Jian-Yun Nie


2023

doi dblp
CoSPLADE: Contextualizing SPLADE for Conversational Information Retrieval
Nam Le Hai | Thomas Gerald | Thibault Formal | Jian-Yun Nie | Benjamin Piwowarski | Laure Soulier
Advances in Information Retrieval - 45th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2023, Dublin, Ireland, April 2-6, 2023, Proceedings, Part I

2022

doi dblp
Graph Neural Collaborative Topic Model for Citation Recommendation
Qianqian Xie | Yutao Zhu | Jimin Huang | Pan Du | Jian-Yun Nie
2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
Leveraging Narrative to Generate Movie Script
Yutao Zhu | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Pan Du | Zhicheng Dou | Jin Zhou
2022 Volume 40 Issue 4

doi dblp
From Easy to Hard: A Dual Curriculum Learning Framework for Context-Aware Document Ranking
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Yixuan Su | Haonan Chen | Xinyu Zhang | Zhicheng Dou
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Following Good Examples - Health Goal-Oriented Food Recommendation based on Behavior Data
Yabo Ling | Jian-Yun Nie | Daiva Nielsen | Bärbel Knäuper | Nathan Yang | Laurette Dubé
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
A Contrastive Sharing Model for Multi-Task Recommendation
Ting Bai | Yudong Xiao | Bin Wu | Guojun Yang | Hongyong Yu | Jian-Yun Nie
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Proactive Retrieval-based Chatbots based on Relevant Knowledge and Goals
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Kun Zhou | Pan Du | Hao Jiang | Zhicheng Dou
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Contrastive Learning of User Behavior Sequence for Context-Aware Document Ranking
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Zhicheng Dou | Zhengyi Ma | Xinyu Zhang | Pan Du | Xiaochen Zuo | Hao Jiang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Graph Topic Neural Network for Document Representation
Qianqian Xie | Jimin Huang | Pan Du | Min Peng | Jian-Yun Nie
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Content Selection Network for Document-Grounded Retrieval-Based Chatbots
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Kun Zhou | Pan Du | Zhicheng Dou
Advances in Information Retrieval - 43rd European Conference on IR Research, ECIR 2021, Virtual Event, March 28 - April 1, 2021, Proceedings, Part I

2020

doi dblp
ReBoost: a retrieval-boosted sequence-to-sequence model for neural response generation
Yutao Zhu | Zhicheng Dou | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
2020 Volume 23 Issue 1

doi dblp
Pseudo Dyna-Q: A Reinforcement Learning Framework for Interactive Recommendation
Lixin Zou | Long Xia | Pan Du | Zhuo Zhang | Ting Bai | Weidong Liu | Jian-Yun Nie | Dawei Yin
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Coding Electronic Health Records with Adversarial Reinforcement Path Generation
Shanshan Wang | Pengjie Ren | Zhumin Chen | Zhaochun Ren | Jian-Yun Nie | Jun Ma | Maarten de Rijke
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Meta-Learning for Neural Relation Classification with Distant Supervision
Zhenzhen Li | Jian-Yun Nie | Benyou Wang | Pan Du | Yuhan Zhang | Lixin Zou | Dongsheng Li
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Deep Adversarial Completion for Sparse Heterogeneous Information Network Embedding
Kai Zhao | Ting Bai | Bin Wu | Bai Wang | Youjie Zhang | Yuanyu Yang | Jian-Yun Nie
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
VGCN-BERT: Augmenting BERT with Graph Embedding for Text Classification
Zhibin Lu | Pan Du | Jian-Yun Nie
Advances in Information Retrieval - 42nd European Conference on IR Research, ECIR 2020, Lisbon, Portugal, April 14-17, 2020, Proceedings, Part I

2019

doi dblp
Learning to Adaptively Rank Document Retrieval System Configurations
Romain Deveaud | Josiane Mothe | Md Zia Ullah | Jian-Yun Nie
2019 Volume 37 Issue 1

pdf dblp
RALIGRAPH at HASOC 2019: VGCN-BERT: Augmenting BERT with Graph Embedding for Offensive Language Detection
Zhibin Lu | Jian-Yun Nie
Working Notes of FIRE 2019 - Forum for Information Retrieval Evaluation, Kolkata, India, December 12-15, 2019

doi dblp
Integrated Learning of Features and Ranking Function in Information Retrieval
Yifan Nie | Jiyang Zhang | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 2019 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, ICTIR 2019, Santa Clara, CA, USA, October 2-5, 2019

doi dblp
Cross-Level Matching Model for Information Retrieval
Yifan Nie | Jian-Yun Nie
Information Retrieval Technology - 15th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2019, Hong Kong, November 7-9, 2019, Proceedings

doi dblp
DivGraphPointer: A Graph Pointer Network for Extracting Diverse Keyphrases
Zhiqing Sun | Jian Tang | Pan Du | Zhi-Hong Deng | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
CTRec: A Long-Short Demands Evolution Model for Continuous-Time Recommendation
Ting Bai | Lixin Zou | Wayne Xin Zhao | Pan Du | Weidong Liu | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
PSGAN: A Minimax Game for Personalized Search with Limited and Noisy Click Data
Shuqi Lu | Zhicheng Dou | Jun Xu | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2018

doi dblp
The Dagstuhl Perspectives Workshop on Performance Modeling and Prediction
Nicola Ferro | Norbert Fuhr | Gregory Grefenstette | Joseph A. Konstan | Pablo Castells | Elizabeth M. Daly | Thierry Declerck | Michael D. Ekstrand | Werner Geyer | Julio Gonzalo | Tsvi Kuflik | Krister Lindén | Bernardo Magnini | Jian-Yun Nie | Raffaele Perego | Bracha Shapira | Ian Soboroff | Nava Tintarev | Karin Verspoor | Martijn C. Willemsen | Justin Zobel
2018 Volume 52 Issue 1

doi dblp
Report on CLEF 2018: Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction
Patrice Bellot | Linda Cappellato | Nicola Ferro | Josiane Mothe | Fionn Murtagh | Jian-Yun Nie | Eric SanJuan | Laure Soulier | Chiraz Trabelsi
2018 Volume 52 Issue 2

doi dblp
Empirical Study of Multi-level Convolution Models for IR Based on Representations and Interactions
Yifan Nie | Yanling Li | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 2018 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, ICTIR 2018, Tianjin, China, September 14-17, 2018

doi dblp
Hierarchical Attention Network for Context-Aware Query Suggestion
Xiangsheng Li | Yiqun Liu | Xin Li | Cheng Luo | Jian-Yun Nie | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval Technology - 14th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2018, Taipei, Taiwan, November 28-30, 2018, Proceedings

doi dblp
An Attribute-aware Neural Attentive Model for Next Basket Recommendation
Ting Bai | Jian-Yun Nie | Wayne Xin Zhao | Yutao Zhu | Pan Du | Ji-Rong Wen
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Multi-level Abstraction Convolutional Model with Weak Supervision for Information Retrieval
Yifan Nie | Alessandro Sordoni | Jian-Yun Nie
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Personalizing Search Results Using Hierarchical RNN with Query-aware Attention
Songwei Ge | Zhicheng Dou | Zhengbao Jiang | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
An Attentive Interaction Network for Context-aware Recommendations
Lei Mei | Pengjie Ren | Zhumin Chen | Liqiang Nie | Jun Ma | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

dblp
Working Notes of CLEF 2018 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, Avignon, France, September 10-14, 2018

Working Notes of CLEF 2018 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, Avignon, France, September 10-14, 2018

doi dblp
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction - 9th International Conference of the CLEF Association, CLEF 2018, Avignon, France, September 10-14, 2018, Proceedings

Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction - 9th International Conference of the CLEF Association, CLEF 2018, Avignon, France, September 10-14, 2018, Proceedings

2017

doi dblp
Time-Aware Click Model
Yiqun Liu | Xiaohui Xie | Chao Wang | Jian-Yun Nie | Min Zhang | Shaoping Ma
2017 Volume 35 Issue 3

doi dblp
Search by Screenshots for Universal Article Clipping in Mobile Apps
Kazutoshi Umemoto | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Xing Xie | Katsumi Tanaka | Yong Rui
2017 Volume 35 Issue 4

doi dblp
Enhancing click models with mouse movement information
Zeyang Liu | Jiaxin Mao | Chao Wang | Qingyao Ai | Yiqun Liu | Jian-Yun Nie
2017 Volume 20 Issue 1

doi dblp
Constructing click models for search users
Yiqun Liu | Jian-Yun Nie | Yi Chang
2017 Volume 20 Issue 1

dblp
COnférence en Recherche d'Informations et Applications - CORIA 2017, 14th French Information Retrieval Conference, Marseille, France, March 29-31, 2017. Proceedings

COnférence en Recherche d'Informations et Applications - CORIA 2017, 14th French Information Retrieval Conference, Marseille, France, March 29-31, 2017. Proceedings

doi dblp
Learning to Diversify Search Results via Subtopic Attention
Zhengbao Jiang | Ji-Rong Wen | Zhicheng Dou | Wayne Xin Zhao | Jian-Yun Nie | Ming Yue
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
CLEF 2017 Microblog Cultural Contextualization Lab Overview
Liana Ermakova | Lorraine Goeuriot | Josiane Mothe | Philippe Mulhem | Jian-Yun Nie | Eric SanJuan
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction - 8th International Conference of the CLEF Association, CLEF 2017, Dublin, Ireland, September 11-14, 2017, Proceedings

doi dblp
Information Retrieval - 23rd China conference, CCIR 2017, Shanghai, China, July 13-14, 2017, Proceedings

Information Retrieval - 23rd China conference, CCIR 2017, Shanghai, China, July 13-14, 2017, Proceedings

2016

doi dblp
Enhancing web search with queries of equivalent intents
Ruihua Song | Dingquan Wang | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen | Yong Yu
2016 Volume 19 Issue 6

doi dblp
Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on the Theory of Information Retrieval, ICTIR 2016, Newark, DE, USA, September 12- 6, 2016

Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on the Theory of Information Retrieval, ICTIR 2016, Newark, DE, USA, September 12- 6, 2016

doi dblp
Constraining Word Embeddings by Prior Knowledge - Application to Medical Information Retrieval
Xiaojie Liu | Jian-Yun Nie | Alessandro Sordoni
Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

doi dblp
When does Relevance Mean Usefulness and User Satisfaction in Web Search?
Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Ke Zhou | Jian-Yun Nie | Jingtao Song | Min Zhang | Shaoping Ma | Jiashen Sun | Hengliang Luo
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

doi dblp
Learning to Rank System Configurations
Romain Deveaud | Josiane Mothe | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

pdf dblp
Cultural micro-blog Contextualization 2016 Workshop Overview: data and pilot tasks
Liana Ermakova | Lorraine Goeuriot | Josiane Mothe | Philippe Mulhem | Jian-Yun Nie | Eric SanJuan
Working Notes of CLEF 2016 - Conference and Labs of the Evaluation forum, Évora, Portugal, 5-8 September, 2016

2015

doi dblp
A General SIMD-Based Approach to Accelerating Compression Algorithms
Wayne Xin Zhao | Xudong Zhang | Daniel Lemire | Dongdong Shan | Jian-Yun Nie | Hongfei Yan | Ji-Rong Wen
2015 Volume 33 Issue 3

pdf dblp
Investigation of Concept-based Proximity Matching - GRIUM@Clinical Decision Support Track 2015 Task 1a
Xiaojie Liu | Jian-Yun Nie
Proceedings of The Twenty-Fourth Text REtrieval Conference, TREC 2015, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2015

doi dblp
Incorporating Non-sequential Behavior into Click Models
Chao Wang | Yiqun Liu | Meng Wang | Ke Zhou | Jian-Yun Nie | Shaoping Ma
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015

doi dblp
A Hierarchical Recurrent Encoder-Decoder for Generative Context-Aware Query Suggestion
Alessandro Sordoni | Yoshua Bengio | Hossein Vahabi | Christina Lioma | Jakob Grue Simonsen | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

doi dblp
Is Concept Mapping Useful for Biomedical Information Retrieval?
Wei Shen | Jian-Yun Nie
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction - 6th International Conference of the CLEF Association, CLEF 2015, Toulouse, France, September 8-11, 2015, Proceedings

pdf dblp
Bridging Layperson's Queries with Medical Concepts- GRIUM@CLEF2015 eHealth Task 2
Xiaojie Liu | Jian-Yun Nie
Working Notes of CLEF 2015 - Conference and Labs of the Evaluation forum, Toulouse, France, September 8-11, 2015

doi dblp
Towards Query Level Resource Weighting for Diversified Query Expansion
Arbi Bouchoucha | Xiaohua Liu | Jian-Yun Nie
Advances in Information Retrieval - 37th European Conference on IR Research, ECIR 2015, Vienna, Austria, March 29 - April 2, 2015. Proceedings

2014

doi dblp
Latent word context model for information retrieval
Bernard Brosseau-Villeneuve | Jian-Yun Nie | Noriko Kando
2014 Volume 17 Issue 1

pdf dblp
Université de Montréal at the NTCIR-11 IMine Task
Arbi Bouchoucha | Jian-Yun Nie | Xiaohua Liu
Proceedings of the 11th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-11, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 9-12, 2014

doi dblp
From Skimming to Reading: A Two-stage Examination Model for Web Search
Yiqun Liu | Chao Wang | Ke Zhou | Jian-Yun Nie | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

pdf dblp
An Investigation of the Effectiveness of Concept-based Approach in Medical Information Retrieval
Wei Shenwei | Jian-Yun Nie | Xiaohua Liu | Xiaojie Liu
Working Notes for CLEF 2014 Conference, Sheffield, UK, September 15-18, 2014

pdf dblp
Mining Disorder Attributes with Rules and Statistical Learning
Xiaohua Liu | Xiaojie Liu | Wei Shen | Jian-Yun Nie
Working Notes for CLEF 2014 Conference, Sheffield, UK, September 15-18, 2014

doi dblp
Integrating Multiple Resources for Diversified Query Expansion
Arbi Bouchoucha | Xiaohua Liu | Jian-Yun Nie
Advances in Information Retrieval - 36th European Conference on IR Research, ECIR 2014, Amsterdam, The Netherlands, April 13-16, 2014. Proceedings

2013

pdf dblp
Universite de Montreal at TREC 2013: Experiments with Quantum Language Models in the Web Track
Alessandro Sordoni | Wei Yuan | Jian-Yun Nie
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

pdf dblp
Hunter Gatherer: UdeM at 1CLICK-2
Pablo Ariel Duboue | Jing He | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013

doi dblp
Modeling term dependencies with quantum language models for IR
Alessandro Sordoni | Jian-Yun Nie | Yoshua Bengio
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

doi dblp
Diversified query expansion using conceptnet
Arbi Bouchoucha | Jing He | Jian-Yun Nie
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Originator or propagator?: incorporating social role theory into topic models for twitter content analysis
Wayne Xin Zhao | Jinpeng Wang | Yulan He | Jian-Yun Nie | Xiaoming Li
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Incorporating user preferences into click models
Qianli Xing | Yiqun Liu | Jian-Yun Nie | Min Zhang | Shaoping Ma | Kuo Zhang
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Modeling latent topic interactions using quantum interference for information retrieval
Alessandro Sordoni | Jing He | Jian-Yun Nie
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2012

doi dblp
A split-list approach for relevance feedback in information retrieval
Ho Chung Wu | Robert W. P. Luk | Kam-Fai Wong | Jian-Yun Nie
2012 Volume 48 Issue 5

doi dblp
Position-Aligned Translation Model for Citation Recommendation
Jing He | Jian-Yun Nie | Yang Lu | Wayne Xin Zhao
String Processing and Information Retrieval - 19th International Symposium, SPIRE 2012, Cartagena de Indias, Colombia, October 21-25, 2012. Proceedings

doi dblp
Opening Machine Translation Black Box for Cross-Language Information Retrieval
Yanjun Ma | Jian-Yun Nie | Hua Wu | Haifeng Wang
Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings

doi dblp
Using Lexical and Thematic Knowledge for Name Disambiguation
Jinpeng Wang | Wayne Xin Zhao | Rui Yan | Haitian Wei | Jian-Yun Nie | Xiaoming Li
Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings

doi dblp
Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings

Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings

doi dblp
Adaptive query suggestion for difficult queries
Yang Liu | Ruihua Song | Yu Chen | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

doi dblp
Using a Medical Thesaurus to Predict Query Difficulty
Florian Boudin | Jian-Yun Nie | Martin Dawes
Advances in Information Retrieval - 34th European Conference on IR Research, ECIR 2012, Barcelona, Spain, April 1-5, 2012. Proceedings

2011

doi dblp
Report on the first summer school on NLP and IR in Beijing
Ken Ward Church | Jian-Yun Nie | Le Sun | Maosong Sun | Haifeng Wang | Endong Xun
2011 Volume 45 Issue 2

doi dblp
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Exploring categorization property of social annotations for information retrieval
Peng Li | Bin Wang | Wei Jin | Jian-Yun Nie | Zhiwei Shi | Ben He
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

2010

doi dblp
Cross-Language Information Retrieval
Jian-Yun Nie
2010

doi dblp
Exploiting query logs for cross-lingual query suggestions
Wei Gao | Cheng Niu | Jian-Yun Nie | Ming Zhou | Kam-Fai Wong | Hsiao-Wuen Hon
2010 Volume 28 Issue 2

pdf dblp
Constructing a Test Collection with Multi-Intent Queries
Ruihua Song | Dongjie Qi | Hua Liu | Tetsuya Sakai | Jian-Yun Nie | Hsiao-Wuen Hon | Yong Yu
Proceedings of the 3rd International Workshop on Evaluating Information Access, EVIA 2010, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15, 2010

pdf dblp
Evaluation of a Methodology for Modeling Term Relationship through Geometry: Experiments at TREC 2010 Relevance Feedback Track
Emanuele Di Buccio | Massimo Melucci | Jian-Yun Nie
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

doi dblp
Modeling Variable Dependencies between Characters in Chinese Information Retrieval
Lixin Shi | Jian-Yun Nie
Information Retrieval Technology - 6th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2010, Taipei, Taiwan, December 1-3, 2010. Proceedings

doi dblp
A Unified Iterative Optimization Algorithm for Query Model and Ranking Refinement
Yunping Huang | Le Sun | Jian-Yun Nie
Information Retrieval Technology - 6th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2010, Taipei, Taiwan, December 1-3, 2010. Proceedings

doi dblp
Using various term dependencies according to their utilities
Lixin Shi | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

doi dblp
Query model refinement using word graphs
Yunping Huang | Le Sun | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

doi dblp
Clickthrough-based translation models for web search: from word models to phrase models
Jianfeng Gao | Xiaodong He | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

doi dblp
Improving Medical Information Retrieval with PICO Element Detection
Florian Boudin | Lixin Shi | Jian-Yun Nie
Advances in Information Retrieval, 32nd European Conference on IR Research, ECIR 2010, Milton Keynes, UK, March 28-31, 2010. Proceedings

2009

doi dblp
Identification of ambiguous queries in web search
Ruihua Song | Zhenxiao Luo | Jian-Yun Nie | Yong Yu | Hsiao-Wuen Hon
2009 Volume 45 Issue 2

doi dblp
Time-Sensitive Language Modelling for Online Term Recurrence Prediction
Dell Zhang | Jinsong Lu | Robert Mao | Jian-Yun Nie
Advances in Information Retrieval Theory, Second International Conference on the Theory of Information Retrieval, ICTIR 2009, Cambridge, UK, September 10-12, 2009, Proceedings

doi dblp
Integrating phrase inseparability in phrase-based model
Lixin Shi | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009

doi dblp
Smoothing clickthrough data for web search ranking
Jianfeng Gao | Wei Yuan | Xiao Li | Kefeng Deng | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009

doi dblp
Using anchor texts with their hyperlink structure for web search
Zhicheng Dou | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009

doi dblp
Smoothing document language model with local word graph
Yunping Huang | Le Sun | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

doi dblp
Clustering queries for better document ranking
Yi Liu | Liangjie Zhang | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

2008

doi dblp
The Fourth Asian Information Retrieval Symposium (AIRS 08)
Hang Li | Wei-Ying Ma | Jian-Yun Nie | Kam-Fai Wong
2008 Volume 42 Issue 1

doi dblp
Adapting information retrieval to query contexts
Jing Bai | Jian-Yun Nie
2008 Volume 44 Issue 6

pdf dblp
RALI Experiments in IR4QA at NTCIR-7
Lixin Shi | Jian-Yun Nie | Guihong Cao
Proceedings of the 7th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-7, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 16-19, 2008

pdf dblp
NTCIR-7 Patent Mining Experiments at RALI
Guihong Cao | Jian-Yun Nie | Lixin Shi
Proceedings of the 7th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-7, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 16-19, 2008

doi dblp
Selecting good expansion terms for pseudo-relevance feedback
Guihong Cao | Jian-Yun Nie | Jianfeng Gao | Stephen Robertson
Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2008, Singapore, July 20-24, 2008

doi dblp
Relating dependent indexes using dempster-shafer theory
Lixin Shi | Jian-Yun Nie | Guihong Cao
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008

2007

doi dblp
Contextual feature selection for text classification
François Paradis | Jian-Yun Nie
2007 Volume 43 Issue 2

pdf dblp
Using Unigram and Bigram Language Models for Monolingual and Cross-Language IR
Lixin Shi | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 6th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-6, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, May 15-18, 2007

doi dblp
Combining resources with confidence measures for cross language information retrieval
Youssef Kadri | Jian-Yun Nie
Proceedings of the First Ph.D. Workshop in CIKM, PIKM 2007, Sixteenth ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2007, Lisbon, Portugal, November 9, 2007

dblp
Using Markov Chains to Exploit Word Relationships in Information Retrieval
Guihong Cao | Jian-Yun Nie | Jing Bai
Computer-Assisted Information Retrieval (Recherche d'Information et ses Applications) - RIAO 2007, 8th International Conference, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, May 30 - June 1, 2007. Proceedings, CD-ROM

doi dblp
Cross-lingual query suggestion using query logs of different languages
Wei Gao | Cheng Niu | Jian-Yun Nie | Ming Zhou | Jian Hu | Kam-Fai Wong | Hsiao-Wuen Hon
SIGIR 2007: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Amsterdam, The Netherlands, July 23-27, 2007

doi dblp
Using query contexts in information retrieval
Jing Bai | Jian-Yun Nie | Guihong Cao | Hugues Bouchard
SIGIR 2007: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Amsterdam, The Netherlands, July 23-27, 2007

doi dblp
Extending query translation to cross-language query expansion with markov chain models
Guihong Cao | Jianfeng Gao | Jian-Yun Nie | Jing Bai
Proceedings of the Sixteenth ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2007, Lisbon, Portugal, November 6-10, 2007

2006

doi dblp
Modèles de langue appliqués à la recherche d'information contextuelle
Hugues Bouchard | Jian-Yun Nie
COnférence en Recherche d'Infomations et Applications - CORIA 2006, 3rd French Information Retrieval Conference, Lyon, France, March 15-17, 2006. Proceedings

doi dblp
A Supervised Learning Approach to Entity Search
Guoping Hu | Jingjing Liu | Hang Li | Yunbo Cao | Jian-Yun Nie | Jianfeng Gao
Information Retrieval Technology, Third Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2006, Singapore, October 16-18, 2006, Proceedings

doi dblp
A study of statistical models for query translation: finding a good unit of translation
Jianfeng Gao | Jian-Yun Nie
SIGIR 2006: Proceedings of the 29th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Seattle, Washington, USA, August 6-11, 2006

doi dblp
Improving query translation with confidence estimation for cross language information retrieval
Youssef Kadri | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 2006 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Arlington, Virginia, USA, November 6-11, 2006

doi dblp
Filtering or adapting: two strategies to exploit noisy parallel corpora for cross-language information retrieval
Lixin Shi | Jian-Yun Nie
Proceedings of the 2006 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Arlington, Virginia, USA, November 6-11, 2006

doi dblp
Constructing better document and query models with markov chains
Guihong Cao | Jian-Yun Nie | Jing Bai
Proceedings of the 2006 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Arlington, Virginia, USA, November 6-11, 2006

2005

doi dblp
ACM SIGIR workshop on mathematical/formal methods in information retrieval MF/IR 2005
Sándor Dominich | Iadh Ounis | Jian-Yun Nie
2005 Volume 39 Issue 2

doi dblp
Étude sur l'impact du sous-langage dans la classification automatique d'appels d'offres
François Paradis | Jian-Yun Nie
COnférence en Recherche d'Infomations et Applications - CORIA 2005, 2nd French Information Retrieval Conference, Grenoble, France, March 9-11, 2005. Proceedings

doi dblp
Filtering Contents with Bigrams and Named Entities to Improve Text Classification
François Paradis | Jian-Yun Nie
Information Retrieval Technology, Second Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2005, Jeju Island, Korea, October 13-15, 2005, Proceedings

doi dblp
Integrating word relationships into language models
Guihong Cao | Jian-Yun Nie | Jing Bai
SIGIR 2005: Proceedings of the 28th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Salvador, Brazil, August 15-19, 2005

doi dblp
Linear discriminant model for information retrieval
Jianfeng Gao | Haoliang Qi | Xinsong Xia | Jian-Yun Nie
SIGIR 2005: Proceedings of the 28th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Salvador, Brazil, August 15-19, 2005

doi dblp
Query expansion using term relationships in language models for information retrieval
Jing Bai | Dawei Song | Peter Bruza | Jian-Yun Nie | Guihong Cao
Proceedings of the 2005 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Bremen, Germany, October 31 - November 5, 2005

doi dblp
A latent semantic classification model
Ming-Wen Wang | Jian-Yun Nie | Xue-Qiang Zeng
Proceedings of the 2005 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Bremen, Germany, October 31 - November 5, 2005

2004

doi dblp
Relevance as resonance: a new theoretical perspective and a practical utilization in information filtering
Christophe Brouard | Jian-Yun Nie
2004 Volume 40 Issue 1

doi dblp
Toward Cross-Language and Cross-Media Image Retrieval
Carmen Alvarez | Ahmed Id Oumohmed | Max Mignotte | Jian-Yun Nie
Multilingual Information Access for Text, Speech and Images, 5th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2004, Bath, UK, September 15-17, 2004, Revised Selected Papers

pdf dblp
Toward Cross-Language and Cross-Media Image Retrieval
Carmen Alvarez | Ahmed Id Oumohmed | Max Mignotte | Jian-Yun Nie
Working Notes for CLEF 2004 Workshop co-located with the 8th European Conference on Digital Libraries (ECDL 2004), Bath, UK, September 15-17, 2004

dblp
Word Pairs in Language Modeling for Information Retrieval
Carmen Alvarez | Philippe Langlais | Jian-Yun Nie
Computer-Assisted Information Retrieval (Recherche d'Information et ses Applications) - RIAO 2004, 7th International Conference, University of Avignon, France, April 26-28, 2004. Proceedings

doi dblp
Dependence language model for information retrieval
Jianfeng Gao | Jian-Yun Nie | Guangyuan Wu | Guihong Cao
SIGIR 2004: Proceedings of the 27th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Sheffield, UK, July 25-29, 2004

2003

doi dblp
Query expansion and query translation as logical inference
Jian-Yun Nie
2003 Volume 54 Issue 4

2002

doi dblp
Query clustering using user logs
Ji-Rong Wen | Jian-Yun Nie | HongJiang Zhang
2002 Volume 20 Issue 1

pdf dblp
Merging Different Languages in a Single Document Collection
Jian-Yun Nie | Fuman Jin
Working Notes for CLEF 2002 Workshop co-located with the 6th European Conference on Digital Libraries (ECDL 2002), Rome, Italy, September 19-20, 2002

doi dblp
A Multilingual Approach to Multilingual Information Retrieval
Jian-Yun Nie | Fuman Jin
Advances in Cross-Language Information Retrieval, Third Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2002. Rome, Italy, September 19-20, 2002. Revised Papers

doi dblp
Resolving query translation ambiguity using a decaying co-occurrence model and syntactic dependence relations
Jianfeng Gao | Ming Zhou | Jian-Yun Nie | Hongzhao He | Weijun Chen
SIGIR 2002: Proceedings of the 25th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, August 11-15, 2002, Tampere, Finland

doi dblp
Probabilistic query expansion using query logs
Hang Cui | Ji-Rong Wen | Jian-Yun Nie | Wei-Ying Ma
Proceedings of the Eleventh International World Wide Web Conference, WWW 2002, May 7-11, 2002, Honolulu, Hawaii, USA

2001

pdf dblp
Using Statistical Translation Models for Bilingual IR
Jian-Yun Nie | Michel Simard
Working Notes for CLEF 2001 Workshop co-located with the 5th European Conference on Digital Libraries (ECDL 2001), Darmstadt, Germany, September 3-4, 2001

doi dblp
Using Statistical Translation Models for Bilingual IR
Jian-Yun Nie | Michel Simard
Evaluation of Cross-Language Information Retrieval Systems, Second Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2001, Darmstadt, Germany, September 3-4, 2001, Revised Papers

pdf dblp
TREC-10 Web Track Experiments at MSRA
Jianfeng Gao | Guihong Cao | Hongzhao He | Min Zhang | Jian-Yun Nie | Steve Walker | Stephen E. Robertson
Proceedings of The Tenth Text REtrieval Conference, TREC 2001, Gaithersburg, Maryland, USA, November 13-16, 2001

doi dblp
Query Clustering Using Content Words and User Feedback
Ji-Rong Wen | HongJiang Zhang | Jian-Yun Nie
SIGIR 2001: Proceedings of the 24th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, September 9-13, 2001, New Orleans, Louisiana, USA

doi dblp
Improving Query Translation for Cross-Language Information Retrieval Using Statistical Models
Jianfeng Gao | Endong Xun | Ming Zhou | Changning Huang | Jian-Yun Nie | Jian Zhang
SIGIR 2001: Proceedings of the 24th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, September 9-13, 2001, New Orleans, Louisiana, USA

doi dblp
Clustering user queries of a search engine
Ji-Rong Wen | Jian-Yun Nie | HongJiang Zhang
Proceedings of the Tenth International World Wide Web Conference, WWW 10, Hong Kong, China, May 1-5, 2001

2000

doi dblp
Multilingual Information Retrieval Based on Parallel Texts from the Web
Jian-Yun Nie | Michel Simard | George F. Foster
Cross-Language Information Retrieval and Evaluation, Workshop of Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2000, Lisbon, Portugal, September 21-22, 2000, Revised Papers

pdf dblp
Using Parallel Web Pages for Multi-lingual IR
Jian-Yun Nie | Michel Simard
Working Notes for CLEF 2000 Workshop co-located with the 4th European Conference on Digital Libraries (ECDL 2000), Lisbon, Portugal, September 21-22, 2000

pdf dblp
The System RELIEFS: A New Approach for Information Filtering
Christophe Brouard | Jian-Yun Nie
Proceedings of The Ninth Text REtrieval Conference, TREC 2000, Gaithersburg, Maryland, USA, November 13-16, 2000

pdf dblp
TREC-9 CLIR Experiments at MSRCN
Jianfeng Gao | Jian-Yun Nie | Jian Zhang | Endong Xun | Yi Su | Ming Zhou | Changning Huang
Proceedings of The Ninth Text REtrieval Conference, TREC 2000, Gaithersburg, Maryland, USA, November 13-16, 2000

dblp
Discovering Internet Resources to enrich a structured Personal information space
Michele Ouellet | Jan Gecsei | Jian-Yun Nie
Computer-Assisted Information Retrieval (Recherche d'Information et ses Applications) - RIAO 2000, 6th International Conference, College de France, France, April 12-14, 2000. Proceedings

dblp
Parallel Web text mining for cross-language IR
Jiang Chen | Jian-Yun Nie
Computer-Assisted Information Retrieval (Recherche d'Information et ses Applications) - RIAO 2000, 6th International Conference, College de France, France, April 12-14, 2000. Proceedings

1999

dblp
Chinese information retrieval: using characters or words?
Jian-Yun Nie | Fuji Ren
1999 Volume 35 Issue 4

pdf dblp
CLIR using a Probabilistic Translation Model based on Web Documents
Jian-Yun Nie
Proceedings of The Eighth Text REtrieval Conference, TREC 1999, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-19, 1999

doi dblp
Cross-Language Information Retrieval Based on Parallel Texts and Automatic Mining of Parallel Texts from the Web
Jian-Yun Nie | Michel Simard | Pierre Isabelle | Richard Durand
SIGIR '99: Proceedings of the 22nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, August 15-19, 1999, Berkeley, CA, USA

1998

dblp
TREC-7 CLIR using a Probabilistic Translation Model
Jian-Yun Nie
Proceedings of The Seventh Text REtrieval Conference, TREC 1998, Gaithersburg, Maryland, USA, November 9-11, 1998

1997

dblp
Between Terms and Words for European Language IR and Between Words and Bigrams for Chinese IR
Jian-Yun Nie | Jean-Pierre Chevallet | Marie-France Bruandet
Proceedings of The Sixth Text REtrieval Conference, TREC 1997, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 1997

dblp
The integration of french language processing in an information retrieval
Jean-Pierre Chevallet | Jian-Yun Nie
Computer-Assisted Information Retrieval (Recherche d'Information et ses Applications) - RIAO 1997, 5th International Conference, McGill University, Montreal, Canada, June 25-27, 1997. Proceedings

dblp
Using terminological bases for Term-based information retrieval
Jian-Yun Nie
Computer-Assisted Information Retrieval (Recherche d'Information et ses Applications) - RIAO 1997, 5th International Conference, McGill University, Montreal, Canada, June 25-27, 1997. Proceedings

1996

doi dblp
On Chinese Text Retrieval
Jian-Yun Nie | Martin Brisebois | Xiaobo Ren
Proceedings of the 19th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR'96, August 18-22, 1996, Zurich, Switzerland (Special Issue of the SIGIR Forum)

1994

dblp
A Flexible Architecture for Collaborative Information Retrieval
Jian-Yun Nie | Jean G. Vaucher | Nicolas Anquetil
Computer-Assisted Information Retrieval (Recherche d'Information et ses Applications) - RIAO 1994, 4th International Conference, Rockefeller University, NY, USA, October 11-13, 1994. Proceedings

1993

doi dblp
Adjusting the Performance of an Information Retrieval System
Jian-Yun Nie | François Paradis | Jean G. Vaucher
CIKM 93, Proceedings of the Second International Conference on Information and Knowledge Management, Washington, DC, USA, November 1-5, 1993

1992

doi dblp
Towards a Probabilistic Modal Logic for Semantic-based Information Retrieval
Jian-Yun Nie
Proceedings of the 15th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. Copenhagen, Denmark, June 21-24, 1992

1990

doi dblp
A Retrieval Model Based on an Extended Modal Logic and its Application to the RIME Experimental Approach
Yves Chiaramella | Jian-Yun Nie
SIGIR'90, 13th International Conference on Research and Development in Information Retrieval, Brussels, Belgium, 5-7 September 1990, Proceedings

1989

doi dblp
An information retrieval model based on modal logic
Jian-Yun Nie
1989 Volume 25 Issue 5

1988

doi dblp
An Outline of a General Model for Information Retrieval Systems
Jian-Yun Nie
SIGIR'88, Proceedings of the 11th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Grenoble, France, June 13-15, 1988

Search
Co-authors