Jianfeng Qu


2019

doi dblp
A Fine-grained and Noise-aware Method for Neural Relation Extraction
Jianfeng Qu | Wen Hua | Dantong Ouyang | Xiaofang Zhou | Ximing Li
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Discovering Correlations between Sparse Features in Distant Supervision for Relation Extraction
Jianfeng Qu | Dantong Ouyang | Wen Hua | Yuxin Ye | Xiaofang Zhou
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

2021

doi dblp
Summarizing Long-Form Document with Rich Discourse Information
Tianyu Zhu | Wen Hua | Jianfeng Qu | Xiaofang Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
SportsSum2.0: Generating High-Quality Sports News from Live Text Commentary
Jiaan Wang | Zhixu Li | Qiang Yang | Jianfeng Qu | Zhigang Chen | Qingsheng Liu | Guoping Hu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Temporal knowledge completion with context-aware embeddings
Yu Liu | Wen Hua | Jianfeng Qu | Kexuan Xin | Xiaofang Zhou
2021 Volume 24 Issue 2

2022

doi dblp
Knowledge Enhanced Sports Game Summarization
Jiaan Wang | Zhixu Li | Tingyi Zhang | Duo Zheng | Jianfeng Qu | An Liu | Lei Zhao | Zhigang Chen
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
An efficient and effective approach for multi-fact extraction from text corpus
Jianfeng Qu | Wen Hua | Dantong Ouyang | Xiaofang Zhou
2022 Volume 25 Issue 1