Jiawei Chen


2023

doi dblp
Unbiased Knowledge Distillation for Recommendation
Gang Chen | Jiawei Chen | Fuli Feng | Sheng Zhou | Xiangnan He
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
KuaiRand: An Unbiased Sequential Recommendation Dataset with Randomly Exposed Videos
Chongming Gao | Shijun Li | Yuan Zhang | Jiawei Chen | Biao Li | Wenqiang Lei | Peng Jiang | Xiangnan He
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
KuaiRec: A Fully-observed Dataset and Insights for Evaluating Recommender Systems
Chongming Gao | Shijun Li | Wenqiang Lei | Jiawei Chen | Biao Li | Peng Jiang | Xiangnan He | Jiaxin Mao | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
IHGNN: Interactive Hypergraph Neural Network for Personalized Product Search
Dian Cheng | Jiawei Chen | Wenjun Peng | Wenqin Ye | Fuyu Lv | Tao Zhuang | Xiaoyi Zeng | Xiangnan He
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
CoSam: An Efficient Collaborative Adaptive Sampler for Recommendation
Jiawei Chen | Chengquan Jiang | Can Wang | Sheng Zhou | Yan Feng | Chun Chen | Martin Ester | Xiangnan He
2021 Volume 39 Issue 3

doi dblp
AutoDebias: Learning to Debias for Recommendation
Jiawei Chen | Hande Dong | Yang Qiu | Xiangnan He | Xin Xin | Liang Chen | Guli Lin | Keping Yang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
CausCF: Causal Collaborative Filtering for Recommendation Effect Estimation
Xu Xie | Zhaoyang Liu | Shiwen Wu | Fei Sun | Cihang Liu | Jiawei Chen | Jinyang Gao | Bin Cui | Bolin Ding
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
DisenKGAT: Knowledge Graph Embedding with Disentangled Graph Attention Network
Junkang Wu | Wentao Shi | Xuezhi Cao | Jiawei Chen | Wenqiang Lei | Fuzheng Zhang | Wei Wu | Xiangnan He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
On the Equivalence of Decoupled Graph Convolution Network and Label Propagation
Hande Dong | Jiawei Chen | Fuli Feng | Xiangnan He | Shuxian Bi | Zhaolin Ding | Peng Cui
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2019

doi dblp
SamWalker: Social Recommendation with Informative Sampling Strategy
Jiawei Chen | Can Wang | Sheng Zhou | Qihao Shi | Yan Feng | Chun Chen
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Modeling Users' Exposure with Social Knowledge Influence and Consumption Influence for Recommendation
Jiawei Chen | Yan Feng | Martin Ester | Sheng Zhou | Chun Chen | Can Wang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018