Jian Hu


2004

pdf dblp
SJTU at TREC 2004: Web Track Experiments
Yiming Lu | Jian Hu | Fanyuan Ma
Proceedings of the Thirteenth Text REtrieval Conference, TREC 2004, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2004

2007

doi dblp
Cross-lingual query suggestion using query logs of different languages
Wei Gao | Cheng Niu | Jian-Yun Nie | Ming Zhou | Jian Hu | Kam-Fai Wong | Hsiao-Wuen Hon
SIGIR 2007: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Amsterdam, The Netherlands, July 23-27, 2007

2009

doi dblp
Optimizing search engine revenue in sponsored search
Yunzhang Zhu | Gang Wang | Junli Yang | Dakan Wang | Jun Yan | Jian Hu | Zheng Chen
Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009

doi dblp
Understanding user's query intent with wikipedia
Jian Hu | Gang Wang | Frederick H. Lochovsky | Jian-Tao Sun | Zheng Chen
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

doi dblp
Competitive analysis from click-through log
Gang Wang | Jian Hu | Yunzhang Zhu | Hua Li | Zheng Chen
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

doi dblp
Mining multilingual topics from wikipedia
Xiaochuan Ni | Jian-Tao Sun | Jian Hu | Zheng Chen
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

2011

doi dblp
Cross lingual text classification by mining multilingual topics from wikipedia
Xiaochuan Ni | Jian-Tao Sun | Jian Hu | Zheng Chen
Proceedings of the Forth International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2011, Hong Kong, China, February 9-12, 2011

2021

doi dblp
Enhancing Traceability of Infectious Diseases: A Blockchain-Based Approach
Peng Zhu | Jian Hu | Yue Zhang | Xiaotong Li
2021 Volume 58 Issue 4