan | Changfeng Liu | Yuning Mao | Yunqi Guo | Jiaming Shen | Xinbing Wang
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume