Jianliang Gao


2022

doi dblp
Cyclic label propagation for graph semi-supervised learning
Zhao Li | Yixin Liu | Zhen Zhang | Shirui Pan | Jianliang Gao | Jiajun Bu
2022 Volume 25 Issue 2

doi dblp
eFraudCom: An E-commerce Fraud Detection System via Competitive Graph Neural Networks
Ge Zhang | Zhao Li | Jiaming Huang | Jia Wu | Chuan Zhou | Jian Yang | Jianliang Gao
2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
Memory Augmented Graph Learning Networks for Multivariate Time Series Forecasting
Xiangyue Liu | Xinqi Lyu | Xiangchi Zhang | Jianliang Gao | Jiamin Chen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Dual-Augment Graph Neural Network for Fraud Detection
Qiutong Li | Yanshen He | Cong Xu | Feng Wu | Jianliang Gao | Zhao Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Pattern Adaptive Specialist Network for Learning Trading Patterns in Stock Market
Huiling Huang | Jianliang Gao | Cong Xu | Xiaoting Ying
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
MetaP: Meta Pattern Learning for One-Shot Knowledge Graph Completion
Zhiyi Jiang | Jianliang Gao | Xinqi Lv
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
GraphPAS: Parallel Architecture Search for Graph Neural Networks
Jiamin Chen | Jianliang Gao | Yibo Chen | Moctard Babatounde Oloulade | Tengfei Lyu | Zhao Li
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
What Happens Behind the Scene? Towards Fraud Community Detection in E-Commerce from Online to Offline
Zhao Li | Pengrui Hui | Peng Zhang | Jiaming Huang | Biao Wang | Ling Tian | Ji Zhang | Jianliang Gao | Xing Tang
Companion of The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
MGNN: A Multimodal Graph Neural Network for Predicting the Survival of Cancer Patients
Jianliang Gao | Tengfei Lyu | Fan Xiong | Jianxin Wang | Weimao Ke | Zhao Li
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Time-aware Graph Relational Attention Network for Stock Recommendation
Xiaoting Ying | Cong Xu | Jianliang Gao | Jianxin Wang | Zhao Li
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2018

doi dblp
Resisting re-identification mining on social graph data
Jianliang Gao | Qing Ping | Jianxin Wang
2018 Volume 21 Issue 6

2017

doi dblp
Counter Deanonymization Query: H-index Based k-Anonymization Privacy Protection for Social Networks
Jianliang Gao | Bo Song | Zheng Chen | Weimao Ke | Wanying Ding | Xiaohua Hu
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Community-Based Network Alignment for Large Attributed Network
Zheng Chen | Xinli Yu | Bo Song | Jianliang Gao | Xiaohua Hu | Wei-Shih Yang
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017