Jiankai Sun


2023

doi dblp
DGRec: Graph Neural Network for Recommendation with Diversified Embedding Generation
Liangwei Yang | Shengjie Wang | Yunzhe Tao | Jiankai Sun | Xiaolong Liu | Philip S. Yu | Taiqing Wang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2021

doi dblp
Learning An End-to-End Structure for Retrieval in Large-Scale Recommendations
Weihao Gao | Xiangjun Fan | Chong Wang | Jiankai Sun | Kai Jia | Wenzhi Xiao | Ruofan Ding | Xingyan Bin | Hui Yang | Xiaobing Liu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2017

doi dblp
Learning to Recommend Accurate and Diverse Items
Peizhe Cheng | Shuaiqiang Wang | Jun Ma | Jiankai Sun | Hui Xiong
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2014

doi dblp
VSRank: A Novel Framework for Ranking-Based Collaborative Filtering
Shuaiqiang Wang | Jiankai Sun | Byron J. Gao | Jun Ma
2014 Volume 5 Issue 3

2012

doi dblp
Learning to rank for hybrid recommendation
Jiankai Sun | Shuaiqiang Wang | Byron J. Gao | Jun Ma
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
Adapting vector space model to ranking-based collaborative filtering
Shuaiqiang Wang | Jiankai Sun | Byron J. Gao | Jun Ma
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012