Jian Yu


2023

doi dblp
Multi-Intention Oriented Contrastive Learning for Sequential Recommendation
Xuewei Li | Aitong Sun | Mankun Zhao | Jian Yu | Kun Zhu | Di Jin | Mei Yu | Ruiguo Yu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Learning to Learn a Cold-start Sequential Recommender
Xiaowen Huang | Jitao Sang | Jian Yu | Changsheng Xu
2022 Volume 40 Issue 2

2020

doi dblp
Traffic Flow Prediction via Spatial Temporal Graph Neural Network
Xiaoyang Wang | Yao Ma | Yiqi Wang | Wei Jin | Xin Wang | Jiliang Tang | Caiyan Jia | Jian Yu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Deep Global and Local Generative Model for Recommendation
Huafeng Liu | Liping Jing | Jingxuan Wen | Zhicheng Wu | Xiaoyi Sun | Jiaqi Wang | Lin Xiao | Jian Yu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Adaptive Local Low-rank Matrix Approximation for Recommendation
Huafeng Liu | Liping Jing | Yuhua Qian | Jian Yu
2019 Volume 37 Issue 4

doi dblp
In2Rec: Influence-based Interpretable Recommendation
Huafeng Liu | Jingxuan Wen | Liping Jing | Jian Yu | Xiangliang Zhang | Min Zhang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2008

doi dblp
Personalized Service Creation and Provision for the Mobile Web
Quan Z. Sheng | Jian Yu | José M. del Álamo | Paolo Falcarin
Weaving Services and People on the World Wide Web, [features some of the cutting-edge research work that were presented at the Workshop Track of the 17th International World Wide Web Conference (WWW 2008) held at Beijing, China, from April 21-25, 2008]