Jianlong Wu


2022

doi dblp
Special issue on cross-modal retrieval and analysis
Jianlong Wu | Richang Hong | Qi Tian
2022 Volume 11 Issue 4

doi dblp
Ingredient-enriched Recipe Generation from Cooking Videos
Jianlong Wu | Liangming Pan | Jingjing Chen | Yu-Gang Jiang
ICMR '22: International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27 - 30, 2022

2021

doi dblp
Dynamic Modality Interaction Modeling for Image-Text Retrieval
Leigang Qu | Meng Liu | Jianlong Wu | Zan Gao | Liqiang Nie
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Fashion Compatibility Modeling through a Multi-modal Try-on-guided Scheme
Xue Dong | Jianlong Wu | Xuemeng Song | Hongjun Dai | Liqiang Nie
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2018

doi dblp
Joint Dictionary Learning and Semantic Constrained Latent Subspace Projection for Cross-Modal Retrieval
Jianlong Wu | Zhouchen Lin | Hongbin Zha
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Joint Latent Subspace Learning and Regression for Cross-Modal Retrieval
Jianlong Wu | Zhouchen Lin | Hongbin Zha
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017