Jianye Hao


2022

doi dblp
Modeling Scale-free Graphs with Hyperbolic Geometry for Knowledge-aware Recommendation
Yankai Chen | Menglin Yang | Yingxue Zhang | Mengchen Zhao | Ziqiao Meng | Jianye Hao | Irwin King
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

2021

doi dblp
A Graph-Enhanced Click Model for Web Search
Jianghao Lin | Weiwen Liu | Xinyi Dai | Weinan Zhang | Shuai Li | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jianye Hao | Yong Yu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
CMML: Contextual Modulation Meta Learning for Cold-Start Recommendation
Xidong Feng | Chen Chen | Dong Li | Mengchen Zhao | Jianye Hao | Jun Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
An Adversarial Imitation Click Model for Information Retrieval
Xinyi Dai | Jianghao Lin | Weinan Zhang | Shuai Li | Weiwen Liu | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jianye Hao | Jun Wang | Yong Yu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2019

doi dblp
Learning Adaptive Display Exposure for Real-Time Advertising
Weixun Wang | Junqi Jin | Jianye Hao | Chunjie Chen | Chuan Yu | Weinan Zhang | Jun Wang | Xiaotian Hao | Yixi Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019