Jiashi Feng


2021

doi dblp
ST-HOI: A Spatial-Temporal Baseline for Human-Object Interaction Detection in Videos
Meng-Jiun Chiou | Chun-Yu Liao | Li-Wei Wang | Roger Zimmermann | Jiashi Feng
ICDAR@ICMR 2021: Proceedings of the 2021 Workshop on Intelligent Cross-Data Analysis and Retrieval, Taipei, Taiwan, 21 August 2021

doi dblp
Understanding and Resolving Performance Degradation in Deep Graph Convolutional Networks
Kuangqi Zhou | Yanfei Dong | Kaixin Wang | Wee Sun Lee | Bryan Hooi | Huan Xu | Jiashi Feng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Learning Generalizable and Identity-Discriminative Representations for Face Anti-Spoofing
Xiaoguang Tu | Zheng Ma | Jian Zhao | Guodong Du | Mei Xie | Jiashi Feng
2020 Volume 11 Issue 5

doi dblp
MetaSelector: Meta-Learning for Recommendation with User-Level Adaptive Model Selection
Mi Luo | Fei Chen | Pengxiang Cheng | Zhenhua Dong | Xiuqiang He | Jiashi Feng | Zhenguo Li
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Co-saliency Detection with Graph Matching
Zun Li | Congyan Lang | Jiashi Feng | Yidong Li | Tao Wang | Songhe Feng
2019 Volume 10 Issue 3

2017

doi dblp
Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2017, Bucharest, Romania, June 6-9, 2017

Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2017, Bucharest, Romania, June 6-9, 2017

2016

doi dblp
Modality-Dependent Cross-Media Retrieval
Yunchao Wei | Yao Zhao | Zhenfeng Zhu | Shikui Wei | Yanhui Xiao | Jiashi Feng | Shuicheng Yan
2016 Volume 7 Issue 4

2010

doi dblp
Learning to rank tags
Zheng Wang | Jiashi Feng | Changshui Zhang | Shuicheng Yan
Proceedings of the 9th ACM International Conference on Image and Video Retrieval, CIVR 2010, Xi'an, China, July 5-7, 2010