Jiarui Jin


2022

doi dblp
GraphHINGE: Learning Interaction Models of Structured Neighborhood on Heterogeneous Information Network
Jiarui Jin | Kounianhua Du | Weinan Zhang | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Yong Yu | Zheng Zhang | Alexander J. Smola
2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
Multi-Scale User Behavior Network for Entire Space Multi-Task Learning
Jiarui Jin | Xianyu Chen | Weinan Zhang | Yuanbo Chen | Zaifan Jiang | Zekun Zhu | Zhewen Su | Yong Yu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Who to Watch Next: Two-side Interactive Networks for Live Broadcast Recommendation
Jiarui Jin | Xianyu Chen | Yuanbo Chen | Weinan Zhang | Renting Rui | Zaifan Jiang | Zhewen Su | Yong Yu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Learn over Past, Evolve for Future: Search-based Time-aware Recommendation with Sequential Behavior Data
Jiarui Jin | Xianyu Chen | Weinan Zhang | Junjie Huang | Ziming Feng | Yong Yu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2020

doi dblp
User Behavior Retrieval for Click-Through Rate Prediction
Jiarui Qin | Weinan Zhang | Xin Wu | Jiarui Jin | Yuchen Fang | Yong Yu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
A Deep Recurrent Survival Model for Unbiased Ranking
Jiarui Jin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Kan Ren | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Jun Wang | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Multi-Agent Reinforcement Learning for Order-dispatching via Order-Vehicle Distribution Matching
Ming Zhou | Jiarui Jin | Weinan Zhang | Zhiwei (Tony) Qin | Yan Jiao | Chenxi Wang | Guobin Wu | Yong Yu | Jieping Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
CoRide: Joint Order Dispatching and Fleet Management for Multi-Scale Ride-Hailing Platforms
Jiarui Jin | Ming Zhou | Weinan Zhang | Minne Li | Zilong Guo | Zhiwei (Tony) Qin | Yan Jiao | Xiaocheng Tang | Chenxi Wang | Jun Wang | Guobin Wu | Jieping Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019