Jianwei Cui


2022

doi dblp
Conversational Recommendation via Hierarchical Information Modeling
Quan Tu | Shen Gao | Yanran Li | Jianwei Cui | Bin Wang | Rui Yan
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Towards an Online Empathetic Chatbot with Emotion Causes
Yanran Li | Ke Li | Hongke Ning | Xiaoqiang Xia | Yalong Guo | Chen Wei | Jianwei Cui | Bin Wang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Multilingual COVID-QA: Learning towards Global Information Sharing via Web Question Answering in Multiple Languages
Rui Yan | Weiheng Liao | Jianwei Cui | Hailei Zhang | Yichuan Hu | Dongyan Zhao
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2011

pdf dblp
Mining Search Subtopics from Query Logs
Dan Zhu | Jianwei Cui | Jun He | Xiaoyong Du | Hongyan Liu
Proceedings of the 9th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-9, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2011

doi dblp
Multi-view random walk framework for search task discovery from click-through log
Jianwei Cui | Hongyan Liu | Jun Yan | Lei Ji | Ruoming Jin | Jun He | Yingqin Gu | Zheng Chen | Xiaoyong Du
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011