Jian Xu


2018

doi dblp
Field-weighted Factorization Machines for Click-Through Rate Prediction in Display Advertising
Junwei Pan | Jian Xu | Alfonso Lobos Ruiz | Wenliang Zhao | Shengjun Pan | Yu Sun | Quan Lu
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
Budget Constrained Bidding by Model-free Reinforcement Learning in Display Advertising
Di Wu | Xiujun Chen | Xun Yang | Hao Wang | Qing Tan | Xiaoxun Zhang | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2019

doi dblp
Lifelong Sequential Modeling with Personalized Memorization for User Response Prediction
Kan Ren | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Lei Zheng | Weijie Bian | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds
Dagui Chen | Junqi Jin | Weinan Zhang | Fei Pan | Lvyin Niu | Chuan Yu | Jun Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Learning Adaptive Display Exposure for Real-Time Advertising
Weixun Wang | Junqi Jin | Jianye Hao | Chunjie Chen | Chuan Yu | Weinan Zhang | Jun Wang | Xiaotian Hao | Yixi Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2020

doi dblp
A Deep Recurrent Survival Model for Unbiased Ranking
Jiarui Jin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Kan Ren | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Jun Wang | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction
Liyi Guo | Rui Lu | Haoqi Zhang | Junqi Jin | Zhenzhe Zheng | Fan Wu | Jin Li | Haiyang Xu | Han Li | Wenkai Lu | Jian Xu | Kun Gai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising
Zhaoqing Peng | Junqi Jin | Lan Luo | Yaodong Yang | Rui Luo | Jun Wang | Weinan Zhang | Haiyang Xu | Miao Xu | Chuan Yu | Tiejian Luo | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2021

doi dblp
Optimizing Multiple Performance Metrics with Deep GSP Auctions for E-commerce Advertising
Zhilin Zhang | Xiangyu Liu | Zhenzhe Zheng | Chenrui Zhang | Miao Xu | Junwei Pan | Chuan Yu | Fan Wu | Jian Xu | Kun Gai
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Towards a Better Tradeoff between Effectiveness and Efficiency in Pre-Ranking: A Learnable Feature Selection based Approach
Xu Ma | Pengjie Wang | Hui Zhao | Shaoguo Liu | Chuhan Zhao | Wei Lin | Kuang-Chih Lee | Jian Xu | Bo Zheng
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Explicit Semantic Cross Feature Learning via Pre-trained Graph Neural Networks for CTR Prediction
Feng Li | Bencheng Yan | Qingqing Long | Pengjie Wang | Wei Lin | Jian Xu | Bo Zheng
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Binary Code based Hash Embedding for Web-scale Applications
Bencheng Yan | Pengjie Wang | Jinquan Liu | Wei Lin | Kuang-Chih Lee | Jian Xu | Bo Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Learning Effective and Efficient Embedding via an Adaptively-Masked Twins-based Layer
Bencheng Yan | Pengjie Wang | Kai Zhang | Wei Lin | Kuang-Chih Lee | Jian Xu | Bo Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Heterogeneous Graph Neural Networks for Large-Scale Bid Keyword Matching
Zongtao Liu | Bin Ma | Quan Liu | Jian Xu | Bo Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021