Jian Yin


2021

doi dblp
REST: Relational Event-driven Stock Trend Forecasting
Wentao Xu | Weiqing Liu | Chang Xu | Jiang Bian | Jian Yin | Tie-Yan Liu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Extractive convolutional adversarial networks for network embedding
Xiaorui Qin | Yanghui Rao | Haoran Xie | Jian Yin | Fu Lee Wang
2020 Volume 23 Issue 3

doi dblp
Mix geographical information into local collaborative ranking for POI recommendation
Wei Liu | Hanjiang Lai | Jing Wang | Ge-Yang Ke | Weiwei Yang | Jian Yin
2020 Volume 23 Issue 1

doi dblp
Generating Multi-hop Reasoning Questions to Improve Machine Reading Comprehension
Jianxing Yu | Xiaojun Quan | Qinliang Su | Jian Yin
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Deep Policy Hashing Network with Listwise Supervision
Shaoying Wang | Hanjiang Lai | Yifan Yang | Jian Yin
Proceedings of the 2019 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2019, Ottawa, ON, Canada, June 10-13, 2019

doi dblp
Feature Pyramid Hashing
Yifan Yang | Libing Geng | Hanjiang Lai | Yan Pan | Jian Yin
Proceedings of the 2019 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2019, Ottawa, ON, Canada, June 10-13, 2019

2017

doi dblp
Cluster-level Emotion Pattern Matching for Cross-Domain Social Emotion Classification
Endong Zhu | Yanghui Rao | Haoran Xie | Yuwei Liu | Jian Yin | Fu Lee Wang
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017