Jianming Zheng


2022

doi dblp
A Contrastive learning-based Task Adaptation model for few-shot intent recognition
Xin Zhang | Fei Cai | Xuejun Hu | Jianming Zheng | Honghui Chen
2022 Volume 59 Issue 3

doi dblp
PTAU: Prompt Tuning for Attributing Unanswerable Questions
Jinzhi Liao | Xiang Zhao | Jianming Zheng | Xinyi Li | Fei Cai | Jiuyang Tang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
An entity-graph based reasoning method for fact verification
Chonghao Chen | Fei Cai | Xuejun Hu | Jianming Zheng | Yanxiang Ling | Honghui Chen
2021 Volume 58 Issue 3

doi dblp
Metric Sentiment Learning for Label Representation
Chengyu Song | Fei Cai | Jianming Zheng | Wanyu Chen | Zhiqiang Pan
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Multi-view Interaction Learning for Few-Shot Relation Classification
Yi Han | Linbo Qiao | Jianming Zheng | Zhigang Kan | Linhui Feng | Yifu Gao | Yu Tang | Qi Zhai | Dongsheng Li | Xiangke Liao
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Taxonomy-aware Learning for Few-Shot Event Detection
Jianming Zheng | Fei Cai | Wanyu Chen | Wengqiang Lei | Honghui Chen
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Pre-train, Interact, Fine-tune: a novel interaction representation for text classification
Jianming Zheng | Fei Cai | Honghui Chen | Maarten de Rijke
2020 Volume 57 Issue 6

doi dblp
Incorporating Scenario Knowledge into A Unified Fine-tuning Architecture for Event Representation
Jianming Zheng | Fei Cai | Honghui Chen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020