Jiawei Chen


2014

doi dblp
Event-Driven Semantic Concept Discovery by Exploiting Weakly Tagged Internet Images
Jiawei Chen | Yin Cui | Guangnan Ye | Dong Liu | Shih-Fu Chang
International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR '14, Glasgow, United Kingdom - April 01 - 04, 2014

2019

doi dblp
A general framework for learning prosodic-enhanced representation of rap lyrics
Hongru Liang | Haozheng Wang | Qian Li | Jun Wang | Guandong Xu | Jiawei Chen | Jin-Mao Wei | Zhenglu Yang
2019 Volume 22 Issue 6

2021

doi dblp
DisenKGAT: Knowledge Graph Embedding with Disentangled Graph Attention Network
Junkang Wu | Wentao Shi | Xuezhi Cao | Jiawei Chen | Wenqiang Lei | Fuzheng Zhang | Wei Wu | Xiangnan He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
CausCF: Causal Collaborative Filtering for Recommendation Effect Estimation
Xu Xie | Zhaoyang Liu | Shiwen Wu | Fei Sun | Cihang Liu | Jiawei Chen | Jinyang Gao | Bin Cui | Bolin Ding
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
AutoDebias: Learning to Debias for Recommendation
Jiawei Chen | Hande Dong | Yang Qiu | Xiangnan He | Xin Xin | Liang Chen | Guli Lin | Keping Yang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
On the Equivalence of Decoupled Graph Convolution Network and Label Propagation
Hande Dong | Jiawei Chen | Fuli Feng | Xiangnan He | Shuxian Bi | Zhaolin Ding | Peng Cui
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021